• Platby za stravné

    • Každý nový stravník si zakúpi čipovú kartu a prvú platbu uhradí v hotovosti. Každému stravníkovi je pridelený variabilný symbol, a prihlasovacie údaje po internete. Ostatné platby prebiehajú bezhotovostným prevodom. Do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Stravné na mesiac september treba uhradiť do 25 - dňa v mesiaci august, posledná platba bude do 25. dňa v mesiaci máj.

     Číslo účtu SK83 5600 0000 0016 50935005, variabilný symbol pridelí každému stravníkovi vedúca ŠJ, pridelený variabilný symbol platí až do ukončenia školskej dochádzky. Odhlásené obedy - preplatky prechádzajú na nasledujúci mesiac. V mesiacoch jún - júl sa preplatky stravníkom 9. ročníka posielajú na účet, ostatným stravníkom na vyžiadanie.

     Oznamujeme všetkým cudzím stravníkom, že výdaj obedov do jednorázových termo nádob začne v stredu 3.9.2021. Cena obeda je 3,38€. 

     Posledný pracovný deň v mesiaci sú všetci stravníci prihlásení na obed od prvého dňa na nasledujúci mesiac, preto neprítomní stravníci sa musia odhlásiť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci do 7:30 hod.

     Prihláška na stravovanie / zápisný lístok.pdf

     Prihláška na stravovanie / osobitný zápisný lístok.pdf

  • Školský rok: 2021/221. stupeň2. stupeňCudzí stravníci ŠJDospelí stravníci ZŠ
   VIII/2021 - V/2022 (trvalý príkaz)29,00 €30,60 €67,60 €18,00 €
   Finančné pásmo 21,15 €1,23 €1,33 €1,33 €
   Réžia0,30 €0,30 €2,05 €1,55 €
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie