• Vitajte na stránke našej základnej školy

  Pre našich žiakov vytvárame pozitívnu atmosféru založenú na dôvere, porozumení, empatii, rovnocennej komunikácii, kreativite a podnecovaní žiakov k čo najlepším osobným výsledkom.
  • Od budúceho školského roku inovujeme školský vzdelávací program v 3. a 5. ročníku

  • Ako bude vyzerať učebný plán pre žiakov od šk. roku 2021/22 a aký je zámer školy? Viac čítajte TU

 •  

  Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

  Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus:
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

  Tlačivá je potrebné doručiť na adresu školy Základná škola s materskou školou, Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok do 01.08.2021 (poprípade vložiť do schránky pri vstupe):

  Na uplatnenie dotácie je potrebné predložiť :

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie ŠJ o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

   

   

   

   • Deň otvorených parkov a záhrad 2021

   • Deň otvorených záhrad a parkov spojený s tvorivými dielňami sa v areáli našej školy niesol v duchu výbornej nálady a pekného slnečného počasia. Podujatia sa zúčastnili naši najmladší žiaci - prváci a druháci a pozvánku dostali aj mestské materské škôlky. Maľovanie na skaly, poznávanie a hľadanie rastlín alebo výrobu kreatívnych predmetov si vyskúšali deti z MŠ Hradnej, cirkevnej MŠ Koráb a lesnej MŠ Chalúpka. Popoludní, v čase medzi 13:00 - 16:00 bol areál ZŠ otvorený pre verejnosť.

    Veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľom a ped. asistentom, ktorí sa zúčastnili na príprave a organizácii tohto krásneho podujatia, ako aj všetkým materským školám, ktoré nás navštívili a strávili v priestoroch nášho areálu príjemné a tvorivé dopoludnie. (ZRŠ)

    POZRITE SI FOTOGALÉRIU Z PODUJATIA   /   PLAGÁT

 •  

   

   • Len tak ďalej ZŠ Hradná!

   • Dobrú školu formujú predovšetkým výsledky samotných žiakov a ich pedagógov. Vynikajúca škola však ponúka okrem kvalitného vzdelania aj vždy niečo viac.

    Našej škole sa vďaka nadštandardnému prístupu ku svojim žiakom podarilo v celoslovenskom hodnotení kvality škôl INEKO posunúť zase kúsok dopredu a to na výborné 11. miesto v Žilinskom kraji (spomedzi 121 porovnávaných škôl) a v rámci nášho okresu sme obsadili 2. miesto (spomedzi 11 porovnávaných škôl).

    Naša škola si svoju prestíž stráži už niekoľko rokov, o čom svedčia popredné pozície aj v okresnej súťaži „Škola roka,“ v ktorej sa výborne umiestňujeme najmä vďaka odbornému a inovatívnemu prístupu k výučbe.

    Zrkadlom tohto úspechu sú hlavne naši pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí bravúrne zvládajú kooperovať edukáciu nielen so žiakmi, ale aj s rodičmi. Okrem toho sa pravidelne zúčastňujeme programov určených na profesijný rozvoj, čím naša škola spĺňa atribút modernej inštitúcie schopnej reagovať na záujmy a potreby detí. Výsledkom toho je potom spokojnosť rodičov i žiakov v školských aj v mimoškolských aktivitách. Odborná úroveň vyučovacích hodín je v našej škole základom kvalitného vzdelania. Cez učebný plán je škola zameraná hlavne na výučbu cudzích jazykov, matematiky a informatiky. (ZRŠ)

    POZRITE SI UMIESTNENIE NAŠEJ ŠKOLY AJ ZA OSTATNÉ ROKY

 • Zo školského prostredia

 • Prečítajte si naše

  Novinky

  • 4.C pri Belej
  • Učenie o stromoch 2.B
  • Drevená vareška 2.B
  • SUPERTRIEDA Slovenska 2021
   • SUPERTRIEDA Slovenska 2021
   • 30. 6. 2021
   • Aj naša základná škola má super triedu! Je ňou 7.B, ktorá sa zapojila do celoslovenskej súťaže s rovnomenným názvom. Dievčatá a chlapci natočili video s piesňou o ich triede, kde spoločne vymysleli text, zakomponovali ho do hudobného podkladu piesne od speváčky Kristíny a získali krásne tretie miesto! Srdečne blahoželáme! (PaedDr. J.Oravcová)

   • SUPERTRIEDA Slovenska 2021: Čítať viac
  • Účelové cvičenie a športové hry na 2. stupni
   • Účelové cvičenie a športové hry na 2. stupni
   • 29. 6. 2021
   • Na konci šk. roka sme pre žiakov 2. stupňa pripravili športové dopoludnie. Preťahovanie lanom, slack line, (lano na stromoch), stolný tenis, florbal - slalom, hádzanie na basketbalový kôš alebo plážová prehadzovaná - to boli jednotlivé športové disciplíny, ktoré triedne tímy museli zvládnuť. Na každom stanovišti získali za svoje výkony bodové ohodnotenie. Musíme konštatovať, že tohtoročné športové hry sa vydarili a tešíme sa už na budúci ročník. Všetkým učiteľom, ktorí podujatie zorganizovali patrí poďakovanie! (ZRŠ)

   • Účelové cvičenie a športové hry na 2. stupni: Čítať viac
  • 4.A maľuje tričká
  • 4.A na návšteve v Kráľovej Lehote
  • Len tak ďalej ZŠ Hradná!
   • Len tak ďalej ZŠ Hradná!
   • 25. 6. 2021
   • Dobrú školu formujú predovšetkým výsledky samotných žiakov a ich pedagógov. Vynikajúca škola však ponúka okrem kvalitného vzdelania aj vždy niečo viac.

    Našej škole sa vďaka nadštandardnému prístupu ku svojim žiakom podarilo v celoslovenskom hodnotení kvality škôl INEKO posunúť zase kúsok dopredu a to na výborné 11. miesto v Žilinskom kraji (spomedzi 121 porovnávaných škôl) a v rámci nášho okresu sme obsadili 2. miesto (spomedzi 11 porovnávaných škôl).

   • Len tak ďalej ZŠ Hradná!: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
 • Staňte sa naším fanúšikom

  • Facebook
  • TV Hradná
 • Počet návštev: 8277596
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie