• Olympiáda z nemeckého jazyka
     • Olympiáda z nemeckého jazyka

     • Dňa 23. 11. 2018 si tí najlepší nemčinári našej školy opäť raz zasúťažili. V piatich disciplínach si tak mali možnosť overiť svoje jazykové zručnosti a to v dvoch kategóriách. Kategória 1B bola určená pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. Víťazkou tejto katogórie sa stala Ester Šubová, žiačka 8.A triedy. Ester spolu s Erikou Kocmanovou, žiačkou 9. B triedy, budú reprezentovať našu školu v okresnom kole súťaže. V kategórii 1C (žiaci, ktorí dlhodobejšie žili v nemecky hovoriacej krajine), sa víťazom stal Peter Šiška, žiak 8. A triedy. Ten bude našu školu reprezentovať v krajskom kole olympiády. Sme veľmi radi, že  z roka na rok stúpa záujem žiakov zasúťažiť si v tomto, aj keď nie práve ľahkom cudzom jazyku. Ďakujeme všetkým zúčastneným za prípravu na olympiádu a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom a krajskom kole. (Mgr. M. Majzlíková, Mgr. Z. Lesáková)

    • Stanišovská jaskyňa
     • Stanišovská jaskyňa

     • Jedinou sprístupnenou jaskyňou počas celého roka je Stanišovská jaskyňa. Tá bola jedným z cieľov našej geograficko – dejepisnej exkurzie. Dokonalý zážitok zažili naši piataci pri objavovaní čarovného podzemia tejto jaskyne. Čelová lampa nám pomohla pri pozorovaní tvarov jaskyne, ktoré vymodelovala voda. Jaskyňa je dlhá 871 m, ale sprístupnených je len 410 m. V podzemí Pod Vežami žiaci získali poznatky o práci baníkov pri ťažbe zlata, vyskúšali si prácu kováčov a nakoniec si vyrazili zlatú mincu pre triedu. Skupinka piatakov ochutnala minerálnu vodu, vyskúšala teplotu vody v Kadi a nakoniec vystúpila na rozhľadňu, z ktorej mohli pozorovať panorámu nášho krásneho Liptova.    /Mgr. P. Dedina, Mgr. T. Dedinová, Mgr. I. Juhová /

    • Projekt Naše mesto - kvíz 2.A a 2.B
     • Projekt Naše mesto - kvíz 2.A a 2.B

     • Žiaci 2.A a 2.B triedy prezentovali svoje poznatky  o Slovensku a o meste Liptovský Hrádok. Na projekte sme pracovali celý mesiac. Súčasťou projektu boli vychádzky po meste,  po okolí mesta  a výlet na Štrbské pleso. Naučili sme sa ulice, budovy, okolité dediny, pohoria, kopce, rieky, členitosť krajiny, faunu a flóru našich Tatier. Deti sa naučili kto je zakladateľom mesta, primátorom, prezidentom republiky, riaditeľom školy. Nevynechali sme ani štátne symboly. Všetky získané vedomosti sme si overili v kvíze. Deti preukázali bohaté vedomosti z prebratého učiva.                                          /Čierna, Paukovčeková/

    • súťaž v Bedmintone
     • súťaž v Bedmintone

     • Do galérie súťaž v Bedmintone boli pridané fotografie.

      V mesiaci november sme odohrali postupovú súťaž v Bedmintone chlapcov aj dievčat. Začali sme školským kolom, odkiaľ postúpili 3 najlepší žiaci z každej kategórie na Okresné kolo a roprezentovali našú školu. Dievčatám sa podarilo vyhrať OK a postúpiť na Krajské kolo do Dolného Kubína , kde obsadili 7.miesto. Chlapci po vyrovnaných zápasoch na OK, nakoniec skončili na 5.mieste. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.  

    • Zo života včiel
     • Zo života včiel

     • "Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života." Mnohí už počuli tento slávny výrok Alberta Einsteina. Preto sme sa rozhodli pre žiakov 6. a 7. ročníka usporiadať stretnutie so včelárom  p. Ing. Hančinom.

      Včelár ich hravou formou zasvätil do práce so včielstvami.  Pútavo im porozprával o vývine včely, oboznámil ich s úlohou matky – kráľovnej, s úlohami robotníc a úlohou trúdov. Informoval žiakov o namáhavej práci pri celoročnej starostlivosti o úle, so spracovaním medu, výrobou rámikov. Priniesol so sebou aj pomôcky, ktoré používa pri práci a vysvetlil, na čo sa používajú a akým spôsobom. Ďakujeme p. Ing. Hančinovi za veľmi zaujímavú besedu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s pracovníkmi NAPANT-u. (Mgr. Koropecká)

    • Burza SŠ
     • Burza SŠ

     • Voľba školy a odboru štúdia je pre každého žiaka jedno z najťažších životných rozhodnutí. Sú ale žiaci, ktorí majú svoj život presne naplánovaný, ale veľmi veľa je takých, ktorí sa nevedia rozhodnúť. Naša škola sa snaží deviatakom poskytnúť maximum informácií. Jednou z hlavných akcií je aj Burza SŠ, ktorá sa konala v utorok 13.11. v DK v Liptovskom Mikuláši. Na nej sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí nielen od študentov ale aj od výchovných poradcov Zozbierali náborový materiál, aby mali lepší prehľad pri výbere svojho budúceho povolania. Okrem burzy sme navštívili aj DOD na Hotelovej akadémii v Lipt. Mikuláši, kde na žiakov čakal veľmi pestrý a zaujímavý  program. Našu školu navštevujú aj VP či študenti SŠ so svojimi prezentáciami, ktorí informujú o možnosti štúdia na ich SŠ. Zároveň na stredných školách v mesiaci november a december prebiehajú aj Dni otvorených dverí. Dňa 4.12.2018 čaká žiakov Deň kariérového poradenstva, ktorí organizujeme v spolupráci CPPPaP.  Dňa 5.12.2018 pre žiakov deviateho ročníka a ich rodičov organizujeme stretnutie s výchovnými poradcami pod názvom Kompletný servis o prijímacom pokračovaní, na ktorý Vás srdečne pozývame. (Mgr. Koropecká)

    • Milionár
     • Milionár

     • Dňa 19.11. 2018 sa žiaci 9.A, 9.B a 9.M zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom Milionár. Úžasné výkony podali študenti Konzervatória v Martine, ktorí svojim predstavením predviedli ako reality show negatívne vplýva na zmýšľanie mladých ľudí v súčasnosti. Divadelné predstavenie naštudované pod vedením herca - p. učiteľa Michala Tomásyho, naši žiaci ocenili silným  potleskom. Po skončení divadelného predstavenia sa žiaci stretli s budúcimi hercami a zvedavými otázkami, na ktoré hneď dostali odpoveď, sa dozvedeli mnoho zaujímavosti a možnosti štúdia na konzervatóriu. Možno pre niektorých našich žiakov to bola aj inšpirácia pri výbere strednej školy. / Mgr. Peter Dedina, Mgr. Terézia Dedinová, Mgr. Mariana Majzlíková /

    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • V dňoch  15. 11. a 16. 11. 2018 si žiaci 6. až 9. ročníka overovali svoje jazykové zručnosti v školskom kole olympiády v anglickom jazyku. Súťažili v týchto disciplínach: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika, obrázkový príbeh a rolová hra. Umiestnenie žiakov v kategórii  1A  /6. -  7. ročník/ je nasledovné: 1. miesto: Viktor Húšťava - 6.A;  2. miesto: Milan Tabak - 7.B;  3. miesto: Dominik Dzuriak - 7.B. Umiestnenie žiakov v kategórii  1.B /8. -9. ročník/ je nasledovné : 1. miesto: Šimon Schön - 9.M;  2. miesto: Samuel Oravec - 9.B; 3. miesto: Matúš Rigg - 9.M a Nina Homolová - 8.C. Víťazi oboch kategórií postupujú do okresného kola, kde budú reprezentovať našu školu. Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú prípravu a víťazom srdečne blahoželáme. (Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková, Mgr. Lazárová, Mgr. Záhradníková)

    • Naše mesto - projekt
     • Naše mesto - projekt

     • Pekné jesenné počasie sme využili na spestrenie vyučovania a v rámci turistickej vychádzky sme spoznávali bližšie okolie nášho mesta. Nadobudnuté poznatky sme zúročili na viacerých vyučovacích hodinách. Svoju kreativitu sme využili aj na hodinách výtvarnej výchovy, kde sme spoločne vytvorili projekt o našom meste. (žiaci  2.C )

    • KOMPARO
     • KOMPARO

     • Komparo je nácvičné testovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky. Každoročne pre ôsmakov pridávajú aj otázky z iných predmetov. Tohto roku to bol dejepis a fyzika. Testy obsahovali aj otázky zo  všeobecných  študijných predpokladov. Celkove sa zúčastnilo z našej školy 18 ôsmakov a 40 deviatakov. KOMPARO pripravili administrátorky Mgr. Jurecová a Mgr. Sklenková. Koordinátorkou bola PaedDr. Sklenárová.

    • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA -školské kolo
     • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA -školské kolo

     • Každoročne žiaci našej  školy dosahujú úspechy v okresnom a krajskom kole technickej olympiády. Vlani sme robili výber podľa záujmu, tohto roku sme sa rozhodli otestovať celé triedy. Teoretickú časť písali žiaci 6.A, 6.B, 6.C, 8.C a 9.M triedy. Hodnotili sme  aj ich praktické zručnosti. V kategórii 6.-7. sa na 1. mieste umiestnila Lea Lipovská zo 6.A triedy, v kategórii 8.-9. sa na 1.mieste umiestnili spoločne Matúš Rigg a Andrej Knapčok z 9.M. Všetci traja  postupujú do okresného kola. Budeme im držať palce, aby sa im aj tam darilo. /Mgr. Michal Duda, PaedDr. Gabriela Sklenárová/

    • Povstalecká história Liptova
     • Povstalecká história Liptova

     • Súťaž o SNP pozostáva z dvoch častí - prezentácie o priebehu povstania v regióne Liptov a didaktického testu, ktorý riešia trojčlenné družstvá. Náš tím tento rok tvorili žiaci z 9.M triedy / Ján Palider, Kristína Gregorová a Martin Ondrla, ktorí v konečnom hodnotení škôl obsadili 4. miesto. Finálové (okresné) kolo sa už tradične konalo v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Žiakom 9. ročníka ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy a pekné umiestnenie. (Mgr. K. Rácz)

    • Stavby sveta u piatakov
     • Stavby sveta u piatakov

     • Na svete je množstvo krásnych stavieb. O tých najznámejších historických stavbách si žiaci z 5.A a 5.C pripravili zaujímavé projekty plné obrázkov a nevšedných informácií. Pracovali na nich na hodinách dejepisu v skupinách a potom odprezentovali pred spolužiakmi. Dozvedeli sme sa, napríklad, aký dlhý bol Veľký čínsky múr, prečo je Šikmá veža v Pise šikmá, na čo bolo postavené Koloseum v Ríme, ako sa stavali pyramídy v Egypte, že Socha Slobody pri New Yorku pochádza z Európy a že Eiffelovu vežu Parížania kedysi považovali za škaredú a dnes je najnavštevovanejšou pamiatkou sveta. Žiakom patrí veľká pochvala za prácu. (Mgr. Ivana Juhová)

    • Interkultúrny deň na vlastnej koži
     • Interkultúrny deň na vlastnej koži

     •  Stretnúť sa s cuzincami žijúcimi na Slovensku nie je v našom regióne jednoduché, a tak sme si do našej školy pozvali dvoch takýchto pánov, ktorí nám porozprávali svoje zaujímavé životné príbehy. Prečo sa rozhodli pre našu krajinu, čo tu robia, ako dlho sú v na Slovensku- to všetko bolo témou rozhovorov s rodeným Afgáncom a Keňanom. Nemenej zaujímavé bolo aj počúvať ich rozprávanie o krajinách, v ktorých vyrastali. A popri tom nás naučili variť perzskú špecialitu z cesta, plnenú mäsom alebo zeleninou. Do tohto projektu za zapojili žiaci 9.B a sami tak na vlastnej koži pocítili, že cudzinci, ktorí v našej krajine pracujú, študujú, žijú, môžu byť našimi priateľmi. ( Mgr. D. Puškárová)

    • ŠTRBSKÉ PLESO
     • ŠTRBSKÉ PLESO

     • Je čas dažďov, je tu jeseň, vietor spieva svoju pieseň. Spieva, že už príde zima, o lete sa všetkým sníva.

      Jeden z týchto krásnych ešte slnečných jesenných dní sme strávili vo Vysokých Tatrách. Urobili sme si vychádzku okolo Štrbského plesa. Pokochali sme sa výhľadom na celý Liptov. Zopakovali sme si členitosť krajiny, zoznámili sme sa s faunou a flórou  našich veľhôr, spoznávali sme okolité kopce. Urobili sme tak záverečnú bodku za projektom: Poznávame naše okolie. Veľkým zážitkom bolo pozorovanie potápačov v Štrbskom plese a drobné nákupy.

      Boli sme tam krátku chvíľu, tá nám dala žitia silu.        2.A, 2.B, 2.C

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Aj tento rok sa stretli šikovní žiaci z ôsmeho a deviateho ročníka, aby preukázali svoje vedomosti a jazykové kompetencie  z oblasti materinského jazyka. Súťažili v troch kolách - písali test z gramatiky, literatúry aj čitateľskej gramotnosti, popasovali sa s transformáciou textu na určený žáner a v poslednej ústnej časti prezentovali svoje úvahy na ľubovoľnú tému. Po sčítaní bodov všetkých zložiek odborná porota určila poradie a udelila ceny. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí z celkového počtu bodov 55 získali minimálne 40. Takí boli piati. 1. miesto - Timea Kelovská (8.C) - s postupom na okresné kolo

                      2.miesto - Alžbeta Oravcová (8.A) 

                      3.miesto - Kristína Krčuľová (9.A)

                      4.miesto - Lucia Čisárová (9.A) a Samuel Oravec (9.B)

      Všetkým srdečne blahoželáme a Timejke želáme veľa úspechov na okresnom kole v Lipt. Mikuláši! (PaedDr. J. Oravcová)

    • Tajomstvá mikrosveta
     • Tajomstvá mikrosveta

     • Z našich piatakov sa dňa 7.11.2018 na pár hodín stali mladí výskumníci a bádatelia. Vďaka pracovníkom SMOPAJa sme sa so žiakmi 5.A, 5.B a 5.C zúčastnili výučbového programu s názvom Tajomstvá mikrosveta. Zamestnanci múzea pripravili 5 stanovíšť, na ktorých sa žiaci postupne vystriedali pri rôznych aktivitách. Prvé stanovište im umožnilo nahliadnuť do vodného mikrosveta, kde mohli špeciálnym mikroskopom pozorovať vodné riasy a živočíchy z jazierka. Do pracovného listu zakreslili tvar cyklopa či dafnie. Druhé stanovište bolo zamerané na huby. Žiaci tu mikroskopom pozorovali výtrusy húb a ako praví bádatelia si preparáty zhotovovali sami! Azda najväčšiemu záujmu sa tešilo tretie stanovište, kde žiaci skúmali chemizmus vody. Pod vedením odborníka zisťovali tvrdosť a kyslosť vody a tiež určovali prítomnosť dusičnanov, fosforečnanov a nebezpečného amoniaku v splaškovej vode. Na štvrtom stanovišti pozorovali trvalé preparáty živočíchov a rastlín, ktoré boli zničené životným prostredím, napr. pľúca znečistené uholným prachom či ihličie poškodené chemickými látkami. Posledné – piate stanovište poskytlo žiakom „mikropohľad“ na blanokrídlovce, kde mohli porovnať ústne orgány komára, mušky a bystrušky. Ďakujeme pracovníkom SMOPAJa za zážitkové učenie. Rovnako ďakujeme zamestnancovi múzea Čierny orol, ktorý nás zaujímavým spôsobom sprevádzal expozíciou Les a poľovníctvo. (Mgr. Koropecká, Mgr. Jurecová, Mgr. Čupková)

    • Revolution train - protidrogový vlak
     • Revolution train - protidrogový vlak

     • Program vo vlaku je postavený na projekcii filmu, nakrúteného podľa skutočnej udalosti a diskusii sprievodcov (lektorov) s deťmi. Tie na príbehu mladých ľudí vidia, čo môžu drogy spôsobiť - od vážnych zdravotných problémov, až po stratu kamarátov, rodiny a celkovej slobody. Program edukačným spôsobom tiež podporuje právnu vedomosť žiakov, keď ich učí jednak zamýšľať sa nad svojím konaním v bežnom živote, rozoznávať rozdiely medzi priestupkom a trestným činom a brať plnú zodpovednosť za svoje konanie.

      Interaktívneho programu REVOLUTION TRAIN sa z našej školy zúčastnili všetci žiaci 8. a 9. ročníka. Celkovo tento projekt videlo už 100-tisíc mladých ľudí a to v Českej republike, Nemecku, na Slovensku a v Poľsku. My veríme, že aj mnohých našich žiakov motivoval a inšpiroval tento program ku pozitívnym životným rozhodnutiam!

      Záštitu nad celým podujatím v našom meste prebral p. primátor, Mgr. B. Tréger, PhD. V rámci spolupráce sa do projektu zapojili všetky základné a stredné školy, ako aj mimovládne a neziskové organizácie.

    • Strašidlá zo 6.B
     • Strašidlá zo 6.B

     • V pondelok, 29. októbra, sa v našej škole učili aj strašidlá. Neveríte? Spýtajte sa vyučujúcich, ktorí do 6.B vošli cez krásnu pavučinu z lepiacej pásky, spýtajte sa nejedného žiaka prvého stupňa, no potvrdia vám to aj piataci. Mnohým z nich behali zimomriavky po chrbte a v očiach mali strach, keď do ich triedy vtrhli strigy, zombíci, upíri a ďalšie strašidlá. Jedna striga im po strašení porozprávala o Halloweene a prezradila im, že sa nemusia báť, lebo oni sú len "prestrojená 6.B". Za odmenu, že sa ich spolužiaci báli-nebáli, strašidlá rozdali žiakom cukríky. /Mgr. Z. Jurecová/ 

    • Noc v škole s 8.C
     • Noc v škole s 8.C

     • Na posledný vyučovací deň pred jesennými prázdinami sa ôsmaci veľmi tešili. Mali sme v pláne stráviť noc v škole. Stretli sme sa podvečer pred školou, keď už vonku civela na nás tma. Najprv sme v školskej kuchynke vyrezávali tekvicu, ktorá sa dievčatám naozaj vydarila. Chlapci pripravovali punč, krájali ovocie, ďalší sa zhostili prípravy čokoládových pohárov.. Na večeru sme si pochutnali na pizzi. Po dôkladnom uprataní kuchynky sme sa presunuli do viacúčelovej haly, kde sme si pripravili priestor na diskotéku. Zabavili sme sa na najnovších hitoch a po zábave sme sa spoločne báli pri horore. Aby sme po filme napatia a strachu dobre zaspali, pozreli sme si ešte animovanú rozprávku a už vo vodorovnej polohe, ležiac na provizorných posteliach sme spoločne potme recitovali Marínu, Mor ho! a Turčína Poničana. Tesne nadránom nás už premohol spánok a na pár hodín sme konečne zaspali. Ráno sme všetko poupratovali a s pocitom nezvyčajne strávenej noci, kde sme určite nadobudli pozitívnejší vzťah k budove školy, sme sa rozlúčili na prázdniny. Nevyrobili sme žiadny problém, dokonca sme niekoľkými obhliadkami budovy nahradili úlohu alarmu. A v neposlednom rade sme stmelili  a ešte viac utužili naše vzťahy. (PaedDr.J. Oravcová)  

    • Okresná súťaž Šaliansky Maťko
     • Okresná súťaž Šaliansky Maťko

      V Liptovskom Mikuláši, ako už býva  každoročným zvykom, sa dňa 12.12.2018  konalo  okresné  kolo  v recitácii povestí, kde našu školu  úspešne reprezentovala Terka Strapoňová zo 6.B. a svojím prvým miestom postúpila na krajské kolo. Vo veľkej konkurencii mladších recitátorov nás krásne zastúpila Dianka Ondrejková  zo 4.A, ktorá aj napriek nepostúpeniu na kraj opäť dokázala, že máme  byť  na  koho  hrdí!                                                       Mgr. Remeňová

    • Bronzový diplom v celoslovenskej súťaži
     • Bronzový diplom v celoslovenskej súťaži

      "Hovorme o jedle" - v tejto tejto celoslovenskej súťaži o zdravom životnom štýle, ktorého súčasťou je bezpochyby aj správne stravovanie sa žiakov, získala naša škola 3. miesto. Naše súťažné príspevky tvorili projekty z biológie, eseje z literatúry a výtvarné práce na zvolenú tému. Súťaž realizovali: Mgr. J. Koropecká, Mgr. D. Puškárová a Mgr. H. Hertseh.

    • Vianočné tvorivé dielne s rodičmi
     • Vianočné tvorivé dielne s rodičmi

      Pečenie oblátok, zdobenie medovníčkov, výborný punč, nádherné výrobky detí, rodičov či starých rodičov, predvianočná nálada a príjemná atmosféra. V školskej jedálni sa dňa 12. decembra konali Vianočné tvorivé dielne pre žiakov a rodičov 5. a 6. ročníka. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a prispeli akokoľvek k tomu, že sme spoločne na pôde našej školy strávili veľmi príjemné popoludnie. Poďakovanie patrí aj všetkým učiteľom, ktorí pripravili pre žiakov zaujímavé tvorivé aktivity. (ZRŠ)

    • ZÍSKALI SME GRANT OD NADÁCIE ORANGE
     • ZÍSKALI SME GRANT OD NADÁCIE ORANGE

      Naša škola získala finančný grant vo výške 1000 € od Nadácie Orange cez vzdelávací projekt „e-Školy pre budúcnosť.“

      Na hodinách informatiky sa snažíme využívať inovatívne metódy a formy edukácie. Systematicky u žiakov zvyšujeme ich digitálne kompetencie - cez rôzne vzdelávacie aktivity a projekty. Dlhodobo sa v našej škole venujeme cez záujmovú činnosť robotike (krúžok ROBOLAB). Práve tu vznikla myšlienka, aby sa robotika a programovanie dostali aj do učebných osnov.

      Aktuálnym trendom u žiakov je používanie tabletov, smartfónov a rôznych aplikácií. Samotní žiaci veľmi radi programujú, v kooperácii hľadajú riešenia a nové zistenia prezentujú pred svojimi spolužiakmi. A práve takéto rovesnícke vzdelávanie prepojené s praxou je u žiakov veľmi obľúbené. V našej škole sa snažíme poskytnúť každému žiakovi maximálny priestor na jeho sebarealizáciu a aj preto začíname s programovaním OZOBOTOV - miniatúrnych interaktívnych robotov, ktoré podporujú kreativitu a logické myslenie žiakov. Priemer Ozobota je 1 palec (2,54 cm). Zároveň je to skvelá didaktická pomôcka - pri ktorej sa žiaci hravou (zábavnou) formou učia programovaniu a robotike. Na programovanie sa využíva intuitívny program OzoBlockly a prácu s ním zvládnu hravo aj piataci.

      Cieľom projektu je naučiť žiakov základy robotiky, zvýšiť ich digitálne kompetencie cez kooperatívne a rovesnícke vzdelávanie. Výstupom bude robotické divadelné predstavenie OZOBOTOV - rozprávka Perníková chalúpka a súťaž v prekonávaní prekážok (Bludisko) pred žiakmi školy - koncom šk. roka.

      Autorom grantového projektu je ZRŠ, Mgr. K. Rácz. Realizovať na vyučovaní ho budú vyučujúci informatiky v 5. ročníku.

    • Otvorená hodina anglického jazyka v 9.B triede
     • Otvorená hodina anglického jazyka v 9.B triede

      Dňa 12. decembra 2018 žiaci 9. B triedy prezentovali počas otvorenej hodiny anglického jazyka
      mladším spolužiakom vlastné práce - projekty, v ktorých voľne spracovali témy, ktoré ich zaujímajú a
      sú im obsahom blízke. Pri tvorbe projektov využívali rôzne zdroje informácií, rozmanitú slovnú zásobu
      ako aj pestré štylistické konštrukcie. Súčasťou prezentácie bol tvorivý dialóg medzi prezentujúcimi a
      ostatnými spolužiakmi, čím vytvárali priestor na trénovanie živej komunikácie. / Mgr. T. Lazárová/

    • Návšteva NRSR
     • Návšteva NRSR

      10.12 sme s deviatakmi v rámci učiva občianskej náuky a etiky  navštívili Národnú radu SR. Vážnosť tohto objektu sme pocítili hneď pri vstupe, keď sme prešli prísnou, takmer letiskovou, kontrolou. Odborný výklad o poslaní a kompetenciách NR sme sa dozvedeli od sprievodkyne, ktorá nás postupne previedla jednotlivými sprístupnenými miestami. A tak sme sa ocitli pred štátnymi symbolmi, videli sme, kde pracujú poslanci, sedeli sme na miestach novinárov. Prehliadka nádvoria Bratislavského hradu nasledovala hneď potom, ako sme opustili Parlament. Uličkami Starého mesta Bratislavy sme sa dostali na vianočné trhy, čo umocnilo v nás atmosféru prichádzajúcich Vianoc. Z takmer slnečnej Bratislavy sme sa večer pri návrate ocitli doma na zasneženom Liptove. ( Mgr. D Puškárová, Mgr. M. Majzlíková)

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • Sekretariát: 044/5222 006 Email: zshrlh@gmail.com Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 IČO: 37910477, DIČ: 2021873062 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby : BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie