• Naša profilácia

    • Základná škola s materskou školou na Hradnej ulici patrí medzi kvalitné moderné školy s bohatou históriou. Bola slávnostne otvorená 11. marca 1937 a v roku 2017 tak škola oslávila 80 rokov od svojho založenia.

     Prevažná časť žiakov pochádza zo spádových obcí v blízkosti školy. Škola je cez ŠkVP orientovaná hlavne na rozvoj jazykových, matematických a informačno-komunikačných kompetencií žiakov.

     Rámcový učebný plán je prispôsobený komplexne pre všetky triedy a ponúka všetkým žiakom našej školy rovnakú šancu uspieť. Edukácia žiakov sa uskutočňuje cez rôzne inovatívne formy - ako projektové vyučovanie, otvorené hodiny, rovesnícke a kooperatívne vyučovanie, vzdelávacie programy, exkurzie, odborné besedy či zážitkové učenie.

     Žiaci našej školy sa radi zúčastňujú vedomostných olympiád, talentových a športových súťaží. V rámci okresnej kvalitatívnej súťaže „Škola roka“ sa dlhodobo umiestňujeme na popredných priečkach. Venujeme sa aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú začlenení medzi intaktných žiakov a vzdelávajú sa podľa individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý je prispôsobený potrebám každého žiaka.

     V našej škole pôsobí špeciálny pedagóg, ktorý spolupracuje na jednej strane s rodičmi a pedagógmi a zároveň s odborníkmi z blízkeho centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

      

  • Rozšírené vyučovanie

   Cez školský učebný plán posilňujeme hlavne tieto predmety
    • Cudzie jazyky
    • Anglický jazyk od 1. ročníka. Na 2. stupni až 4 hodiny angličtiny. Od 7. ročníka výber nemeckého alebo ruského jazyka.
    • Matematika a informatika
    • Rozšírené vyučovanie informatiky a matematiky. Na 2. stupni vo všetkých triedach - matematika 5 hodín týždenne.
    • Prírodovedné predmety
    • Posilnenie vyučovania prírodovedných predmetov na 1. aj 2. stupni. Využívanie odborných učební a interaktívnych tabúľ.