• Túra na Vodopád Skok
     • Túra na Vodopád Skok

     • Dňa 9.10.2018 sme sa so žiakmi 8.A a 9.A triedy zúčastnili na turistickej prechádzke na Štrbské pleso a odtiaľ na Vodopád Skok. Počasie nám prialo, aj keď sme sa moc nevyspali, lebo sme cestovali zavčasu ráno. Našu túru sme mali naplánovanú  v zmysle náučnej prechádzky po  Vysokých Tatrách a  Mlynickej doline. Chceli sme, aby žiaci  spoznali svoj región. Výhľady boli úžasné, štíty Tatier sa nám zdali, že sú veľmi blízko.  Pevne veríme že sa nám  podarilo vzbudiť u detí záujem o Tatry a okolie. Podľa ich slov  sme usúdili, že niektorí prekonali svoje hranice v rámci túry a to nás potešilo. Príjemne unavení sme sa cestou v „Zubačke“ už všetci tešili domov. /PaedDr. Sklenárová, Mgr. Jurecová, Mgr. Kollár, Mgr. Malárik/

    • Projekt: Ľudová slovesnosť
     • Projekt: Ľudová slovesnosť

     • Ľudová slovesnosť je jednoducho povedané tvorba ľudu. V 5.ročníku je tento tematický celok literatúry zameraný najmä na tvorbu zachovanú ústnym podaním. No my v 5.B sme chceli niečo viac, a tak sme sa popri ľudových piesňach zamerali aj na hmotnú kultúru našich starých, prastarých, ba až pra-prastarých rodičov. Úlohou žiakov bolo na hodinu literatúry doniesť niečo veľmi, veľmi staré- ľudové, vedieť porozprávať príbeh doneseného predmetu, pomenovať ho, ukázať spolužiakom a k tomu pripojiť ľudovú pieseň. Aktívna účasť žiaka vo vyučovacom procese je pre nich niečím, čo ich motivuje k vyšším výkonom, deti majú radosť z práce, dostanú okamžitú spätnú väzbu. ( Mgr. Drahoslava Puškárová)

    • Úprava školského areálu
     • Úprava školského areálu

     • Slnečné jesenné počasie nám vytvorilo vhodné podmienky na úpravu nášho školského areálu. Okrasné kríky prešli revitalizáciou, iné boli vysadené a takisto bola upravená aj plocha okolo jazierka. Cieľom žiakov a učiteľom bolo vytvoriť opäť príjemnejšie prostredie v našom školskom areáli. Poďakovanie za iniciatívu a organizáciu prác patrí učiteľom techniky p. uč. Sklenárovej, Koropeckej a Dudovi.

    • Farma Východná
     • Farma Východná

     • Svetový Deň mlieka si žiaci 4.tried a 3.A. pripomenuli priamo "pri zdroji," na farme  vo Východnej, kde si prezreli  areál farmy, čo-to sa dozvedeli  o živote zvierat aj histórii  farmárčenia, pohladili či nakŕmilli  ovečky a  malé teliatka, a  to všetko za  trpezlivého  vysvetľovania  miestnych sprievodcov. Bonusom krásne slnečného dňa bolo skákanie do sena, ktoré  si  snáď  žiadne dieťa  nenechalo ujsť...

                                                                                                   p.uč.Fajmonová,Miklošková, Tkáčová a Remeňová                                          

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • V imatrikulačnom programe školského klubu detí sa nám predstavili žiaci z 1.A a 1.B triedy. Zaspievali a zarecitovali nám v pripravenom vlastnom programe a príjemne nás prekvapili najmä svojím veľmi pekným speváckym prejavom. Každý z prváčikov dostal sladkú odmenu a malý darček, ktorý pripravili žiaci z vyšších ročníkov a samozrejme to najdôležitejšie, pamätný diplom - IMATRIKULAČNÝ LIST. V našom imatrikulačnom programe nám pomáhali aj starší žiaci z 9.A triedy, Zuzana Drobúlová, Kristína Kartíkova, Alexandra Blahušiaková a Peter Jurík, ktorým týmto za spoluprácu veľmi pekne ďakujeme. Tiež naše poďakovanie patrí p. riaditeľovi a p. učiteľovi Dedinovi a Kacianovi, ktorí nám pomohli s prípravou diplomov a s hudobným sprievodom. (Mgr. Böhmerová) 

    • Literárna exkurzia Tatrín 8.C
     • Literárna exkurzia Tatrín 8.C

     • Štúrovci, obdobie národného obrodenia, Žiadosti slovenského národa a mnohé iné pojmy momentálne rezonujú v ušiach našich ôsmakov najmä na hodinách literatúry. Múzeum Janka Kráľa, špeciálne expozícia Tatrín, v Liptovskom Mikuláši nám ponúkla osvojiť si nové vedomosti z tejto tematiky. So žiakmi 8.C triedy sme navštívili starú Hodžovu faru, kde nám pani lektorka ponúkla zaujímavú prezentáciu o významných osobnostiach a udalostiach spomínaného obdobia. Žiaci sa pútavou formou dozvedeli všeličo zo života M.M. Hodžu, spoznali priestory, kde žil a pôsobil ako evanjelický farár. Ďakujeme za vyčerpávajúci výklad, ktorý určite zanechá stopy v pamäti našich žiakov. (PaedDr. J.Oravcová)

    • Zvukové hádanky 3.A, 3.B
     • Zvukové hádanky 3.A, 3.B

     • Pri príležitosti Svetového dňa zvierat pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva pre žiakov podujatie ZVUKOVÉ HÁDANKY. Veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom nás zvukmi prírody previedol znalec a milovník prírody Jozef Hlásnik. Mgr. Miklošková, Mgr. Skaličanová.

    • Evolúcia človeka - projekt 6.A triedy
     • Evolúcia človeka - projekt 6.A triedy

     • Charles Darwin, anglický botanik - ako prvý v 19. storočí popísal evolúciu človeka vo svojej knižnej publikácii "O pôvode druhov." A práve táto téma o antropogenéze človeka zaujala žiakov 6.A natoľko, že sme sa rozhodli klasické učivo rozšíriť o nové poznatky a vedomosti, ktoré žiaci v skupinovej práci spracovali do podoby posterových projektov. (Mgr. K. Rácz)

    • Svetový deň mlieka na školách
     • Svetový deň mlieka na školách

     • Mlieko a mliečne výrobky sú jednou z najdôležitejších  zložiek ľudskej výživy a zvlášť v detskom veku. Preto sme sa rozhodli pre žiakov 5. ročníka usporiadať "mliečnu akciu"  pri príležitosti Svetového dňa mlieka.. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame konzumácie mlieka. Aktivity – vypracovanie pracovného listu a súťaženie v družstvách - sa žiakom veľmi páčili. A potom sme si spoločne zaželali „na zdravie a dobrú chuť" ku konzumovaniu mliečnych dobrôt. (Mgr. Koropecká, PaedDr. Sklenárová)

    • Cesta okolo sveta - projekt 5.B z dejepisu
     • Cesta okolo sveta - projekt 5.B z dejepisu

     • Žiaci 5.B triedy sa v úvodných hodinách dejepisu vypravili na zaujímavú "Cestu okolo sveta" v projektovom a revesníckom vyučovaní. V skupinách a kooperácii si žiaci pripravili návrhy tém, ktoré by chceli spracovať v podobe svojho prvého projektu v novom predmete dejepis, ktorý pribudol do ich rozvrhu na 2. stupni. Z jednotlivých tém sme vybrali tie finálne, ktoré žiaci odprezentovali pred svojimi spolužiakmi - najskôr ako powerpointové prezentácie cez interaktívnu tabuľu a napokon spracovali ako poster. Do samotných projektov si žiaci vybrali tieto témy: Hrad Liptovský Hrádok a život v meste v minulosti, Dejiny Egyptskej ríše, Dinosaury, Život človeka v súčasnosti a minulosti, Vikingovia, Hrady a zámky (Bojnický, Spišský a Oravský), Vynálezy v doprave - všetky projekty boli vynikajúce a budú vystavené na našej hlavnej chodbe. (Mgr. K. Rácz)

    • Exkurzia 5.A triedy v Semenolese
     • Exkurzia 5.A triedy v Semenolese

     • V rámci predmetu Technika a Biológia sa žiaci 5.A triedy zúčastnili exkurzie v Semenolese v Liptovskom Hrádku. Exkurzia bola rozdelená na 2 časti.V prvej časti nás kvalifikovaní pracovníci previedli strediskom Lúštiareň. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o zbere šišiek z ihličnatých stromov, lúštení, krátkodobom aj dlhodobom skladovaní semien. Postupne si pozreli všetky prevádzky a sklady a vo foliovmíkoch výsadbu semenáčikov. V 2. častipracovníčky pripravili pre nás zaujímavý program: Lesnú pedagogiku pod názvom Poďte sa s nami hrať v lese o lese. Źiaci poznávali aj porovnávali rôzne lesné stromy a ich plody. Pri lesných živočíchoch určovali spôsob života, vyhľadávanie potravy i úkrytu.

      Žiakom sa exkurzia páčila. Dúfame, že  poznatky, ktoré na nej získali, si  zapamätajú a využijú na vyučovacích hodinách. (PaedDr. Sklenárová, Mgr. Koropecká)

      Fotografie z exkurzie

    • Turistika piatakov, Beňuška
     • Turistika piatakov, Beňuška

     • Stáva sa už tradícoiu, že piataci na našej škole majú možnosť lepšie spoznať svojich nových spolužiakov i učiteľov na turistickej exkurzii v Nízkych Tatrách. 18.9.2018 žiaci 5.A,B,C absolvovali s učiteľmi telesnej výchovy a triednymi učiteľkami výstup na vrch Beňuška. V lone krásnej jesennej prírody zbierali počas prechádzky lesné plody, hríby, nadväzovali nové priateľstvá. Cieľ tejto exkurzie bol splnený, keďže všetci zúčastnení sa vrátili domov s dobrým pocitom a nezabudnuteľnými zážitkami. (učitelia Kollár, Malárik, Lesáková, Čupková, Lazárová)

    • Exkurzia deviatakov v TESLE
     • Exkurzia deviatakov v TESLE

     • Žiaci 9. ročníka absolvovali v rámci techniky a informatiky zaujímavú vzdelávaciu exkurziu v podniku TESLA, ktorý sídli v našom meste. Zúčastnili sa prednášky nabíjacích staníc a mnohých elektrických a hybridných automobilov, absolvovali skúšobné jazdy, ako aj diskusie na zaujímavé súvisiace témy. (Mgr. M. Duda, Mgr. M. Kacian)

    • Deviataci piatakom
     • Deviataci piatakom

      V utorok 15. januára 2019 žiaci 9.A triedy privítali svojich mladších spolužiakov na otvorenej hodine anglického jazyka, ktorú sme nazvali „Deviataci piatakom“. Cieľom tejto hodiny bolo priblížiť im formu, akou spracovávajú svoje projekty. Zároveň ich chceme motivovať a povzbudiť k učeniu sa cudzích jazykov, ktoré otvárajú brány do sveta. Po ukončení každej lekcie si žiaci pripravujú vlastné projekty súvisiace s témou, ktorú sme preberali. Do projektov sa snažia zahrnúť predovšetkým novú slovnú zásobu, frazeologické spojenia a gramatiku, ktorú sme sa v danej lekcii naučili. Zadanie posledného projektu znelo: My Favourite Performer, čiže Môj obľúbený umelec. Žiaci si vybrali umelcov, ktorí sú im blízki a ktorých obdivujú. Svoje prezentácie obohatili o krátke videá, rozhovory, kvízy, či tanec. Našim milým deviatakom ďakujem za čas, ochotu aj energiu, ktorú vložili do prípravy otvorenej hodiny a prajem im, aby svoje vedomosti a zručnosti zúročili na stredných školách. (Mgr. I. Čupková)

    • Vianočný čas v 4.C
     • Vianočný čas v 4.C

      Ten vianočný čas prišiel aj medzi nás...

      Prišiel k nám december a s ním aj najkrajšie sviatky v roku. Vianočnú atmosféru adventu žiaci 4.C triedy zažili najprv 6. decembra v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku v programe „O Vianociach v každom z nás“, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o uchovávaní vianočných tradícií a zvykoch a v závere programu si pochutnali na výborných voňavých oplátkach. Potom v ten istý deň privítali s ostatnými spolužiakmi školy Mikuláša s čertom a anjelmi. Blížiacu sa atmosféru Vianoc sme si pripomenuli básničkami, pesničkami, novoročnými vinšami 17. decembra so štvrtákmi na Vianočnej besiedke pre rodičov. A nakoniec predvianočné chvíle sme si spoločne užili v triede na vianočných tvorivých dielňach, kde sme si vyrobili rôzne krásne ozdoby a posedeli sme si pri sladkých koláčikoch a dobrotách. Takto sviatočne naladení s prianím krásnych sviatkov sme sa rozišli na vytúžené vianočné prázdniny. /Mgr. D. Tkáčová/

    • Výroba svietnikov a vianočných stromčekov
     • Výroba svietnikov a vianočných stromčekov

      Posledný deň v škole patril tvorivým dielňam vo viacerých triedach. Aj v 7.A triede žiaci tvorili a vyrábali vianočné ozdoby. Z práce ich rúk vznikali nádherné svietniky s vianočnou tematikou, biele vianočné stromčeky. Predvianočnú kreatívnu prácu im spríjemňovala vianočná hudba a vysvietený vianočný stromček v triede. Prajeme si krásne prežitie vianočných prázdnin. / Mgr. T. Dedinová /

    • Návšteva múzea
     • Návšteva múzea

      Posledný deň pred prázdninami (21.12.2018) žiaci piatych ročníkov strávili v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku, kde mali možnosť vidieť expozíciu Modrotlač v Liptove spojenú so zaujímavým výkladom pracovníčky múzea. Na spiatočnej ceste do školy žiaci spoločne so svojimi triednymi učiteľkami obdivovali vianočný strom a vianočnú výzdobu na námestí nášho mesta. Všetkým žiakom prajeme šťastné, veselé a láskyplné Vianoce. (Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková, Mgr. Lazárová)

    • Advent v 2.C
     • Advent v 2.C

      V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy. My, druháci, sme si predvianočný čas spestrili návštevou múzea, kde sme si zhotovili vianočné ozdoby, ikebany a zoznámili sme sa s modrotlačou.  Potom sme piekli medovníčky, ktorými sme pohostili našich najbližších na besiedke. Občerstvili sme sa aj vianočným punčom. Nakoniec sme sa rozlúčili tvorivými dielňami a domov sme odchádzali natešení s malými darčekmi (viac vo fotoalbume 2.C).   

      Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši.

       Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.

      Lásku, šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky.


       

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie