• Učebný plán našej školy

        • Naša škola sa cez rámcový učebný plán v školskom vzdelávacom programe zameriava predovšetkým na posilnenie matematiky, informatiky a anglického jazyka.

          Rámcový učebný plán je dokument, ktorý stanovuje časové dotácie vyučovacích predmetov. Učebný plán je realizovaný v rámci týždenného rozvrhu vyučovacích hodín pre jednotlivé triedy v ročníku. Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP).