• Školské interné smernice

   Organizácia a riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu podľa školských interných smerníc
  • Interné smernice / MŠVVaŠ SR

    • Interná smernica o výchovných opatreniach
    • Vnútorný organizačný predpis č. 01/2015

     PDF

    • Interná smernica o tvorbe a čerpaní náhradného voľna, dovoleniek, lekárskych vyšetrení a povoľovaní pracovných ciest
    • Vnútorný organizačný predpis č. 02/2015

     PDF

    • Interná smernica o obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou v podmienkach ZŠ s MŠ
    • Vnútorný organizačný prepis č. 01/2022

      

     PDF

     Prílohy

    • Interná smernica pre obstarávanie potravín
    • Vnútorný organizačný prepis č. 02/2022

     PDF

    • Interná smernica o použití finančných prostriedkov z rozpočtu školy na reprezentačné a propagačné účely
    • Vnútorný organizačný predpis č. 04/2016

     PDF

    • Interná smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti
    •  

     PDF

      

    • Označenie zodpovednej osoby na oznamovanie protispoločenskej činnosti
    •  

     PDF

    • Interná smernica o zabezpečení stravovania
    • Vnútorný organizačný predpis č. 01/2021

     PDF

    • MŠVVaŠ SR: smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách
     a školských zariadeniach