• Výtvarná súťaž "ZELENÝ SVET"
    • Výtvarná súťaž "ZELENÝ SVET"

     ZŠ s MŠ Hradná vyhlasuje novú školskú výtvarnú súťaž s názvom ZELENÝ SVET! Cieľom výtvarnej súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, k životnému prostrediu a k jeho ochrane formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

     Kategórie súťaže sú nasledovné:

     1. kategória: deti predškolského veku (MŠ Hradná, MŠ Dovalovo)

     2. kategória: žiaci 1. stupňa (1. - 4. ročník ZŠ Hradná)

     3. kategória: žiaci 2. stupňa (5. - 9. ročník ZŠ Hradná)

     Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo kolektívy (max 3 osoby na 1 výtvarné dielo).

      

     Témy súťaže:

     1. téma: TRIEDIM ODPAD - CHRÁNIM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

     2. téma: VODA PRE ŽIVOT

     3. téma: KLIMATICKÉ ZMENY

     4. téma: ZELENÝ SVET OKOLO NÁS

      

     Uzávierka súťaže je 1. decembra 2021. Práce prosím doručte svojim triednym učiteľom, resp. učiteľom výtvarnej výchovy.

     Odborná porota vyberie najlepšie výtvarné práce za každý ročník (MŠ) samostatne + v rámci každej kategórie určí porota prvé 3 miesta, pričom víťazi získajú zaujímavé vecné ceny. No a tie najlepšie výtvarné diela dáme zarámovať a budú tvoriť trvalú výzdobu v ZŠ. Práce zverejníme aj na web stránke ZŠ. (ZRŠ)

   • Zber šípok s Lesmi SR
    • Zber šípok s Lesmi SR

     LESY SR vyhlásili 5. ročník súťažného projektu Zber šípok spoločne s Lesmi SR. Jesenná súťaž je zameraná pre žiakov základných škôl pre kolektívy alebo pre jednotlivcov, ktorí spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi  môžu zbierať šípkové plody a tráviť čas v prírode.

     Do zberu šípok sa môžu zapojiť žiaci 1. stupňa, ale aj 2. stupňa našej školy. Nazbierané čisté tvrdé šípky žiaci prinesú do školy a odovzdajú svojej pani učiteľke triednej alebo pani učiteľke D. Tkáčovej. Zber šípok bude na našej škole prebiehať podľa jesenného počasia do 21.10.2021. Šípkové plody budú v určitých intervaloch odvezené do Odštepného závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku.

     Za nazbierané šípky môžu získať jednotlivé triedy finančné prostriedky na nákup školských pomôcok. Pre tri najlepšie triedy sú pripravené zaujímavé výlety na miesta úzko späté s lesmi, lesníctvom. Najlepší zberači – jednotlivci (v rámci kategórie prvý a samostatne pre druhý stupeň), budú odmenení zaujímavými cenami. Každý kto sa zúčastní projektu získa malý darček ako odmenu na pamiatku a každý, kto nazbiera viac ako 10 kg šípok dostane ešte cenu na viac. /Mgr. D. Tkáčová/

      

   • Rozprávali sme sa s pani spisovateľkou
    • Rozprávali sme sa s pani spisovateľkou

     21.septembra sa 8.B a 9.B zúčastnili v Mestskej knižnici v Liptovskom Hrádku besedy s pani spisovateľkou Antóniou Krzemieňovou- českou autorkou kníh z oblasti psychosomatológie. Bolo veľmi zaujímavé počúvať to, ako naše telo reaguje na rôzne emocionálne podnety, ako sa vysporiadať s výsmechom, šikanovaním, ako byť v pohode, spoločne sme sa zamýšľali nad psychickým a fyzickým zdravím človeka. Pre našich žiakov bolo veľmi dobrou skúsenosťou hovoriť s autorkou, ktorej materinský jazyk je čeština a  mohli si tak overiť svoje znalosti z tohto, nám blízkeho, jazyka. ( Mgr. D. Puškárová, Mgr. J. Stephany)

   • 1.C v múzeu
    • 1.C v múzeu

     Národopisné múzeum ponúka rôzne programy pre deti našich škôl. My sme si vybrali program DO ŠKOLY. Žiaci si vyrobili papierový obal na zošit, niečo sa dozvedeli o modrotlači, o tom aké pomôcky v škole používali naši starí rodičia. Po práci sme sa spoločne zahrali. Stali sme sa malými rybármi a chytali sme rybky s písmenkami. Hoci do školy nechodíme dlho, nezahambili sme sa a chytené rybky sme poznali. Pri triafaní kelímkov s číslami sme ukázali svoju obratnosť, ale aj vedomosti o číslach. Cestu do školy sme si spríjemnili zberom gaštanov. (fotoalbum) 

   • Piataci v mestskej knižnici.
    • Piataci v mestskej knižnici.

     Vrámci podpory čítania na hodinách slovenského jazyka a literatúry všetci piataci navštívili so svojimi pani učiteľkami SJL mestskú knižnicu. Pani Kompišová im pútavo porozprávala o fungovaní tejto inštitúcie, poskytla im rôzne zaujímavé informácie ohľadom spracúvania a katalogizácie kníh, odpovedala na ich zvedavé otázky. Žiaci si mali možnosť prezrieť sekciu detskej beletrie, ale i náučnej literatúry. Mnohí z nich si vypožičali rôzne tituly na domov, niektorí sa už nevedeli dočkať a začítali sa do pútavých príbehov priamo v knižnici. Úsmev na tvárach a radosť v očkách prezrádzali, že deťom sa táto návšteva páčila. My, učiteľky - slovenčinárky, sa budeme snažiť tento pozitívny a aktívny vzťah ku knihám v deťoch naďalej rozvíjať. (Mgr. D.Puškárová, Mgr. A. Daňová, PaedDr. J. Oravcová)

   • Piataci na Beňuške
    • Piataci na Beňuške

     Krásne septembrové počasie sme využili na turistiku. Žiaci 5.ročníka spolu s triednymi učiteľmi a učiteľmi telesnej výchovy každoročne absolvujú  výstup na Beňušku. Deti sú v nových kolektívoch, zvykajú si na seba a našou snahou je, aby sa lepšie spoznali a nadviazali nové priateľstvá. Čučoriedky, brusnice, ale aj rodičmi pripravená desiata chutili v prírode oveľa lepšie. Krásne výhľady a momentky z výletu si môžete pozrieť vo fotogalérii. /PaedDr. Sklenárová, Mgr. Sklenková, Mgr. Baďová, Mgr. Kollár/

   •   Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022
    • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

     Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

     Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

     • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus:
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

     Tlačivá je potrebné doručiť na adresu školy Základná škola s materskou školou, Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok do 01.08.2021 (poprípade vložiť do schránky pri vstupe):

     Na uplatnenie dotácie je potrebné predložiť :

     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
     • čestné vyhlásenie ŠJ o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 
   • SUPERTRIEDA Slovenska 2021
    • SUPERTRIEDA Slovenska 2021

     Aj naša základná škola má super triedu! Je ňou 7.B, ktorá sa zapojila do celoslovenskej súťaže s rovnomenným názvom. Dievčatá a chlapci natočili video s piesňou o ich triede, kde spoločne vymysleli text, zakomponovali ho do hudobného podkladu piesne od speváčky Kristíny a získali krásne tretie miesto! Srdečne blahoželáme! (PaedDr. J.Oravcová)

   • Len tak ďalej ZŠ Hradná!
    • Len tak ďalej ZŠ Hradná!

     Dobrú školu formujú predovšetkým výsledky samotných žiakov a ich pedagógov. Vynikajúca škola však ponúka okrem kvalitného vzdelania aj vždy niečo viac.

     Našej škole sa vďaka nadštandardnému prístupu ku svojim žiakom podarilo v celoslovenskom hodnotení kvality škôl INEKO posunúť zase kúsok dopredu a to na výborné 11. miesto v Žilinskom kraji (spomedzi 121 porovnávaných škôl) a v rámci nášho okresu sme obsadili 2. miesto (spomedzi 11 porovnávaných škôl).

     Naša škola si svoju prestíž stráži už niekoľko rokov, o čom svedčia popredné pozície aj v okresnej súťaži „Škola roka,“ v ktorej sa výborne umiestňujeme najmä vďaka odbornému a inovatívnemu prístupu k výučbe.

     Zrkadlom tohto úspechu sú hlavne naši pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí bravúrne zvládajú kooperovať edukáciu nielen so žiakmi, ale aj s rodičmi. Okrem toho sa pravidelne zúčastňujeme programov určených na profesijný rozvoj, čím naša škola spĺňa atribút modernej inštitúcie schopnej reagovať na záujmy a potreby detí. Výsledkom toho je potom spokojnosť rodičov i žiakov v školských aj v mimoškolských aktivitách. Odborná úroveň vyučovacích hodín je v našej škole základom kvalitného vzdelania. Cez učebný plán je škola zameraná hlavne na výučbu cudzích jazykov, matematiky a informatiky. (ZRŠ)

   • Deň otvorených parkov a záhrad 2021
    • Deň otvorených parkov a záhrad 2021

     Deň otvorených záhrad a parkov spojený s tvorivými dielňami sa v areáli našej školy niesol v duchu výbornej nálady a pekného slnečného počasia. Podujatia sa zúčastnili naši najmladší žiaci - prváci a druháci a pozvánku dostali aj mestské materské škôlky. Maľovanie na skaly, poznávanie a hľadanie rastlín alebo výrobu kreatívnych predmetov si vyskúšali deti z MŠ Hradnej, cirkevnej MŠ Koráb a lesnej MŠ Chalúpka. Popoludní, v čase medzi 13:00 - 16:00 bude areál ZŠ otvorený pre verejnosť.

     Veľké poďakovanie patrí všetkým učiteľom a ped. asistentom, ktorí sa zúčastnili na príprave a organizácii tohto krásneho podujatia, ako aj všetkým materským školám, ktoré nás navštívili a strávili v priestoroch nášho areálu príjemné a tvorivé dopoludnie. (ZRŠ)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň otvorených parkov a záhrad 2021.

     Prehliadka areálu našej školy spojená s tvorivými dielňami.

   • Zbierame plastové vrchnáčiky
    • Zbierame plastové vrchnáčiky

     Aj malé deti dokážu robiť veľké veci. To dokázali aj naši žiaci z 1.- 4. ročníka. Zapojili sme sa všetci spolu do projektu " Separáciou a recykláciou chránime životné prostredie". Počas celého školského roka deti usilovne zbierali plastové vrchnáčiky z pet fliaš. Naplnili sme veľa vriec. Vrchnáčiky vážili až 200 kg. Firma Greentech Slovakia z Banskej Bystrice odviezla vrchnáčiky do fabriky, kde ich rozdrví a použije na výrobu nového kompostéru. Deti pomohli aj s vynesením a naložením vrchnáčikov.  Firma nám za odmenu zakúpila po 2O ks kníh  Danka a Janka  a Povesti o Slovenských hradoch, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ale najväčšia vďaka patrí naším malým žiačikom, ktorí  zbierali a nosili vrchnáčiky celý rok. A zbierame ďalej! Dúfame, že sa k nám pridajú aj starší žiaci.   Mgr. M. Čierna

   • Zaslúžená odmena 2.A
    • Zaslúžená odmena 2.A

     Hurá! Dočkali sme sa. Je tu koniec školského roka. Deti z 2.A si za usilovnú a zodpovednú prácu zaslúžili odmenu. Strávili sme úžasné dopoludnie na rodinnej farme u rodiny Jančekovcov na rybníkoch v Kráľovej Lehote. Deti sa zoznámili s kozičkami, zajačikmi, morkami, sliepočkami  a kohútom, ktorý sa niekedy tváril nepriateľsky. V snahe ochrániť si svoje sliepky pred nájazdom detí, uštedril jeden zobanec Emke do nohy. Ale Emka to zvládla hrdinsky. Pán Janček nám ukázal rybníky plné pstruhov od tých najmenších až po niekoľko kilové ryby. Detí pomáhali aj s kŕmením pstruhov. Nevedeli sa od toho odtrhnúť. Bol horúci deň, tak sme sa šli osviežiť do neďalekého potoka. Opekali sme špekáčiky. To bola ale dobrota. Deti sa hrali rôzne hry. Celú dobu nám robil spoločnosť roztomilý jazvečík. Klinec programu bolo, ked Aďka pristavila terénnu trojkolku a povozila deti po farme. Bol to naozaj nádherný deň.  Ďakujeme rod. Jančekovcov, že nám to umožnili a venovali nám svoj čas.     tr. uč M. Čierna

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie