• Platby za stravné

    • Každý nový stravník si zakúpi čipovú kartu a prvú platbu uhradí v hotovosti. Každému stravníkovi je pridelený variabilný symbol, a prihlasovacie údaje po internete. Ostatné platby prebiehajú bezhotovostným prevodom. Do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Stravné na mesiac september treba uhradiť do 25 - dňa v mesiaci august, posledná platba bude do 25. dňa v mesiaci máj.

     Číslo účtu SK83 5600 0000 0016 50935005, variabilný symbol pridelí každému stravníkovi vedúca ŠJ, pridelený variabilný symbol platí až do ukončenia školskej dochádzky. Odhlásené obedy - preplatky prechádzajú na nasledujúci mesiac. V mesiacoch jún - júl sa preplatky stravníkom 9. ročníka posielajú na účet, ostatným stravníkom na vyžiadanie.

     Posledný pracovný deň v mesiaci sú všetci stravníci prihlásení na obed od prvého dňa na nasledujúci mesiac, preto neprítomní stravníci sa musia odhlásiť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci do 7:30 hod.

      

  • Školský rok: 2022/231. stupeň2. stupeňCudzí stravníci ŠJDospelí stravníci ZŠ
   VIII/2022 - V/2023 (trvalý príkaz)34,20 €36,00 €75,20 €14,60 €
   Finančné pásmo 31,21 €1,30 €1,41 €1,41 €
   Réžia0,50 €0,50 €2,35 €2,35 €