• Vitajte predškoláci v našej škole :)

   Pre našich žiakov vytvárame pozitívnu atmosféru založenú na dôvere, porozumení, empatii, rovnocennej komunikácii, kreativite a podnecovaní žiakov k čo najlepším osobným výsledkom.
  • Pre rodičov budúcich prvákov

   Milí rodičia, sme radi, že ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa do našej školy. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, ktorá je pre nás záväzkom! Želáme Vám príjemné vyplnenie prihlášky. Pozrite si prosím aj prehľad toho, čo ponúka naša škola.
     • Elektronická prihláška do 1. ročníka
     • Zobraziť
     • Tlačená podoba prihlášky do 1. ročníka
     • Zobraziť
     • Prehľad - čo ponúka naša škola
     • Zobraziť
  • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/24

    • Písomné vyhlásenie jedného zákonného zástupcu
    • Písomné vyhlásenie obidvoch zákonných zástupcov
    • Prezentácia o našej škole

    • Milí rodičia budúcich prvákov,

     ak sa chcete dozvedieť viac o našej škole - o jej zameraní, o vzdelávacích programoch, ktoré ponúkame alebo o aktivitách, ktoré sa na škole konajú, pozrite si našu video prezentáciu.

     Naša škola sa cez učebný plán v školskom vzdelávacom programe zameriava predovšetkým na posilnenie anglického jazyka, matematiky a prírodovedných predmetov a informatiky.

    • Comenia Script

    • Názov Comenia Script je zložený z dvoch slov: Comenius ako Jan Amos Komenský a Script, čiže písmo na písanie. Písmo Comenia Script je vytvorené priamo pre potreby súčasných detí. Jeho hlavným znakom je, že je jednoduché a čitateľné. 

     Comenia Script je nespojité písané písmo. Má jednoduchú veľkú abecedu, ktorá je veľmi blízka deťom, ktoré prišli z predškolských zariadení a nemajú ešte dostatočne rozpísanú ruku. Mnohé písmená CS sú písané jedným ťahom. Je zachovaný princíp priraďovania, aby si písmo zachovalo čitateľnosť. Písmo Comenia Script má dva druhy tvarov: veľké i malé. Miesto štyroch znakov (veľké, malé, písané, tlačené) sa deti učia písať dva znaky jednotlivého písmenka. Aj v tomto smere ide o zjednodušenie písma.

   • Výhody a zameranie našej školy

   •  

    Možnosť výberu typu písma v 1. ročníku pre celú triedu

    • písané spojité - klasické písané písmo,
    • písané nespojité - Comenia Script (výhody CS: jednoduchosť, úhľadnosť a čitateľnosť písma).

     

    Výučba cudzích jazykov na 1. stupni

    • anglický jazyk od 1. ročníka / v 1. a 2. ročníku: týždenne 1 hod. ANJ v rozvrhu + 1 hod. krúžok anglického jazyka,
    • anglický jazyk od 3. ročníka / v 3. a 4. ročníku: týždenne 3 hod. ANJ v rozvrhu. V JAZYKOVOM VARIANTE bude zvýšená náročnosť, rozšírená slovná zásoba a pridané bonusové úlohy (do variantu budú žiaci zaradení na základe výsledkov psychologických a vedomostných testov).

     

    Profilácia tried na 2. stupni

    V rámci inovovania školského vzdelávacieho programu, sú žiaci na konci 4. ročníka rozdelení do výberových tried - matematickej, jazykovej a triedy s rozšíreným vyučovaním informatiky a programovania. Snahou školy je vyformovať triedy, ktoré budú nadväzovať na tradície našej školy a zároveň budú plne odrážať požiadavky súčasného moderného vzdelávania s perspektívou dobrého uplatnenia sa v praxi. Našim cieľom je podchytiť talentované deti a dať im v rámci učebného plánu väčší priestor na rozvoj ich jazykových, matematických, resp. digitálnych zručností. 

    • MATEMATICKÁ TRIEDA,
    • JAZYKOVÁ TRIEDA,
    • TRIEDA S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM INFORMATIKY A PROGRAMOVANIA.

     

    Posilnené vyučovanie

    • materinského jazyka - slovenského jazyka a literatúry,
    • informatiky (od 2. ročníka) a matematiky,
    • prírodovedných predmetov.

     

    Moderná výučba a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

    do výchovno-vzdelávacieho procesu implementujeme prvky moderných alternatívnych metód a foriem práce s využitím interaktívnej techniky vo všetkých triedach:

    • projektové a zážitkové vyučovanie,
    • rozvoj kritického myslenia,
    • kooperatívne a prosociálne vyučovanie,
    • tolerancia, práca v tíme a rozvoj sociálnych zručností,
    • exkurzie, besedy a tvorivé dielne,
    • zavádzanie informačno-komunikačných technológií,
    • využívanie výučbových programov.

     

    Výučba v odborných učebniach

    • 3 odborné jazykové učebne,
    • 3 moderne vybavené počítačové učebne,
    • chemicko-fyzikálna učebňa,
    • učebňa techniky-dielne,
    • výtvarná učebňa,
    • cvičná kuchynka.

     

    Podpora športu a rozvoj pohybových zručností žiakov v našej škole

    • moderne vybavená malá telocvičňa,
    • viacúčelová hala s cvičiacimi prvkami na telesnú a športovú výchovu,
    • vonkajšie multifunkčné ihrisko (v areáli školy),
    • vonkajšie workoutové ihrisko (v areáli školy),
    • športová hala s ľadovou plochou (v bezprostrednej blízkosti ZŠ).

     

    Organizácia kurzov a školy v prírode

    • plavecký výcvik v 3. ročníku,
    • lyžiarsky kurz v 2. a 7. ročníku,
    • škola v prírode v 4. ročníku,
    • korčuliarske kurzy v športovej hale s ľadovou plochou.

     

    Vedomostné, talentové a športové súťaže - prehľad

    • pripravujeme a zúčastňujeme sa mnohých predmetových súťaží a olympiád, v ktorých sa naši žiaci umiestňujú v rámci okresu a kraja na popredných priečkach. Výnimkou nie je ani účasť na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

     

    Exkurzie a vzdelávacie programy - prehľad

    • predmetové exkurzie a vzdelávacie programy považujeme za dôležitú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Pri ich realizácii v rámci učebného plánu je obľúbenou metódou v našej škole zážitkové učenie, ako efektívna forma učenia, ktorá sa snaží vtiahnuť žiakov do témy a cieľa vyučovacej hodiny pomocou zážitku.

     

    Školský klub detí - prehľad

    • otvorený od 6:30 hod. do 16:30 hod.,
    • rekreačná činnosť pobytom vonku,
    • záujmová činnosť, príprava na vyučovanie,
    • odprevádzanie žiakov na autobusové spoje,
    • množstvo akcií a podujatí - imatrikulácia prvákov, šarkaniáda a iné,
    • letný tábor ŠKD.

     

    Záujmová a krúžková činnosť

    • ponuka bohatej rôznorodej krúžkovej činnosti aj v spolupráci s Centrom voľného času, ktoré sídli v budove našej ZŠ.

     

    Komunikácia so špeciálnym pedagógom + pomoc asistentov učiteľa

     

     

  • Výsledky a umiestnenie našej školy

   Pozrite si výsledky - ako sa naša škola umiestnila v celoslovenskom rebríčku kvality škôl INEKO, v okresnej súťaži škôl "ŠKOLA ROKA" a ako obstáli naši piataci a deviataci v testovaní T5 a T9.
  • Naša koncepcia edukácie

    • Školský vzdelávací program
    • Učebný plán našej školy
    • Profil absolventa
  •  

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie