• Profil absolventa

        • Je tvorený prostredníctvom kľúčových kompetencií, ktoré predstavujú všeobecnú spôsobilosť založenú na komplexe poznatkov, zručností, hodnôt, postojov, dispozícií umožňujúcich jednotlivcovi konať, úspešne sa začleniť do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať - v podstate ide o schopnosť všestranného uplatnenia vzdelania v pracovnom, občianskom a osobnom živote.

          Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, majú nadpredmetový charakter a získavajú sa ako výsledok celkového procesu vzdelávania, t.j. celého vzdelávacieho obsahu, aktivít a činností, ktoré v škole prebiehajú.