• Deň učiteľov 2008

    • PaedDr. Marta Pelachová

     Činnosť školského špeciálneho pedagóga

     Školský špeciálny pedagóg PaedDr. M. Pelachová vykonáva špeciálno-pedagogickú prácu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vytvorili sa tak podmieky pre lepšiu individuálnu integráciu detí s vývinovými poruchami učenia a správania (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia), zmyslovým a telesným postihnutím, poruchami pozornosti.
     Pravidelné konzultácie sa uskutočňujú v prvý pondelok v mesiaci!

     Kontakt:

     PaedDr. Marta Pelachová
     Špeciálny pedagóg
     ZŠ s MŠ Hradná 342 /nová prístavba na poschodí/
     Konzultácie 7:30 – 13:30 hod., tel. kontakt: 044/5222006, e-mail: mpelachova@post.sk

     Činnosť špeciálneho pedagóga v škole je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti.

     Práca s deťmi

     • individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu  vývinových
     • porúch učenia, na rozvoj integrovaného žiaka vo výchovnom a vyučovacom procese
     • diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní sa
     • špeciálno - pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa  a rodičov
     • zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu integrovaným žiakom

     Spolupráca s učiteľmi

     • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi o vhodnom prístupe k integrovanému žiakovi a pri
     • tvorbe  jeho individuálneho vzdelávacieho plánu
     • priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese
     • spolupráca so školským psychológom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na integrovaného žiaka
     • poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim integrovaného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj
     • odborné konzultácie

     Spolupráca s rodičmi

     • v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom integrovaného dieťaťa
     • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov
     • spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu

     Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

     Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým so špeciálno-pedagogickou poradňou, pedagogicko-psychologickou poradňou, detským integračným centrom, školským psychológom a výchovným poradcom.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • Sekretariát: 044/5222 006 Email: zshrlh@gmail.com Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 IČO: 37910477, DIČ: 2021873062 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby : BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie