• Beseda v knižnici 4.A
    • Beseda v knižnici 4.A

     Štvrtáci boli v knižnici na besede so Zuzanou Dušičkovou. Zuzka je majiteľka malého vydavateľstva a tiež aj autorka knihy Timo a hviezdna obloha. Porozprávala nám, akým dlhým a zaujímavým procesom musí prejsť kniha, kým sa objaví na pultoch kníhkupectiev. Prezradila, ako sa rodila jej prvá kniha, že inšpiráciou bol jej psík a obdiv ku nočnej hviezdej oblohe, ktorú rada pozorovala, keď prišla k starým rodičom do L. Hrádku na prázdniny. Žiaci počúvali pútavé rozprávanie autorky so zatajeným dychom. Ktovie, možno bolo impulzom pre niektorého žiačika, že raz z  neho vyrastie spisovateľ. Mgr. J. Miklošková

   • Technická olympiáda - školské kolo
    • Technická olympiáda - školské kolo

     Siedmaci, ôsmaci a deviataci si dňa 8.10.2021 online overili svoje poznatky o dreve, kovoch, plastoch, o technológii ich spracovania, ale aj vedomosti z elektrotechniky v školskom kole technickej olympiády. Z našej školy sa zúčastnilo 44 žiakov v troch učebniach PC. Test, ktorý písali, bol časovo obmedzený na 30 minút. Výsledky nás potešili, z 27 ôsmakov a deviatakov bolo úspešných 15. Tu sú výsledky: Samuel Vrbičan /9.A/ - 1.miesto, Samuel Kokavec /9.A/ - 2.miesto, Liliana Herichová /9.B/ - 3.miesto. Ostatní úspešní riešitelia: Beata Herichová /9.B/, Sabína Hreňová /9.A/, Miroslav Šagát /9.C/, Ľubomír Haluška /8.A/, Pavel Kováč /9.A/, Ján Perdek /9.B/, Šimon Lehotský /8.B/, Marek Mezovský /8.A/, Richard Baláž /9.A/, Martin Jakub Pavella /9.B/, Lea Lipovská /9.A/ a Andrej Kuboš /9.A/.

     Zo 7.ročníka sa technickej olympiády zúčastnilo 17 žiakov, úspešných bolo 12. Sebastián Gueddouda /7.A/ - 1.miesto, Matej Karol Kubík /7.A/ - 2.miesto, Andrea Červeňová /7.A/ - 3.miesto. Ďalší úspešní riešitelia boli: Lukáš Stacho /7.A/, Juraj Vráblik /7.B/, Andrej Gajdoš /7.B/, Sofia Antolová /7.A/, Matúš Capko /7.B/, Oliver Harich /7.A/, Sebastián Surovček /7.B/ a Pavol Šimon Greguška /7.B/. Žiaci sú uvedení v poradí, ako sa podľa počtu bodov umiestnili. 

     Do okresného kola postupujú Samuel Vrbičan, Samuel Kokavec a Sebastián Gueddouda. Súťaž zorganizovali koordinátor Mgr. Michal Duda a administrátori Mgr. Jana Koropecká a PaedDr. Gabriela Sklenárová - učitelia techniky.

   • Výtvarná súťaž "ZELENÝ SVET"
    • Výtvarná súťaž "ZELENÝ SVET"

     ZŠ s MŠ Hradná vyhlasuje novú školskú výtvarnú súťaž s názvom ZELENÝ SVET! Cieľom výtvarnej súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, k životnému prostrediu a k jeho ochrane formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

     Kategórie súťaže sú nasledovné:

     1. kategória: deti predškolského veku (MŠ Hradná, MŠ Dovalovo)

     2. kategória: žiaci 1. stupňa (1. - 4. ročník ZŠ Hradná)

     3. kategória: žiaci 2. stupňa (5. - 9. ročník ZŠ Hradná)

     Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo kolektívy (max 3 osoby na 1 výtvarné dielo).

      

     Témy súťaže:

     1. téma: TRIEDIM ODPAD - CHRÁNIM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

     2. téma: VODA PRE ŽIVOT

     3. téma: KLIMATICKÉ ZMENY

     4. téma: ZELENÝ SVET OKOLO NÁS

      

     Uzávierka súťaže je 1. decembra 2021. Práce prosím doručte svojim triednym učiteľom, resp. učiteľom výtvarnej výchovy.

     Odborná porota vyberie najlepšie výtvarné práce za každý ročník (MŠ) samostatne + v rámci každej kategórie určí porota prvé 3 miesta, pričom víťazi získajú zaujímavé vecné ceny. No a tie najlepšie výtvarné diela dáme zarámovať a budú tvoriť trvalú výzdobu v ZŠ. Práce zverejníme aj na web stránke ZŠ. (ZRŠ)

   • Zber šípok s Lesmi SR
    • Zber šípok s Lesmi SR

     LESY SR vyhlásili 5. ročník súťažného projektu Zber šípok spoločne s Lesmi SR. Jesenná súťaž je zameraná pre žiakov základných škôl pre kolektívy alebo pre jednotlivcov, ktorí spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi  môžu zbierať šípkové plody a tráviť čas v prírode.

     Do zberu šípok sa môžu zapojiť žiaci 1. stupňa, ale aj 2. stupňa našej školy. Nazbierané čisté tvrdé šípky žiaci prinesú do školy a odovzdajú svojej pani učiteľke triednej alebo pani učiteľke D. Tkáčovej. Zber šípok bude na našej škole prebiehať podľa jesenného počasia do 21.10.2021. Šípkové plody budú v určitých intervaloch odvezené do Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku.

     Za nazbierané šípky môžu získať jednotlivé triedy finančné prostriedky na nákup školských pomôcok. Pre tri najlepšie triedy sú pripravené zaujímavé výlety na miesta úzko späté s lesmi, lesníctvom. Najlepší zberači – jednotlivci (v rámci kategórie prvý a samostatne pre druhý stupeň), budú odmenení zaujímavými cenami. Každý kto sa zúčastní projektu získa malý darček ako odmenu na pamiatku a každý, kto nazbiera viac ako 10 kg šípok dostane ešte cenu na viac. /Mgr. D. Tkáčová/

      

   • Rozprávali sme sa s pani spisovateľkou
    • Rozprávali sme sa s pani spisovateľkou

     21.septembra sa 8.B a 9.B zúčastnili v Mestskej knižnici v Liptovskom Hrádku besedy s pani spisovateľkou Antóniou Krzemieňovou- českou autorkou kníh z oblasti psychosomatológie. Bolo veľmi zaujímavé počúvať to, ako naše telo reaguje na rôzne emocionálne podnety, ako sa vysporiadať s výsmechom, šikanovaním, ako byť v pohode, spoločne sme sa zamýšľali nad psychickým a fyzickým zdravím človeka. Pre našich žiakov bolo veľmi dobrou skúsenosťou hovoriť s autorkou, ktorej materinský jazyk je čeština a  mohli si tak overiť svoje znalosti z tohto, nám blízkeho, jazyka. ( Mgr. D. Puškárová, Mgr. J. Stephany)

   • 1.C v múzeu
    • 1.C v múzeu

     Národopisné múzeum ponúka rôzne programy pre deti našich škôl. My sme si vybrali program DO ŠKOLY. Žiaci si vyrobili papierový obal na zošit, niečo sa dozvedeli o modrotlači, o tom aké pomôcky v škole používali naši starí rodičia. Po práci sme sa spoločne zahrali. Stali sme sa malými rybármi a chytali sme rybky s písmenkami. Hoci do školy nechodíme dlho, nezahambili sme sa a chytené rybky sme poznali. Pri triafaní kelímkov s číslami sme ukázali svoju obratnosť, ale aj vedomosti o číslach. Cestu do školy sme si spríjemnili zberom gaštanov. (fotoalbum) 

   • Piataci v mestskej knižnici.
    • Piataci v mestskej knižnici.

     Vrámci podpory čítania na hodinách slovenského jazyka a literatúry všetci piataci navštívili so svojimi pani učiteľkami SJL mestskú knižnicu. Pani Kompišová im pútavo porozprávala o fungovaní tejto inštitúcie, poskytla im rôzne zaujímavé informácie ohľadom spracúvania a katalogizácie kníh, odpovedala na ich zvedavé otázky. Žiaci si mali možnosť prezrieť sekciu detskej beletrie, ale i náučnej literatúry. Mnohí z nich si vypožičali rôzne tituly na domov, niektorí sa už nevedeli dočkať a začítali sa do pútavých príbehov priamo v knižnici. Úsmev na tvárach a radosť v očkách prezrádzali, že deťom sa táto návšteva páčila. My, učiteľky - slovenčinárky, sa budeme snažiť tento pozitívny a aktívny vzťah ku knihám v deťoch naďalej rozvíjať. (Mgr. D.Puškárová, Mgr. A. Daňová, PaedDr. J. Oravcová)

   • Piataci na Beňuške
    • Piataci na Beňuške

     Krásne septembrové počasie sme využili na turistiku. Žiaci 5.ročníka spolu s triednymi učiteľmi a učiteľmi telesnej výchovy každoročne absolvujú  výstup na Beňušku. Deti sú v nových kolektívoch, zvykajú si na seba a našou snahou je, aby sa lepšie spoznali a nadviazali nové priateľstvá. Čučoriedky, brusnice, ale aj rodičmi pripravená desiata chutili v prírode oveľa lepšie. Krásne výhľady a momentky z výletu si môžete pozrieť vo fotogalérii. /PaedDr. Sklenárová, Mgr. Sklenková, Mgr. Baďová, Mgr. Kollár/

   •   Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022
    • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

     Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

     Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

     • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus:
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

     Tlačivá je potrebné doručiť na adresu školy Základná škola s materskou školou, Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok do 01.08.2021 (poprípade vložiť do schránky pri vstupe):

     Na uplatnenie dotácie je potrebné predložiť :

     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
     • čestné vyhlásenie ŠJ o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 
   • SUPERTRIEDA Slovenska 2021
    • SUPERTRIEDA Slovenska 2021

     Aj naša základná škola má super triedu! Je ňou 7.B, ktorá sa zapojila do celoslovenskej súťaže s rovnomenným názvom. Dievčatá a chlapci natočili video s piesňou o ich triede, kde spoločne vymysleli text, zakomponovali ho do hudobného podkladu piesne od speváčky Kristíny a získali krásne tretie miesto! Srdečne blahoželáme! (PaedDr. J.Oravcová)

   • Len tak ďalej ZŠ Hradná!
    • Len tak ďalej ZŠ Hradná!

     Dobrú školu formujú predovšetkým výsledky samotných žiakov a ich pedagógov. Vynikajúca škola však ponúka okrem kvalitného vzdelania aj vždy niečo viac.

     Našej škole sa vďaka nadštandardnému prístupu ku svojim žiakom podarilo v celoslovenskom hodnotení kvality škôl INEKO posunúť zase kúsok dopredu a to na výborné 11. miesto v Žilinskom kraji (spomedzi 121 porovnávaných škôl) a v rámci nášho okresu sme obsadili 2. miesto (spomedzi 11 porovnávaných škôl).

     Naša škola si svoju prestíž stráži už niekoľko rokov, o čom svedčia popredné pozície aj v okresnej súťaži „Škola roka,“ v ktorej sa výborne umiestňujeme najmä vďaka odbornému a inovatívnemu prístupu k výučbe.

     Zrkadlom tohto úspechu sú hlavne naši pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí bravúrne zvládajú kooperovať edukáciu nielen so žiakmi, ale aj s rodičmi. Okrem toho sa pravidelne zúčastňujeme programov určených na profesijný rozvoj, čím naša škola spĺňa atribút modernej inštitúcie schopnej reagovať na záujmy a potreby detí. Výsledkom toho je potom spokojnosť rodičov i žiakov v školských aj v mimoškolských aktivitách. Odborná úroveň vyučovacích hodín je v našej škole základom kvalitného vzdelania. Cez učebný plán je škola zameraná hlavne na výučbu cudzích jazykov, matematiky a informatiky. (ZRŠ)

   • Deň otvorených parkov a záhrad 2021
    • Deň otvorených parkov a záhrad 2021

     Deň otvorených záhrad a parkov spojený s tvorivými dielňami sa v areáli našej školy niesol v duchu výbornej nálady a pekného slnečného počasia. Podujatia sa zúčastnili naši najmladší žiaci - prváci a druháci a pozvánku dostali aj mestské materské škôlky. Maľovanie na skaly, poznávanie a hľadanie rastlín alebo výrobu kreatívnych predmetov si vyskúšali deti z MŠ Hradnej, cirkevnej MŠ Koráb a lesnej MŠ Chalúpka. Popoludní, v čase medzi 13:00 - 16:00 bude areál ZŠ otvorený pre verejnosť.

     Veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľom a ped. asistentom, ktorí sa zúčastnili na príprave a organizácii tohto krásneho podujatia, ako aj všetkým materským školám, ktoré nás navštívili a strávili v priestoroch nášho areálu príjemné a tvorivé dopoludnie. (ZRŠ)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň otvorených parkov a záhrad 2021.

     Prehliadka areálu našej školy spojená s tvorivými dielňami.

   • Zbierame plastové vrchnáčiky
    • Zbierame plastové vrchnáčiky

     Aj malé deti dokážu robiť veľké veci. To dokázali aj naši žiaci z 1.- 4. ročníka. Zapojili sme sa všetci spolu do projektu " Separáciou a recykláciou chránime životné prostredie". Počas celého školského roka deti usilovne zbierali plastové vrchnáčiky z pet fliaš. Naplnili sme veľa vriec. Vrchnáčiky vážili až 200 kg. Firma Greentech Slovakia z Banskej Bystrice odviezla vrchnáčiky do fabriky, kde ich rozdrví a použije na výrobu nového kompostéru. Deti pomohli aj s vynesením a naložením vrchnáčikov.  Firma nám za odmenu zakúpila po 2O ks kníh  Danka a Janka  a Povesti o Slovenských hradoch, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ale najväčšia vďaka patrí naším malým žiačikom, ktorí  zbierali a nosili vrchnáčiky celý rok. A zbierame ďalej! Dúfame, že sa k nám pridajú aj starší žiaci.   Mgr. M. Čierna

   • Zaslúžená odmena 2.A
    • Zaslúžená odmena 2.A

     Hurá! Dočkali sme sa. Je tu koniec školského roka. Deti z 2.A si za usilovnú a zodpovednú prácu zaslúžili odmenu. Strávili sme úžasné dopoludnie na rodinnej farme u rodiny Jančekovcov na rybníkoch v Kráľovej Lehote. Deti sa zoznámili s kozičkami, zajačikmi, morkami, sliepočkami  a kohútom, ktorý sa niekedy tváril nepriateľsky. V snahe ochrániť si svoje sliepky pred nájazdom detí, uštedril jeden zobanec Emke do nohy. Ale Emka to zvládla hrdinsky. Pán Janček nám ukázal rybníky plné pstruhov od tých najmenších až po niekoľko kilové ryby. Detí pomáhali aj s kŕmením pstruhov. Nevedeli sa od toho odtrhnúť. Bol horúci deň, tak sme sa šli osviežiť do neďalekého potoka. Opekali sme špekáčiky. To bola ale dobrota. Deti sa hrali rôzne hry. Celú dobu nám robil spoločnosť roztomilý jazvečík. Klinec programu bolo, ked Aďka pristavila terénnu trojkolku a povozila deti po farme. Bol to naozaj nádherný deň.  Ďakujeme rod. Jančekovcov, že nám to umožnili a venovali nám svoj čas.     tr. uč M. Čierna

   • Čítam, čítaj, čítajme... 2.A
    • Čítam, čítaj, čítajme... 2.A

     Pomaly končí školský rok, deti sa nevedia dočkať prázdnin a veru zaslúženého oddychu. Ale na knihy netreba zabúdať ani počas letných mesiacov. To dobre vedia aj deti z 2.A.  Navštívili sme knižnicu v KD, kde nás p. Kompišová  previedla oddeleniami knižnice a prečítala pútavú príhodu. Deti si radostne vybrali tú svoju knižku, ktorá ich najviac zaujala. Deti plynule čítajú, rozumejú textu, vedia s ním pracovať a tvoriť k nemu otázky. Zaslúžia si veľkú pochvalu,  zvládli to všetci na výbornú. V taštičkách si odniesli svoje knižky a zamierili sme rovno na zmrzlinu. Skvele sme si na nej pochutili. Po návrate do školy sa mnohí pustili do čítania.   

      tr. uč. M. Čierna

   • Boli sme na návšteve v knižnici
    • Boli sme na návšteve v knižnici

     Dva roky školy urobili z nás, žiakov 2.B,  čitateľov kníh- všetkých možných. A tak sme sa vybrali na návštevu knižnice, kde nám pani knihovníčka pútavo rozprávala o jednotlivých oddeleniach, mohli sme si vybrať knihu, prečítať si niečo, dozvedeli sme sa , ako si knihy požčiavať , ako s nimi zaobchádzať. Veríme, že po prázdninách sa v knižnici znovu uvidíme. ( Mgr. I. Paukovčeková)

    • Poďme spolu kráčať do budúcnosti

     Tvorili sme, vymýšľali, písali a ilustrovali....Žiaci 8.A a 8.B sa na hodinách literatúry zoznámili s vedecko-fantastickou literatúrou, jej zakladateľom, ďalšími autormi a dielami. Zaujali ich predstavy niektorých spisovateľov o budúcnosti a sami potom vytvárali tie vlastné. Využili rôzne žánre - denník, odborný opis, výklad, poviedku, ja-rozprávanie, reklamu, samozrejme, všetko v kontexte sci-fi. Naplno využili svoju fantáziu, predstavivosť, tvorivosť. Predstavili nám svoje vízie napr. o podzemnej tobogánovej doprave, o tzv. tunelovači,  o osídlení planéty Jupiter, o škole, móde a zdravotníctve v budúcnosti, o výskumných laboratóriách, kozmických lodiach a živote v nich, vymysleli rôzne zlepšováky. Pracovali húževnato a podľa ich slov ich táto aktivita bavila, páčilo sa im to. Svoje projekty odprezentovali pred spolužiakmi a vystavili si ich na triednej nástenke. (PaedDr. J.Oravcová)

   • HK -okresné kolo
    • HK -okresné kolo

     27. máj 2021 bol pre Bianku Grunvaldskú, našu žiačku z 8.C, veľmi úspešný. Vyrecitovala si 1.miesto v okresnom kole v prednese prózy v 3.kategórii. Jej pútavý prednes ocenila porota a posunula ju na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v septembri v Martine, ktoré nesie už tradične pomenovanie Vajanského Martin. Bianke srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa recitátorských úspechov. (PaedDr. J.Oravcová)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album HK -okresné kolo.

   • KOMPARO - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov
    • KOMPARO - nácvičné testovanie ôsmakov a deviatakov

     Aj keď sa nácvičné testovanie KOMPARO malo písať pôvodne 12.novembra 2020, aby si žiaci overili svoje vedomosti pred testovaním a prijímacími skúškami na strednú školu, kvôli dištančnému vzdelávaniu to bolo až 29.4. 2021. Prihlásilo sa 11 ôsmakov a 11 deviatakov. Výsledky žiakov ôsmeho ročníka: matematika  - 49%, všeobecné študijné predpoklady - 57,3%, dejepis 51,7%, slovenský jazyk a literatúra - 57,2% a fyzika - 27,3%. Deviataci písali testy len z matematiky - 58,2% a slovenského jazyka a literatúry - 62,2%. Podrobné výsledky jednotlivých žiakov sú na internetovej stránke www.komparo.sk, kde si ich nájde každý pod svojím kódom. Administrátorky boli Mgr. Jurecová a PaedDr. Sklenárová

    • Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo

      

     Dňa  25.5. sa v Liptovskom Mikuláši, po dlhej, nedobrovoľnej  pauze, uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde sme mali svoje zastúpenie aj medzi mladšími žiakmi. V poézii  nás úspešne reprezentovala Emka Žišková z 2.B, ktorá pri svojej premiére obsadila  krásne druhé miesto. V kategórii  prózy  nám zase svojim prvenstvom urobila radosť Lejka Perončíková zo 4.A, ktorá zároveň postupuje do krajského kola. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov!                 Veronika Remeňová

   • Animals in Danger
    • Animals in Danger

      Životné prostredie, ako aj ochrana ohrozených druhov zvierat žijúcich u nás na Slovensku, je dlhodobo aktuálnou témou. Na hodinách anglického jazyka sa žiaci 6. ročníkov zamerali práve na túto problematiku. Postupne získali rôzne zaujímavé informácie o výskyte, spôsobe života , či popise častí tela ohrozených druhov zvierat. Svoje vedomosti potom využili pri vypracovaní vlastných projektov zameraných na ohrozené druhy živočíchov na Slovensku. Tie spracovali vo forme prezentácií, nechýbali vlastné názory žiakov  na to, ako pomôcť zvieratám v ohrození. Otázkami na záver prezentácií, smerovaných spolužiakom, si mali možnosť žiaci upevniť učivo v anglickom jazyku v oblasti environmentálnej výchovy. (Mgr. Mariana Majzlíková)

   • 2.B cestovala s knihou krížom- krážom po Európe
    • 2.B cestovala s knihou krížom- krážom po Európe

     Aj vo svete pandémie sme sa s 2.B vybrali  na cestu v projekte krížom- krážom po Európe, aby sme tak v priebehu siedmich dní navštívili prostredníctvom prečítaných diel- rozprávok, bájok- hlavné mestá krajín Európy, ktoré sú zároveň aj rodnými mestami známych európskych spisovateľov. Žiaci tak spoznali Dobšinského, Andersena, Ezopa,...  prečítali si z ich diel úryvky, dozvedeli sa veľa zaujímavostí, ktoré v učebniciach nenájdu a na mape Európy dokážu vyhľadať spomenuté hlavné mestá so svojimi dominantami. Snahou každého žiaka bolo zbierať jednotlivé písmenká, ktoré boli konečnou odpoveďou veľkej skladačky nášho putovania: Alexandrijská knižnica. /Najväčšia a najslávnejšia staroveká knižnica/.  Je obdivuhodné, ako sa deti vysporiadali s tvorbou posterov, ktoré odzrkadľujú vnímanie množstva informácií očami detí. Farebnosť, pestrosť, vizuálne usporiadanie, čitateľnosť- to všetko je odrazom prepojenia jednotlivých schopností žiaka pracovať na zadaní tvorivej úlohy. Všetkým žiakom patrí veľká pochvala za nadobudnuté vedomosti, usilovnosť a tvorivosť.                        tr. uč. Iva Paukovčeková

   • Za tajomstvami prírody 2.A
    • Za tajomstvami prírody 2.A

     V piatok nám konečne zasvietilo slniečko a deti z 2.A  s p. vych. Hankou sa vybrali do prírody poznávať jej tajomstvá. Pán Erik Baláž si pripravil pre nás veľmi pútavé dopoludnie. Navštívili sme miesto, kde rastú staré lipy. Deti sa dozvedeli koľko rokov rastú, ktoré vtáky tam hniezdia, ktorým zvieratkám poskytujú úkryt  dutiny  starých stromov. Ďalšou zastávkou bola rieka Belá, ktorá tečie z hôr. Pán Baláž zaujímavo priblížil deťom život tejto dravej rieky, prečo je v nej veľa vody,  ktoré ryby v nej žijú, aký hmyz nájdeme v plytkej vode a komu slúži ako potrava. Ďalším cieľom nášho putovania bola Hradská hora. Tu sa deti dozvedeli o živote vlka, medveďa, o lesných tajomstvách. Zistili sme, ako chutia bukové listy a videli, ako rastú buky zo semienok. Náš náučný chodník sme ukončili na Skalke, kde sme sa kochali krásnym výhľadom  na naše mestečko. Tento nádherný deň dal deťom oveľa viac vedomostí o prírode, ako učenie  v školských laviciach. Ďakujeme Maťkovmu ockovi za super deň !                                                                                                               „Najprv tajomstvá prírody musí dieťa spoznať, objaviť, preskúmať, potom si k prírode vytvorí vzťah a napokon ju prirodzene začne ochraňovať. Je to jednoduché – začíname od poznania k láske, od lásky k ochrane."                                                                                                                           tr. uč. Marieta Čierna

   • Deň mamičiek !  2.A
    • Deň mamičiek ! 2.A

     Kto rozpráva mi rozpávku?  Kto kladie ruku na hlávku?  Kto navarí a napečie?  Kto je môj smiech a bezpečie?  S kým mi je vždy tak ohromne? Kto smúti, keď je tak smutno mne?  Keď sme chorí, kto sa o nás bojí a v noci nespáva? Len moja mama láskavá. Si najlepšia mama, akú si len môžem priať, najkrajšia mama, dnes Ti chcem šťastie  zaželať.  Si ako vonná ružička, ži šťastne drahá mamíčka!                                                                                  Prajú všetkým mamičkám deti z 2.A                 tr. uč M. Čierna

   • Poďakovanie mamkám z 2.B
    • Poďakovanie mamkám z 2.B

     Zobrať šaty do práčovne. Vybrať opravené topánky.

     Čítať písomky. Telefonáty a odchody vlakov.

     Rodičovské združenia. Slanina, syr, krekry, tráva pre králika.

     Ovocie, buchty,  dlhozrnná ryža.

     Osýpky, predstavenie v tanečnej škole a k tomu ešte z práce chcú dnes rozhovor.

     Zaplatené účty, chlebíčky a mydlo.

      

     Do pekla, MAMI, ako to všetko stíhaš?

     Ako? Mamy sú predsa zázračné stvorenia a takto sme aspoň chceli vyjadriť svoje ĎAKUJEM.

      Vaše deti z 2.B a tr. učiteľka Iva Paukovčeková

   • DEŇ ZEME 2.A
    • DEŇ ZEME 2.A

     22. apríla mala naša krásna modrá planéta svoj sviatok. V tento deň deti z 2.A triedy spolu s p. vychovávateľkou Hankou urobili niečo dobré pre našu ZEM. Rozprávali sa a premietali si príbeh o znečistenej krajine. Spolu hľadali riešenia, ako pomôcť našej planéte. Vyrobili pútavý plagát a vyčistili školský areál od papierikov a iných nečistôt. No nazbierali toho veru dosť. Je veľmi dôležité, aby si deti už od mala uvedomovali potrebu chrániť našu ZEM. Na zmenu sveta stačí, aby aj niekto taký malý urobil krôčik, ktorý pomôže, aby sa na našej krásnej planéte všetkým žilo lepšie. tr.uč. M. Čierna

   • Zápis do 1. ročníka
    • Zápis do 1. ročníka

     V dňoch 27. a 28. apríla 2021 prebiehal aj v našej škole zápis detí do 1. ročníka.  Elektronickou formou alebo osobným vypísaním prihlášky nám tento rok vyjadrilo svoju dôveru 64 rodičov, ktorí svoje deti zapísali na našu školu, z toho 4 žiaci budú mať odklad.

     Ďakujeme všetkým rodičom z nášho mesta a okolia, ktorí sa rozhodli zveriť vzdelávanie svojich detí do rúk našich pedagógov, čím prejavili dôveru nám aj našej práci.

     Všetky poslané prihlášky sú akceptované. Ostáva už len počkať na doručenie rozhodnutia o prijatí (najneskôr do 15.06.2021).

     Tešíme sa na stretnutie v septembri, kedy brány našej školy prekročí 60 žiakov prvého ročníka, ktorí budú rozdelení do troch tried.  

     Kolektív ZŠ Hradná

   • Objavujeme nové krajiny a civilizácie
    • Objavujeme nové krajiny a civilizácie

     V rámci tematického celku Zámorské objavy si žiaci 7.A a 7.C triedy pripravili zaujímavé projekty o objaviteľoch a objavovaných. Objaviteľmi boli napr. Krištof Kolumbus, Vasco da Gama, Fernao Magalhaes a mnohí ďalší. Tí sa plavili za novými poznatkami a neraz pritom riskovali život. Objavovanými boli civilizácie Inkov, Aztékov v Amerike, prípadne domorodé africké obyvateľstvo. Pre mnohé tieto kmene znamenal príchod Európanov skazu. Niektoré z týchto projektov nájdete vo fotoalbume. Za pripravené projekty siedmakom ďakujem. (Mgr. I. Juhová)

   • Pytagoriáda - okresné kolo
    • Pytagoriáda - okresné kolo

     Je veľmi náročné robiť so žiakmi vyššie kolá súťaží, pretože prezenčne sa učia ročníky 1.-4. a dištančne 5.-9. Podľa toho aj II. kolo Pytagoriády písali tretiaci a štvrtáci v škole a žiaci  5.-8. ročníka okresné kolo online z domu. Tohto roku sme dosiahli veľmi pekné umiestnenie. Úspešný riešiteľ bol ten, kto dosiahol minimálne 10 bodov. Pri rovnosti bodov lepšie umiestnenie dosiahol ten, kto mal vyriešených viac úloh a menej bodov za čas.

     Úspešní riešitelia našej školy:

     3.ročník - súťažilo 73 žiakov, 38.m. Patrícia Macková /3.B/ - 15 bodov, 40.m. Ema Rajniaková /3.B/ - 13 bodov.

     4.ročník - súťažilo 81 žiakov,  7.m. Matej Strapoň /4.B/ - 21 bodov, 26.m. Tomáš Somora /4.B/ - 18 bodov, 28.m. Damián Stupka /4.B/ - 18 bodov, 33.m. Oliver Čičvara /4.C/ - 17 bodov, 46.m. Tomáš Matfiak /4.A/ - 15 bodov, 53.m. Lea Perončíková /4.A/ - 13 bodov, 56.m. Emma Libuše Kubicová /4.A/ - 11 bodov.

     5.ročník - ssúťažilo  95 žiakov, 24.m. Nela Buzáková /5.A/ - 17 bodov, 49.m. Monika Vernarecová /5.B/ - 13 bodov,

     6.ročník - súťažilo 102 žiakov, 6.m. Shannon Vyšná /6.B/ - 18 bodov, 7.m. Jakub René Porubiak /6.A/ - 18 bodov, 9.m. Lukáš Porubän /6.A/ - 18 bodov, 17.m. Sebastián Gueddouda /6.A/ - 15 bodov a Lenka Švecová /6.B/ - 15 bodov, 20.m. Soňa Lišuchová /6.A/ - 14 bodov, 28.m. Andrej Kokavec /6.A/ - 12 bodov,

     7.ročník - súťažilo 60 žiakov, nikto nebol úspešný.

     8.ročník - súťažilo 66 žiakov a tam máme víťaza, 1.m. Richard Žiak /8.A/ - 19 bodov, 7.m. Lukáš Brtáň /8.A/ - 14 bodov, 10.m. Pavel Kováč /8.A/ - 13 bodov, 12.m. Samuel Kokavec /8.A/ - 13 bodov, 13.m. Martin Pivko /8.A/ a Kristián Helebrant /8.B/ - 12 bodov.

     Z úspechov detí sa veľmi tešíme a veríme, že výsledky im pomôžu pri prijímaní na stredné školy.  Koordinátor písomnej formy žiakov 3.a 4.ročníka bola p.uč. Mgr. Alica Fajmonová. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/

   • Titanic - miniprojekty žiakov 5.B
    • Titanic - miniprojekty žiakov 5.B

     15. apríla roku 1912 sa odohrala mimoriadne tragická udalosť. Loď, obrovský parník, ktorý mal prívlastok „nepotopiteľný“, narazil do ľadovca a 2 hodiny potom sa potopil do hlbín Atlantiku. Smrť v ľadovej vode našlo približne 1500 ľudí. V rámci tematického celku Vývoj dopravy, si žiaci 5. B pripravili miniprojekty o Titanicu. Niektoré z nich nájdete vo fotoalbume. Piataci si vyhľadali mnohé zaujímavosti o tomto parníku. Vedeli ste, napríklad, že zachrániť sa mohlo oveľa viac ľudí. Záchranné člny totiž spúšťali na hladinu poloprázdne. Dozvedeli sme sa tiež, že štvrtý komín lode nebol funkčný a slúžil len na dekoráciu a že členov posádky na obrovskej lodi bolo vyše 800. Skoro 200 z nich prikladalo do pecí v Titanicu. Na lodi zomrel aj kapitán Smith.  Mala to byť jeho posledná plavba. Chcel totiž ísť na dôchodok. Tieto a mnohé ďalšie informácie nám pripomenuli tragickú udalosť, o ktorej ubehlo už 109 rokov.

     Za krásne vypracované projekty žiakom ďakujem (Mgr. Ivana Juhová)

   • Okresné kolo MO pre 6., 7. a 8. ročník
    • Okresné kolo MO pre 6., 7. a 8. ročník

     Okresné kolo matematickej olympiády písali úspešní riešitelia domáceho kola dňa 31.3.2021 v stredu, tesne pred veľkonočnými prázdninami  doma online 2 hodiny a hneď po skončení museli odovzdať 3 vyriešené príklady. Žiaci našej školy sa umestnili veľmi dobre.

     Úspešní riešitelia: zo 6. ročníka sa na 2. mieste umiestnila Shannon Vyšná /6.B/, Matej Karol Kubík, Soňa Lišuchová a Diana Tomková /6.A/ obsadili 10. miesto, Sebastián Surovček a Juraj Vráblik /6.B/- 17.miesto a Adela Vlkolinská /6.A/- 22.miesto. Zo 7.ročníka sa na 3.mieste umiestnila Olívia Lehotská /7.B/. Ďalší úspešní riešitelia boli Zuzana Ondrová /7.B/ - 8.miesto, Adam Slosiar /7.A/ -10.miesto a Matúš Kakalejčík /7.A/. - 11.miesto. Veľmi dobre si viedli aj ôsmaci, kde Pavel Kováč /8.A / skončil na 3.mieste, Viktor Húšťava a Richard Žiak /8.A/ . 4.miesto., Lukáš Brtáň, Sabína Hreňová, Matin Pivko /8.A/ a Beata Herichová /8.B/ - 8.miesto. celkove sa OK MO zúčastnilo z našej školy 19 šiestakov, 13 siedmakov a 14 ôsmakov. Žiakov pripravovali v tomto náročnom období pani učiteľky matematiky. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/

   • Projekty o štátoch Európskej únie
    • Projekty o štátoch Európskej únie

     Tento rok v máji uplynie už 17 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie. Táto organizácia sa formovala postupne už od druhej svetovej vojny. Vojnou zničené štáty mali potrebu viac spolupracovať a pomáhať si. Aj štátov v únii pribúdalo. Zo zakladajúcich 6 štátov sa Európska únia rozrástla na súčasných 27. Žiaci 6. ročníka si pripravili projekty o niektorých z nich. O členských krajinách sme sa dozvedeli mnohé fakty a zaujímavosti. Za projekty a prácu žiakom ďakujem. Niektoré projekty žiakov 6.A, 6.B a 6.C triedy nájdete vo fotoalbume. (Mgr. Ivana Juhová)

   • Tvorivé dielne v 2.B
    • Tvorivé dielne v 2.B

     Vždy sa tešíme, keď môžeme s deťmi tvorivo využiť  čas na zhotovenie nejakých výrobkov. A nebolo tomu inakšie ani teraz, pred Veľkou nocou, kedy sme v 2. B trpezlivo vytvorili papierové kvety,  zajačiky a vtáčie hniezda. Kreativite sa medze nekládli, a tak výsledkom boli nádherné dielka vytvorené vlastnými rukami.         Mgr.Paukovčeková Iva

   • Vynálezy v 5.B
    • Vynálezy v 5.B

     Vynálezy, ktoré nás posúvajú dopredu

     Sú veci, bez ktorých si nevieme predstaviť každodenný život. Sú veci, bez ktorých by sa ľudstvo nenachádzalo na takej úrovni, ako sa nachádza. Mnohé tieto vynálezy sme spomínali na hodinách dejepisu a piataci o nich pripravili zaujímavé projekty. Dozvedeli sme sa mnohé o dopravných prostriedkoch, žiarovke, hodinách. Za krásne vypracované projekty žiakom ďakujem. (Mgr. Ivana Juhová)

   • 2.B a "Kolobeh vody v prírode"
    • 2.B a "Kolobeh vody v prírode"

     Žiaci 2.B triedy spracovali krásny projekt: Kolobeh vody v prírode. Cieľom realizovaného projektu bolo postupnými krokmi naučiť žiakov čo najviac o vode, jej skupenstvách, kolobehu vody v prírode a hlavne o význame vody pre život. Žiaci pracovali bádateľsky a kooperatívne v jednotlivých skupinách - pod vedením p. triednej učiteľky, Mgr. I. Paukovčekovej. Po skončení projektu, svoje práce pred spolužiakmi odprezentovali. (ZRŠ)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album 2.B a "Kolobeh vody v prírode".

     Projektové vyučovanie žiakov 2.B na prvouke.

   • Comenia Script
    • Comenia Script

     Názov Comenia Script je zložený z dvoch slov: Comenius ako Jan Amos Komenský a Script, čiže písmo na písanie. Písmo Comenia Script je vytvorené priamo pre potreby súčasných detí. Jeho hlavným znakom je, že je jednoduché a čitateľné. 

     Comenia Script je nespojité písané písmo. Má jednoduchú veľkú abecedu, ktorá je veľmi blízka deťom, ktoré prišli z predškolských zariadení a nemajú ešte dostatočne rozpísanú ruku. Mnohé písmená CS sú písané jedným ťahom. Je zachovaný princíp priraďovania, aby si písmo zachovalo čitateľnosť. Písmo Comenia Script má dva druhy tvarov: veľké i malé. Miesto štyroch znakov (veľké, malé, písané, tlačené) sa deti učia písať dva znaky jednotlivého písmenka. Aj v tomto smere ide o zjednodušenie písma.

     Video / vyučovanie v 2.B triede, Mgr. I. Paukovčeková

   • Prezentácia našej školy
    • Prezentácia našej školy

     Milí rodičia budúcich prvákov,

     ak sa chcete dozvedieť viac o našej škole - o jej zameraní, o vzdelávacích programoch, ktoré ponúkame alebo o aktivitách, ktoré sa na škole konajú, pozrite si našu video prezentáciu.

     Naša škola sa cez učebný plán v školskom vzdelávacom programe zameriava predovšetkým na posilnenie anglického jazyka, matematiky a prírodovedných predmetov a informatiky.

   • Svetový deň vody
    • Svetový deň vody

     „Všetko živé i neživé má počiatok vo vode, pretože len voda je prazákladom všetkých vecí!“

                                                              (Thales Milétský, 624 – 547 pred n. l.)

     Všetky formy života na Zemi vznikli vo vode a od vody závisí aj ich existencia. Voda je domovom miliónov druhov rastlín a živočíchov, počnúc tými najmenšími organizmami, ktoré merajú len mikróny, až po modrú veľrybu (vráskavec ozrutný s dĺžkou 30 m). Keď vedci hľadajú na vzdialených planétach podmienky na život, hľadajú v prvom rade vodu.

     Pri príležitosti Svetového dňa vody 22. marca vypracovali žiaci 9.B triedy projekty. Zhrnuli v nich,  čo už o vode vedia, ale zamerali sa aj na ďalšie jej vlastnosti a zaujímavosti. Vznikli projekty s týmito témami:  Voda na Zemi; Voda v životnom prostredí; Odpadové vody; Pitná voda; Skupenstvá vody; Kolobeh vody; Znečistenie vody; Význam vody pre človeka; Minerálne pramene Liptova a Najznámejšie minerálne pramene Slovenska. (Mgr. Jana Koropecká)

      

   • HK 2.C
    • HK 2.C

     Do fotogalérie bol pridaný nový album HK 2.C.

     Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami. V našej triede triede sme pri tejto príležitosti zrealizovali triedne kolo v prednese poézie. Najviac hlasov dosiahla Ninka Majláthová, na päty jej šliapal Tobias Čičvara a ďalšie miesto získala Ameli Tarčoňová. No malé ocenenia si odnášame všetci, lebo sme k spomínanej aktivite pristúpili zodpovedne, pripravili sme si pekné básne a spolužiakom predstavili aj nových autorov. 

   • Marec a kniha v 2.A
    • Marec a kniha v 2.A

     Kniha je výborný spoločník pre starších, ale aj pre mladších. Zdrojom stretnutí s knihou sú nielen kníhkupectvá, knižnice, ale dôležité miesto tu zohráva aj škola. V našej triede v priebehu mesiaca sme mali ku knižke ešte o krôčik bližšie. Čítali sme rozprávky, v ktorých sme hľadali životnú múdrosť, v bájkach ponaučenie. Naučili sme sa robiť Rozprávkovú mapu. Prešli sme celou históriou vzniku knihy, od hlinených doštičiek, cez pergamen, prvú tlačiarenskú knihu až po čítačky elektronických kníh. Navštívili sme virtuálny antikvariát.                                                                                                                                                                                     Deti 2.A sú výborní čitári. Čítajú rozprávky, detektívky, fantastické príbehy. Stali sa z nich skutoční čitatelia.   tr. uč. Marieta Čierna                                           

   • 3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády
    • 3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády

     Dňa 19.3.2021 sa konalo online krajské kolo biologickej olympiády. Našu školu aj okres Liptovský Mikuláš reprezentovala Katka Hančinová a Rebecca Šebestyenová. Dievčatá napísali 5-stranovú správu, vytvorili poster, nahrali video s prezentáciou práce. Svoju prácu potom obhajovali pred odbornou komisiou. Katka Hančinová s témou „Bobor vodný – dokonalý architekt“ obsadila krásne 3. miesto. Rebecca Šebestyenová s témou „ Zábava, ktorá bolí“ obsadila veľmi pekné 5. miesto.

     Dievčatám blahoželáme k úspechom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. (Mgr. Jana Koropecká)

    • On-line hodina so scenáristom seriálu Slovania

     Dnes mala trieda 9.A na hodine slovenského jazyka zaujímavého hosťa. Naše pozvanie prijal Jozej Koleják, hlavný scenárista najnovšieho slovenského seriálu Slovania. Na predchádzajúcej hodine sme sa s ním zoznámili vďaka internetovým stránkam, prečítali sme si o ňom veľa zaujímavých informácií. Na zoom hodine mu deti kládli zvedavé otázky a dostávali na ne vyčerpávajúce odpovede. Dozvedeli sme sa o tom, ako vznikal seriál Slovania, že inšpiráciou pre napísanie predlohy boli slovené ľudové rozprávky, ktoré sa pôvodne nerozprávali deťom, ale dospelým, aby ich varovali pred zlými rozhodnutiami v živote. Pán Koleják nám prezradil aj niečo z osobného života, prečo sa rozhodol ísť študovať na VŠMU dramaturgiu, tiež nás krátko voviedol do sveta jedla (pretože je aj kulinárom a napísal kuchársku knihu) a povedal nám niečo o pôvode mrkvy. Ukázal nám ako vyzerá originálny scenár seriálu, mali sme možnosť nahliadnuť do tretej časti, ktorá sa ešte len odvysiela. V závere hodiny sme mali preňho pripravené prekvapenie - blahoželanie k dnešným meninám, s ktorým sa "pobavil" Aurel Dúbravec. Verím, že to bola pre nás všetkých inšpiratívna a trochu netradičná hodina. V závere sme sa pánovi Kolejákovi poďakovali za jeho čas a popriali mu všetko dobré v jeho práci a osobnom živote. (PaedDr. J. Oravcová)

   • Elektronické testovanie "ZIMA 2021"
    • Elektronické testovanie "ZIMA 2021"

     Národný ústav certifikovaných meraní - NÚCEM našim žiakom každoročne ponúka testy na preverenie si svojich vedomostí a ich využitie pri riešení rôznych úloh. Aj v tomto roku, hoci sú žiaci na dištančnom vzdelávaní, mali možnosť písať on-line testy z domu na PC. Piataci a siedmaci z matematiky  a ôsmaci zo slovenského jazyka a literatúry. Takmer všetci piataci a siedmaci využili túto možnosť, z ôsmakov však len niektorí. Automaticky sa po skončení testovania dozvedeli výsledok a oboznámili s ním vyučujúcu daného predmetu. Ďakujem pani učiteľkám Mgr. Jurecovej, Mgr. Sklenkovej, PaedDr. Oravcovej a Mgr. Stephany za pomoc a spoluprácu pri testovaní. (PaedDr. Gabriela sklenárová, koordinátor projektu)

   • Projektové vyučovanie "SOPKY"
    • Projektové vyučovanie "SOPKY"

     Žiaci 5. ročníka na predmete geografia každoročne tvoria krásne 3-rozmerné projekty, modely sopiek. V učive Stavba Zeme získavajú vedomosti o sopkách, ktoré sami vytvoria s využitím rôznych materiálov. Zodpovedne a verne predstavia zloženie sopky, niektorí aktívnej, iní spiacej či vyhasnutej. Mnohé z projektov sú nielen technicky a esteticky zaujímavé, ale dokonca tiež funkčné. Originalita a tvorivosť našich detí nikdy nesklame a vyučovacie hodiny obohatené o takéto projekty sú veľkou inšpiráciou aj pre ostatných. Projektové vyučovanie so žiakmi realizovali naši učitelia geografie, Mgr. T. Dedinová a Mgr. P. Dedina.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové vyučovanie "SOPKY"

   • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
    • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     Dňa 10. februára 2021 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Táto postupová súťaž prebiehala online formou, žiaci písali gramatický test, súčasťou ktorého bol aj posluch a prví šiesti úspešní súťažiaci postúpili na ústnu časť, kde si preverili svoje komunikačné zručnosti a schopnosti. V tejto súťaži nás v kategórii 1C reprezentovala naša šikovná žiačka  Freya Ingunn Brown, ktorá sa úspešne dostala do "prvej trojky". Vzhľadom na to, že súťaž prebiehala online a v našom prípade zlyhala technika, nebolo možné absolvovať aj konferenčný hovor. Preto Freyke veľmi ďakujeme, že reprezentovala našu školu a dúfame, že ju to neodradí a budúci rok znovu zabojuje. /Mgr. Janka Záhradníková/

   • Prvé, druhé a štvrté miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády
    • Prvé, druhé a štvrté miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády

     Okresné kolo dejepisnej olympiády zrealizovala slovenská dejepisná komisia a CVČ Liptovský Mikuláš tento rok online formou. Z našich ôsmich prihlásených žiakov získali výborné umiestnenie Matej Karol Kubík zo 6.A triedy (1. miesto v kategórii F) a Nátália Klaučová zo 6.B triedy (2. miesto v kategórii F). Medzi úspešných riešiteľov okresného kola sa zaradili aj Olívia Lehotská zo 7.B triedy (4. miesto v kategórii E) a Patrik Čičvara z 9.B triedy (10. miesto v kategórii C). Celkový počet súťažiacich bol 57. Všetkým žiakom srdečne gratulujeme! (Mgr. I. Juhová, Mgr. K. Rácz)

   • Je čas zamyslieť sa: Kde na strednú školu
    • Je čas zamyslieť sa: Kde na strednú školu

     O mesiac podávajú deviataci prihlášky na stredné školy. Pri výbere SŠ im môžu pomôcť aj rôzne online aktivity.

     V decembri sa žiaci mohli zúčastniť online burzy SŠ, ktorú usporiadalo CPPPaP v Liptovskom Mikuláši.

     Od začiatku januára je pre žiakov vypracovaný online dotazník k voľbe povolania.

      Vo februári sme usporiadali online prezentáciu v spolupráci so SSOŠ – Tatranskou akadémiou Poprad. Určite zaujala nielen tých, ktorí majú záujem o štúdium ekonomiky a práva, ale aj tých, ktorí majú záujem o informačné alebo inteligentné technológie.

      V poslednom februárovom týždni (22.2 - 26.2.2021) sa  pre žiakov 9. ročníka uskutoční virtuálny týždeň otvorených dverí. Je to celoslovenská prehliadka stredných škôl pod názvom Kam na strednú.

      Informácie o rôznych SŠ si žiaci môžu pozrieť aj na  webovej stránke www.mojastredna.sk. (Mgr. Koropecká)

   • Okresné kolo geografickej olympiády
    • Okresné kolo geografickej olympiády

           Po školskom kole Geografickej olympiády, ktoré prebehlo v decembri  nasledovalo 5.2.2021  postupové okresné kolo pre tri kategórie žiakov  5. - 9. ročníka, samozrejme tých najlepších geografov. Žiaci riešili v domácom prostredí -  online. Súťaž pozostávala z 2 častí: teoretická a praktická. Pre piatakov bolo to niečo nové, neznáme. Dištančná forma vzdelávania neodradila ani jedného žiaka od systematickej prípravy na súťaž. Výsledky žiakov sú chvályhodné – všetci žiaci boli úspešní riešitelia. V silnej konkurencii žiakov po 33 v každej kategórii obsadili miesta v prvej desiatke.  Najlepší výsledok dosiahol Samko Kokavec, ktorý postupuje na krajské kolo GO. Súťaže sa zúčastnili: Saška Krajčiová, Jerguš Chvála, Nelka Buzáková, Lenka Švecová, Miška Ludvighová, Aurel Dúbravec a Matej Fašanok. Žiakom gratulujeme a Samkovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole. / Mgr. Terézia Dedinová /

   • Matematická olympiáda - okresné kolo žiakov 5.a 9. roč.
    • Matematická olympiáda - okresné kolo žiakov 5.a 9. roč.

     27.1.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo matematickej olympiády piatakov a deviatakov. Žiaci súťažili prostredníctvom PC z domu, piataci 2 hodiny - 3 príklady a deviataci 4 hodiny - 4 príklady. Nesmeli používať kalkulačky ani žiadne písomné materiály. K tomu sa zaviazali čestným prehlásením. Bezprostredne po časovom limite museli odoslať svoje riešenia mailom svojmu učiteľovi a ten ich okamžite preposlal tajomníkovi okresnej komisie MO v CVČ v Lipt. Mikuláši. Z našej školy sa zúčastnilo 5 piatakov, z nich boli úspešní 4, všetci z 5.A, Nela Buzáková - 23.miesto, Sofia Gueddouda - 26.miesto a Sophia Matejčeková a Miriam Jankovičová - obe 29.miesto. Spolu sa OK MO zúčastnilo 46 súťažiacich z 9.ZŠ  okresu. Všetky dievčatá pripravovala p.uč. Mgr. Zuzana Jurecová. Z deviatakov s OK MO zúčastnili 3, z toho 2 žiaci boli úspešní. Obaja sa umiestnili na 10. mieste. Aurela Dúbravca z 9.A pripravovala p.uč. Mgr. Terézia Dedinová a Patrika Čičvaru z 9.B  p.uč. PaedDr. Gabriela Sklenárová. Celkove súťažilo 23 žiakov z 9 ZŠ a 2 gymnázií okresu. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a KK MO rozhodne o postupe  deviatakov  do krajského kola MO. (PaedDr. Gabriela Sklenárová)

   • Online prednáška "Medzi nami dievčatami"
    • Online prednáška "Medzi nami dievčatami"

     Posledný rok priniesol množstvo zmien v živote nás všetkých. Organizácia MP Education, ktorá realizuje prednášky o dospievaní každý rok aj na našej škole, nás oslovila s ponukou uskutočniť výklad v online priestore. Radi sme túto ponuku využili. Seminár viedla lektorka Mgr. Holecová, ktorá zaujímavým a pútavým spôsobom priblížila dievčatám 7. ročníka úskalia dospievania. Ďakujeme jej za to a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, snáď už v osobnom kontakte. (Mgr. Ivana Juhová)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Online prednáška "Medzi nami dievčatami".

     MP Education

   • Okresné kolo biologickej olympiády
    • Okresné kolo biologickej olympiády

     Aj v tomto školskom roku sa naše žiačky zúčastnili OK biologickej olympiády. I napriek pandémii sa dokázali rýchlo prispôsobiť novým podmienkam a vytvorili zaujímavé práce, ktoré pozostávali z napísania správy na 5 strán, z vytvorenia posteru a nahratia videa z prezentácie práce.

     1.miesto v OK obsadila Rebecca Šebestyenová s prácou „Zábava, ktorá bolí“. V tejto práci zhrnula názory mnohých obyvateľov nášho mesta najmä „psičkárov“ na vplyv petárd, delobuchov a svetlíc počas silvestrovskej noci na zvieratá. 2. miesto v OK patrilo Katke Hančinovej s prácou „ Bobor vodný – dokonalý architekt“. Katka už 3 roky pozoruje tohto vodného cicavca, ktorý sa vrátil na územie Čierneho Váhu. Lea Lipovská s prácou „Porovnanie ochorení:  Covid 19 a chrípka“ obsadila 3. miesto v OK. Vo svojej práci vyjadrila svoje názory a názory  spolužiakov na tieto ochorenia.

     Dievčatám blahoželám k výborným výsledkom v OK a Rebecce a Katke prajem veľa úspechov v KK biologickej olympiády. (Mgr. Koropecká)

   • Vzdelávací portál KOZMIX pre žiakov 1. stupňa
    • Vzdelávací portál KOZMIX pre žiakov 1. stupňa

     Edukácia našich žiakov je pre nás prioritou aj počas dištančného vzdelávania! Naša škola zakúpila pre všetkých žiakov 1. stupňa nový vzdelávací portál KOZMIX, ktorý ponúka množstvo pestrých úloh a zaujímavých cvičení z 11-tich školských predmetov. S portálom môžu pracovať učitelia 1. stupňa, ktorí následne podľa potreby učebných plánov budú jednotlivé aktivity sprístupňovať žiakom.

     Ide o efektívny nástroj na zaujatie žiakov, ich motivovanie a vzdelávanie hravou zážitkovou formou. Vzdelávací obsah kombinuje tisíce interaktívnych cvičení s rôznorodými aktivitami a dobrodružnými príbehmi, ktoré rozvíjajú čítanie s porozumením. Veríme, že sa s Kozmixom zabavíte a zároveň naučíte veľa nového. Vedenie ZŠ.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Vzdelávací portál KOZMIX pre žiakov 1.stupňa.

   • Čítam, čítaš, čítame
    • Čítam, čítaš, čítame

     "Vedieť čítať a nečítať, je ako pri studničke stáť a smädom umierať."

     Súčasťou literárnej výchovy je aj aktívne čítanie kníh. Žiaci 8.A, 8.C a 6.C triedy prezentovali v týchto dňoch prostredníctvom zoom online hodín svoje čitateľské zážitky. Výber knihy bol ľubovoľný, deti väčšinou siahali po literatúre adekvátnej ich veku a záujmom. Vypočuli sme si množstvo príbehov a vskutku pútavých prezentácií. Niektorí ich spracovali do publikovateľnej podoby a my vám ponúkame tie najzaujímavejšie z nich. Sabínka Šingliarová z 8.C nám predstavila Malé ženy, Lea Lipovská z 8.A nám tlmočila príbeh Prvá veterná čarodejka, Sabínka Hreňová z 8.A pútavo porozpávala o knihe Hystéria. Laura Bedeová z 8.C sa na chvíľu stala slávna pri čítaní knihy Som superstar. Zvlášť by som vyzdvihla Bianku Grunvaldskú z 8.C, ktorá nás vtiahla do obdobia 2.svetovej vojny a priblížila nám Mengeleho životopisný príbeh. Na svoju prezentáciu si pripravila aj obrázkový materiál, pátrala po ďalších zaujímavostiach na internete, precízne si naštudovala túto problematiku, aby vedela odpovedať na zvedavé otázky spolužiakov. Takmer všetci žiaci pristupovali k tejto úlohe veľmi zodpovedne, za čo boli aj adekvátne ohodnotení dobrou známkou. Tak čo, pridáte sa k nám a aj vy si prečítate niečo zaujímavé? (PaedDr. Jaroslava Oravcová)  

   • Renesanční umelci zo 7.B triedy
    • Renesanční umelci zo 7.B triedy

     Žiaci 7.B triedy sa uplynulý týždeň pomyselne presunuli v čase a na chvíľu sa z nich stali renesanční umelci - ich úlohou totiž bolo spracovať obdobie humanizmu a renesancie cez niektorú významnú osobnosť, ktorá pôsobila a tvorila v tomto období. V tejto dobrovoľnej aktivite sa hodnotila predovšetkým žiacka samostatná iniciatíva, originalita spracovania témy, využitie obrazového a informačného materiálu a schopnosť preniesť získané vedomosti do zručnosti vytvoriť posterový projekt. Siedmaci to zvládli na výbornú! Mgr. K. Rácz. 

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Renesanční umelci zo 7.B.

   • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     Dňa 13.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku.  Žiaci vypracovali online test zameraný na gramatiku, slovnú zásobu,  čítanie s porozumením a posluch. Čas na vypracovanie úloh bol 30 minút. V tomto školskom roku bola vynechaná ústna časť – rolová hra a obrázkový príbeh.

     Našu školu úspešne reprezentovali:

     •  v kategórii 1A (mladší žiaci) Danielka Pivková (7.A)  – 3. miesto
     • v kategórii 1B (starší žiaci) Viktor Húšťava (8.A) – 3. miesto

     Obidvom našim žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov. /Mgr. Lesáková, Mgr. Záhradníková/

   • Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)
    • Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)

     Dištančné vzdelávanie je výzva pre nás všetkých - ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov a častokrát aj pre rodičov. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie sme všetci nútení sa prispôsobovať novým podmienkam v rámci edukácie. Z opačného uhla pohľadu ma zase ako pedagóga teší, že aj cez online vyučovanie vieme našich žiakov motivovať a podporovať u nich aktívne učenia sa. Online vyučovanie samozrejme nemôže plnohodnotne nahradiť prezenčné vyučovanie, no umožňuje nám viac využívať inovatívne metódy a formy výučby. Veľmi dobrým príkladom sú šikovní a usilovní žiaci z 5.A triedy, ktorí z predmetu dejepis vytvorili veľmi pekné a zaujímavé posterové projekty na tému ANTROPOGENÉZA. Ukážku niektorých z nich si môžete pozrieť vo fotogalérii. Mgr. K. Rácz.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Spoznávame dejiny cez projekty (5.A)

   • Najlepšie medovníčky pečie starká...
    • Najlepšie medovníčky pečie starká...

     Predvianočný čas v 2.B sme nemohli nechať bez pečenia medovníčkov. Školská kuchynka sa zmenila na miesto plné vôní, chutí a radosti z práce. Dvojnásobnú radosť sme mali aj z toho, že nám pomohla kolegyňa a zároveň starká Gabika Sklenárová, ktorá trpezlivo a s láskavosťou, akú všetky starké majú, robila s deťmi medovníčky, piekla oblátky a vniesla medzi deti tú čarovnú atmosféru Vianoc, kedy nám starkí dovolili takmer všetko. Školu sme opustili s upečenými sladkosťami, tešiac sa na dlhšie prázdniny a spoločné stretnutie s tými najbližšími. ( Mgr. Iva Paukovčeková)

   • Geografická olympiáda - školské kolo
    • Geografická olympiáda - školské kolo

     Dňa 16.12.2020 sa 47 žiakov našej školy zapojilo do školského kola Geografickej olympiády. Olympiádu riešili žiaci 5. – 9. ročníka. Boli rozdelení do 3 kategórií. Prvú kategóriu tvorili piataci, ktorí po prvýkrát si vyskúšali riešiť geo. olympiádu. Druhá kategória  -  šiestaci a siedmaci. Poslednú kategóriu tvorili ôsmaci a deviataci. Olympiáda bola rozdelená do dvoch častí, teoretická a monotematická. Úspešnosť riešenia bola 80%. Žiaci dokázali, že aj v čase pandémie, keď nie sme v škole, majú záujem vyskúšať si svoje vedomosti z oblasti geografie online formou. Najlepšie sa darilo týmto žiakom :

      

     5 . ročník – 1, Jerguš Chvála 2, Alexandra Krajčíová 3, Nella Buzáková

     6. – 7. ročník – 1, Miška Ludvighová 2, Soňa Lišuchová 3, Lenka Švecová

     8. – 9. ročník – 1,Samko Kokavec 2, Matej Fašanok  3, Aurel Dúbravec

      

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a pekné výsledky. Tým najlepším budeme držať prsty v okresnom kole.  / Mgr. Peter Dedina a Mgr. Terézia Dedinová /

   • Školské kolo dejepisnej olympiády
    • Školské kolo dejepisnej olympiády

     Aj tento rok sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády pre 6.-9. ročník. Vzhľadom na aktuálnu situáciu robili žiaci pripravené testy online. Čas na vypracovanie bol maximálne 60 minút a žiaci museli stihnúť vypracovať množstvo úloh zo všetkých učív, ktoré sa v ich ročníku preberali. Účasť žiakov bola pomerne vysoká, prví dvaja z každého ročníka postupujú na okresné kolo. 

     Zo 6. ročníka sú to: Matej Karol Kubík a Natália Klaučová

     Zo 7. ročníka: Sofia Šafaříková a Olívia Lehotská

     Z 8. ročníka. Laura Bedeová a Terézia Strapoňová

     Z 9. ročníka: Patrik Čičvara a Michaela Račková.

     Všetkým ďakujeme za účasť a postupujúcim srdečne gratulujeme.

     (Mgr. Karol Rácz, Mgr. Ivana Juhová)

   • Pytagoriáda online
    • Pytagoriáda online

     Dňa 10.12.2020 bolo možné písať školské kolo Pytagoriády online pre 2.stupeň ZŠ. Pani učilteľky matematiky prihlásili a následne zaregistrovali žiakov 5.,6.,7.a 8.ročníka. Systém im vygeneroval heslo a deti mali možnosť pripojiť sa od 9.00 do 12.00 hod. Súťaž mala 15 úloh, t. j. 15 bodov, čas na vyriešenie bola 1 hodina a ak niekomu zvýšili minúty, tak za 4 ušetrené min. mohol získať ďalší bod. Podmienka bola, že musel mať aspoň 10 príkladov vyriešených správne.

     Z 5.ročníka sa prihlásilo 14 žiakov, úspešní boli 3: 1.m. Nela Buzáková /5.A/ - 20 bodov (14 za úlohy+ 6 za čas), 2.m. Monika Vernarecová /5.B/ - 19 bodov (13+6), 3.m. Sofia Gueddouda /5.A /- 19 bodov (12+7).

     Zo 6. ročníka písalo 42 žiakov, úspešných bolo 15: 1.m. Sebastián Gueddouda /6.A/ - 18 bodov (13+5), 2.m. Shannon Vyšná /5.B/ - 18 bodov (12+6), 3.m. Sebastián Janovčík /6.B/ - 17 bodov (14+3), 4.m. Lukáš Porubän /6.A/ - 17 bodov (12+5), 5.m. Andrej Kokavec /6.A/ - 16 bodov (13+3), 6.m. Soňa Lišuchová /6.A/ - 15 bodov (14+1), 7.m. Adela Schonová /6.B/ - 15 bodov (12+3), 8.m. Lenka Švecová /6.B/  a Sofia Antolová /6.A/ - 15 bodov (11+4), 10.m. Diana Tomková /6.A/ a Karol Fašanok /6.B/ - 14 bodov (11+3), 12.m. Alžbeta Chovanová /6.C/ - 14 bodov (10+4), 13.m. Jakub René Porubiak /6.A/ - 13 bodov (12+1) a 14.m. Zuzana Eštočinová /6.B/ a Matúš Mlynček /6.C/ - 11 bodov (10+1).

     Z 18 siedmakov bol úspešný len jeden žiak: 1.m. Jaroslav Blaščík /7.C/ - 15 bodov (10+5).

     Posledný ročník, ktorý sa mohol zúčastniť súťaže bol 8. Prihlásilo sa 26 žiakov a úspešných bolo 7: 1.m. Richard Žiak /8.A/ - 21 bodov (14+7), 2.m. Andrej Kuboš /8.A/ - 18 bodov (11+7), 3.m. Pavel Kováč /8.A/ - 15 bodov (13+2), 4.m. Martin Pivko /8.A/ - 14 bodov (12+2), 5.m. Lukáš Brtáň /8.A/ - 13 bodov (12+1), 6.m. Kristián Helebrant /8.B/ - 13 bodov (11+2) a 7.m. Samuel Kokavec /8.A/ - 11 bodov (10+1). 

     Víťazom srdečne blahoželám a ďakujem všetkým zúčastneným aj pani učiteľkám matematiky za organizáciu. Dúfam, že okresné kolo už prebehne v Lipt. Mikuláši bez obmedzení a úspešní riešitelia budú môcť reprezentovať našu školu. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/ 

       

   • Vyhodnotenie zberu šípok
    • Vyhodnotenie zberu šípok

     Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Zber šípok spoločne s LESMI SR. Žiaci na 1. stupni zbierali plody ruže šípovej, ktoré sú bohatým zdrojom vitamínu C a ďalších prospešných látok od 21.9. do 23.10.2020. Zrelé červené šípky, ktoré nosili do školy, uskladňovali v triedach vo vreciach alebo papierových taškách. Nazbierané šípky boli odvezené do Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku. Tento rok sme sa nenatrápili len v zbieraní, ale aj čistení a triedení, aby šípky neboli mäkké a pokazené a odovzdali sme ich v čo najlepšom stave. Do zberu sa zapojilo v tomto školskom roku spolu 67 žiakov. Najusilovnejšia bola 4.C trieda, ktorá nazbierala spolu 42,6 kíl šípok, druhá bola 1.B trieda s počtom 35,3 kg a tretia skončila 4.B s počtom 33,3 kg šípok. Medzi najlepších piatich jednotlivcov v zbere patrili Matej Strapoň /31,5 kg/ z 4.B, Kristína Sirakovská /17 kg/ z 4.C, Ema Rajniaková /15,1 kg/ z 3.B, Ondrej Berešík /14,9 kg/ z 3.B a Tomáš Rosenberger /11,1 kg/ z 1.A. Spoločne žiaci na 1. stupni nazbierali 237 kilogramov šípok. Peniaze získané za zber šípok pôjdu pre každú zapojenú triedu na nákup pomôcok. Každý účastník, ktorý sa do zberu zapojil, získa malú drobnosť.

     Všetkých usilovným žiakom v zbere šípok ďakujeme. /Mgr. D. Tkáčová/

   • Mikulášska nálada vo 4.C
    • Mikulášska nálada vo 4.C

     Prvý decembrový týždeň bol vo 4.C voňavý. Za rána sme sa hostili domácimi dobrotami, ktoré priniesli do školy Adamko a Emka Klaučovci a Sandra Zábranská a pripravili pre spolužiakov chutné voňavé klobáskové a slaninkové raňajky. Na domácich špecialitách sme si pochutnávali tri rána a užívali sme si predvianočnú atmosféru pri vianočnej výzdobe, ktorú nám tiež skrášlili spomínaní žiaci. V piatok 4.12.2020 k nám zavítala mikulášska nálada. V tento deň sme sa nielen učili, ale aj hostili, tvorili a vyrábali. Práca nám pri vyrábaní išla od ruky a doma sme sa mohli tešiť z pekných mikulášskych výrobkov. Samozrejme nás neobišiel ani Mikuláš, ktorý nám doniesol sladkú nádielku. /tr.uč. D. Tkáčová/

   • Koľko lásky sa zmestí do škatuľky od topánok? 2.A
    • Koľko lásky sa zmestí do škatuľky od topánok? 2.A

     Lásky sa do obyčajnej škatuľky vmestí veľmi veľa. To dokázali úžasné deti z 2.A triedy a ich skvelí rodičia. Pre starkých z domova dôchodcov sme s láskou zabalili 10 krabičiek. Do každej škatuľky sme dali niečo sladké, niečo slané, niečo na zahriatie, niečo voňavé a niečo pre potešenie srdiečka. Deti vyrobili krásnych anjelikov a priložili priane krásnych a šťastných Vianoc. Deti ukázali, aké majú veľké srdiečka a  želajú si aby starkí v domovoch seniorov na Štesrý deň boli šťastní a vedeli, že na nich niekto myslí.  Zabalené balíčky deti odniesli k autu pred školou, kde si ich prevzali pracovníci domova seniorov.  Rodičom patrí veľká vďaka! / tr. uč. M. Čierna/

   • Netradičný Mikuláš v 2.B
    • Netradičný Mikuláš v 2.B

        Čo myslíte, prišiel tento rok k nám Mikuláš? Veru nie. Učíme sa s rúškami, vidíme si iba oči, no uznajte, ako by s rúškom vyzeral deduško, ktorý nám nosí mikulášske balíčky? Nevadilo nám to a v triede sme si vyčarili tú pravú  tvorivú mikulášsku atmosféru . Na rok si to isto užijeme naplno! (tr. uč. Paukovčeková)

   • Zázrak Vianoc v 2.B
    • Zázrak Vianoc v 2.B

       Blíži sa čas Vianoc a to je ten správny čas na zázraky. Spolu s deťmi v 2.B sme sa pokúsili urobiť aspoň jeden malý - zázrak Vianoc. Potešiť ľudí, ktorí sú blízko, a predsa tak ďaleko, tých, ktorí aj počas vianočných sviatkov zostávajú sami, nesadnú si za stôl so svojimi blízkymi a každé otvorenie dverí znamená pre nich príchod niekoho, kto im venuje kúsok svojho času. Spojili sme  sa a pripravili klientom DSS EDEN krabičku plnú lásky, nehy, úsmevov, zdravia, radosti.
        Touto cestou by som sa chcela  poďakovať aj všetkým rodičom, ktorí nám pomohli obdarovať v týchto neľahkých časoch tých najzraniteľnejších.            tr. uč. Paukovčeková.

   • Jesenná vychádzka 2.A
    • Jesenná vychádzka 2.A

     V piatok sme opustili školské lavice, vymenili sme učenie v triede za pohyb na čerstvom vzduchu a vybrali sme sa na turistickú vychádzku Hradskou horou. Aj keď bolo slniečko spočiatku trošku skúpe na slnečné lúče, vôbec nám to nevadilo a radostne sme vykračovali po lesnom chodníčku. Počúvali sme zvuky, ktoré vydáva les, hrali sme rôzne hry, učili sme sa o členitosti krajiny a pozorovali okolitú prírodu. Cestou sme našli aj vývraty stromov, kde si nájdu v zime svoj úkryt mnohé zvieratká. Desiata, ktorú nám zabalila mamička, nám chutila oveľa viac ako v triede. Na obed sme sa šťastní vrátili znovu do školy. / Mgr. M. Čierna/

   • Vesmírni kamaráti
    • Vesmírni kamaráti

     Vesmírni kamaráti

                        Chceli by ste sa stáť na chvíľu niektorým z vesmírnych telies ? Žiakom z 5.B sa to podarilo. Každý jeden žiak predstavoval  vesmírne teleso, opísal ho, povedal zaujímavosti a nakoniec sa porovnal s inými telesami. Žiaci sa skamarátili s vesmírnymi telesami na hodinách geografie, štúdiom encyklopédií, využili internet, pozreli si rôzne videá, pripravili si nádherné postery. Predstavilo sa  všetkých 8 planét našej Slnečnej sústavy, od najväčšieho Jupitera, prstencový Saturn, K Slnku najbližší Merkúr, červený Mars, nádherná Venuša, modrozelený Neptún,vUrán a naša planéta Zem. Malé planétky – asteroidy si našli tiež svoje miesto v nekonečnom vesmíre. Halleyova kométa sa ukázala v plnej kráse s dlhým chvostom. Nezabudli sme ani na  trpasličiu planétu Pluto . Mesiac sa prezentoval vo všetkých štyroch mesačných fázach. A nad všetkými telesami dominovalo naše hrejivé a usmiate Slnko. / Mgr. Terézia Dedinová /

    • Október v 2.C

     V októbri sme do vyučovania zakomponovali aj tému zdravého životného štýlu. Naša trieda sa počas tohto mesiaca zapojila do zberu šípok a uskutočnila rôzne aktivity k danej téme. Žiaci doniesli rôzne plody z našich záhrad. Porozprávali sme sa o význame ich pestovania a symbolicky poďakovali za úrodu malou výstavkou. Zručnosť a kreativitu sme využili pri zhotovení roztomilých ježkov a koláže - kompót. Na jesenné prázdniny sme odchádzali doplnení vitamínami z našej výstavky a nechýbala ani sladká odmena.  Pelachová   

   • Posterové projekty 5.A triedy z dejepisu
    • Posterové projekty 5.A triedy z dejepisu

     Do galérie Posterové projekty 5.A triedy z dejepisu boli pridané fotografie.

     Projekty žiakov 5.A triedy z dejepisu boli veľmi nápadité a záujímavé. Mamuty, dinosaury, Veľký čínsky múr, Pyramídy v Egypte, Eifelova veža v Paríži, veda a technika či evolúcia človeka - tieto a aj ďalšie témy si zvolili žiaci na svoj poster. Použili pritom bohatý obrazový materiál a informácie z encyklopédií a internetu. Každý projekt mal niekoľko podmienok: musí byť prehľadný, musí zaujať hlavne jeho autora a potom aj spolužiakov, obrázky a informácie musí doplniť vlastný nákres alebo kresba + ku projektu žiaci zostavovali prvýkrát aj myšlienkové (pojmové) mapy. Niektoré projekty sme síce nestihli dokončiť, no každý žiak si pre svoju snahu určite zaslúžil jednotku. Mgr. K. Rácz.

   • Klokan
    • Klokan

     Klokan je medzinárodná matematická súťaž, ktorú písali žiaci  8.-12. júna 2020 online z domu. Učitelia poslali jednotlivým súťažiacim ich kódy a oni mali možnosť v presnom termíne napísať test. Z našej školy  sa prihlásilo 29 piatakov, súťažilo 28, 6 šiestakov, súťažili 2, 6 siedmakov a 2 ôsmaci. Súťažili všetci. Z piatakov sa medzi 20% najlepšími umiestnili: Lenka Švecová a Shannon Vyšná /92%/, Soňa Lišuchová /91%/, Sofia Antolová /87%/, Andrej Kokavec /86%/, Matej Kubík /84%/, Tamara Račková a Adela Vlkolinská /82%/ a Sebastián Janovčík /78%/. Zo šiestakov Matúš Kakalejčík /90%/, zo siedmakov Samuel Kokavec /100%/ a z ôsmakov Aurel Dúbravec /100%/. Všetci úspešní riešitelia získali zaujímavé hry a perá. Srdečne im blahoželáme. Ostatní riešitelia dostali pero s logom súťaže Klokan. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí aj keď online, súťaž dokončili. Dúfam, že ich vo fotogalérii spoznáte, pretože zo zdravotných dôvodov museli mať rúška. Ďakujem aj učiteľom matematiky, ktorí svojich žiakov podrobne o súťaži informovali. /PaedDr. Gabriela Sklenárová/

   • Plavecký výcvik štvrtákov
    • Plavecký výcvik štvrtákov

     Koncom septembra v hoteli Permon na Podbanskom, tento rok trošku netradične, keďže nám okolnosti nedovolili zorganizovať plavecký výcvik v treťom ročníku, sa výcviku zúčastnili žiaci štvrtých ročníkov. Pod odborným vedením inštruktoriek sa nielen zdokonalili vo svojich plaveckých zručnostiach, ale mnohí posunuli ich hranice oveľa ďalej a  zároveň zažili množstvo zábavy, smiechu a radosti v kolektíve svojich spolužiakov.   

     (Mgr.A.Fajmonová, Mgr.V. Remeňová)

   • Jesenné dekorácie na hlavnej chodbe
    • Jesenné dekorácie na hlavnej chodbe

     Jeseň nám prináša úžasný zážitok z množstva krásnych farieb, ktorými nás obklopuje príroda okolo nás. My sme si tieto krásne farby a plody jesene priniesli aj do našej školy a spríjemnili sme tak atmosféru našim žiakom. Za týmto krásnym aranžovaním našej hlavnej chodby je p. uč. Mgr. J. Stephany, ktorej pomáhali kolegovia. Ako ZRŠ chcem zároveň poďakovať všetkým žiakom a učiteľom za krásnu, farebnú a sviežu výzdobu v našej škole. A už teraz sa pripravujeme na zimnú výzdobu :)

   • Škola v prírode - Tatranská Štrba
    • Škola v prírode - Tatranská Štrba

     Pre piatakov začal september trochu nezvyčajne. Plánovaná Škola v prírode vo 4.ročníku sa pre opatrenia v súvislosti s Covid 19 presunula do nasledujúceho ročníka, a tak sme sa posledný septembrový týždeň vybrali do blízkej Štrby. Nabalení ako na letnú dovolenku sme s plnými kuframi prišli do Hotela Sipox. Veľmi príjemné prostredie a pekný areál sa stal na týždeň naším druhým domovom. Okolie Tatier nám ponúklo možnosti turistických vychádzok, pozorovania prírody, športového vyžitia. Na Štrbskom plese už väčšina detí bola, ale vyjsť pešo na Hrebienok už bola pre niektorých poriadna ,,fuška". Turistický pochod zo Štrby na miesto stredovekej osady Šoldov tiež preveril našu výdrž a kondíciu, no odmenou bolo popoludňajšie plávanie v bazéne, ktorému sa deti tešili najviac. Veľmi zaujímavá bola prednáška pravého horského nosiča, ktorý nás pozval do Švajčiarskeho domu v Starom Smokovci a rozprával príbehy ľudí, ktorým sa Tatry stali domovom. Zapojili sme deti do rôznych športových súťaží, potešila nás večerná grilovačka. No a celé to ukončila diskotéka pre najmenších. Problém zaspať? Ten sme nemali! Týždeň ubehol ako voda a my veríme, že sa deti vrátili obohatené o množstvo zážitkov a spomienok so spoločne stráveného týždňa. (Mgr. D. Puškárová, Mgr. M. Majzlíková)

   • Zber šípok s Lesmi SR na 1. stupni
    • Zber šípok s Lesmi SR na 1. stupni

     LESY SR odštartovali 4. ročník súťažného projektu zberu šípok. Súťaž je zameraná pre žiakov 1. ročníka, ktorí v mimovyučovacom čase môžu spolu so svojimi rodičmi zbierať šípky v prírode. Odvážené šípky žiaci následne prinesú do školy a odovzdajú svojej pani učiteľke triednej. Za nazbierané šípky, ktoré sa odovzdajú Lesom SR môžu jednotlivé triedy získať finančné ohodnotenie na nákup školských alebo športových pomôcok. Zber prebieha do 23.10.2020 a v rámci našej školy ho koordinuje pani učiteľka D. Tkáčová.

     Pre tri najlepšie triedy sú pripravené zaujímavé výlety na miesta úzko späté s lesmi a lesníctvom. Či už jednodňový výlet do Skanzenu vo Vydrovej doline, kde pôjdu po  stopách predkov a histórie lesníctva na Horehroní, alebo výlet do Zubrej zvernice v Topoľčiankach, kde aj my lesníci pomáhame so záchranou ohrozeného zubra hrivnatého. Odmenou pre najlepšiu triedu bude dvojdňový pobyt v Poľovníckom zámku Antonstál, ktorý je umiestnený uprostred prírody v lesoch, v blízkosti hraníc s Českou republikou pri obci Nemšová. Poľovnícky zámok Antonstál vyrástol na území niekdajšieho Brumovského panstva, ktorého počiatky siahajú do 13. storočia. 

     Vecnými cenami bude odmenených desať najlepších tried a dvadsať najlepších jednotlivcov. Každý účastník súťažného projektu Zber šípok spoločne s LESMI Slovenskej republiky získa reflexnú kľúčenku s maskotom LESY SR – Lesáčikom.

     Za tri ročníky zberu šípok bolo do projektu zapojených cez 12.000 žiakov, z 208 základných škôl a spoločnými silami vyzbierali takmer 31 ton šípok. 

     ZRŠ.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie