• Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD

    • Vychovávateľky ŠKD:

     • vytvárajú deťom bezpečné prostredie;
     • pripravujú pestrý výchovný program;
     • pomáhajú deťom pri príprave na vyučovanie;
     • spolupracujú s triednymi učiteľkami a vyučujúcimi;
     • upevňujú hygienické návyky;
     • upevňujú u detí slušné správanie v ŠJ a vedú deti ku kultúrnemu, spoločenskému;
     • správaniu a hygiene stolovania;
     • dodržiavajú pobyt na čerstvom vzduchu a pitný režim;
     • udržujú kontakt s rodičmi;
     • podporujú dodržiavanie školského poriadku;
     • spolupracujú s CVČ - Lienka;
     • v júli pripravujú „Putovný tábor ŠKD.“

      

     V školskom klube pracuje 7 vychovávateliek:


     Poplatok za ŠKD na jeden mesiac je od 1.1.2023 15€. Poplatok sa uhrádza pani vychovávateľke vždy za dva mesiace. 

     Mgr. Beata Böhmerová - vedúca ŠKD / Bc. Miroslava Homolová / Anna Lehotská / Beáta Forgáčová / Jela Belobradová / Alena Debnárová / Petra Vozáriková.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie