• Súťaž v recitácii umeleckého textu Hviezdoslavov Kubín
    • Súťaž v recitácii umeleckého textu Hviezdoslavov Kubín

     Recitačná súťaž každoročne prináša obohatenie vo viacerých oblastiach. Postupne zvyšujúca sa úroveň svedčí o aktívnej a odbornej práci pedagógov so svojimi zverencami. Recitátori získavajú bohaté skúsenosti nielen na umeleckej úrovni, ale aj akúsi kompetenciu vedieť sa vysporiadať so stresom pri prednese, trémou, učia sa verejne vystúpiť pred publikom, získavajú predstavu o umeleckom stvárnení textu, učia sa rozoznávať kvalitu textu či prednesu. V neposlednej miere nám táto súťaž prináša estetické a duševné obohatenie.

     Po dvojročnej nútenej  prestávke nám Hviezdoslavov Kubín opäť priniesol úspech. V dňoch 12. a 13. apríla 2022 sa z našej školy v druhej a tretej vekovej kategórii v prednese poézie a prózy prezentovali štyri dievčatá - Bianka Bátoryová z 5.A, Lea Perončíková z 5.B, Terézia Strapoňová z 9.B a Bianka Grunvaldská z 9.C. Pútavými a prepracovanými  prednesmi zaujali a presvedčili porotu o svojich kvalitách, ktorá hodnotila ich výkony najvyšším ocenením. Leika, Terezka a Bianka Grunvaldská získali prvé miesta a postupujú do krajského kola s názvom Vajanského Martin, ktoré sa uskutoční v dňoch 2.mája pre druhú vekovú kategóriu a 3. mája pre tretiu vekovú kategóriu. Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa umeleckých úspechov v ďalšom kole! (PaedDr. Jaroslava Oravcová)

   • Olympijský odznak všestrannosti 2022
    • Olympijský odznak všestrannosti 2022

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympijský odznak všestrannosti 2022.

     1.miesto a postup na celoslovenské finále do X-bionic Šamorín

     V utorok 12.4.2022 sme sa so žiakmi 6.ročníka zúčastnili krajského kola celoslovenskej súťaže OLOV . Cez školské kolo, ktoré sa konalo pre Vianocami sa do výberu dostali 2.dievčatá (Saška Krajčiová a Dominika Králiková za chlapcov to boli Lukáš Mikolaj a Matúš Španko. 

     Pre deti bola nachystaná prekážková dráha, ktorá preverila ich športové zručnosti. 

     Chlapci sa v silnej konkurencií neprebojovali do druhého kola a skončili v druhej polovici štartového poľa.

     U dievčat po 1.kole mala Saška najlepší čas aj napriek niekoľkým trestným sekundám. V druhom kole bola tesne na 3.mieste ale v súčte mala náskok 3 sekundy a získala zlato a postup na majstrovstvá Slovenska. Všetkým súťažiacim ďakujem za snahu a športový výkon . Držíme palce na Finále.

   • Otvorená hodina anglického jazyka
    • Otvorená hodina anglického jazyka

     Dnes, dňa 13. 4. 2022 žiaci 8. ročníka pripravili pre mladších siedmakov hodinu angličtiny, na ktorej prezentovali svoje veľmi pekne pripravené prezentácie na tému Móda. Celá hodina prebiehala v duchu módy a módnych značiek, žiaci hovorili o tom, ako sa móda v priebehu rokov a storočí zmenila, ako aj hudba a filmová produkcia ovplyvňovala ľudí, ich obliekanie a tiež účesy.
     Ďakujem mojim žiakom z 8.A, 8.B8.C triedy, že ukázali svoje vedomosti a vynikajúce jazykové zručnosti a znalosti a tiež za vzornú prípravu a ochotu. /Mgr. Janka Záhradníková/

   • Deň plný besied
    • Deň plný besied

     Posledná streda v mesiaci marec patrila prednáškam na zaujímavé témy, ktorých sa zúčastnili viaceré triedy z našej školy. Prednášky kvalifikovanej lektorky pani Holecovej z MP Education boli pripravené v spolupráci s erudovanými odborníkmi v oblasti psychológie, zdravého životného štýlu, či dospievania. Pre šiestakov sme vybrali prednášku „Nestresuj sa stresom“, pre ôsmakov a vybraných deviatakov prednášku „Si online“, siedmaci mali prednášky týkajúce sa dospievania. Výklad lektorky bol dopĺňaný prezentáciou a aktivitami, aby si žiaci odniesli z týchto hodín čo najviac poznatkov. Pani Holecovej ďakujeme za výborný prístup a budeme radi, keď príde na našu školu i o rok. (Mgr. Ivana Juhová, Mgr. Karol Rácz)

   • Krajské kolo dejepisnej olympiády
    • Krajské kolo dejepisnej olympiády

     Online kolo dejepisnej olympiády sa uskutočnilo v utorok 22. marca. Našu školu úspešne reprezentovala Soňa Lišuchová zo 7. A triedy. Test pozostával z 25 otázok, pričom každá obsahovala množstvo podotázok. Časový limit na vypracovanie bol len 50 minút, takže bolo veľmi náročné všetko stihnúť a sústrediť sa všetky informácie. Obsahovo bolo krajské kolo zamerané na prebraté učivo, z ktorého bolo 5 otázok. Zvyšné otázky autori venovali pamiatkam UNESCO a musím povedať, že boli mimoriadne detailné. Napriek sťaženým podmienkam Soňa obsadila krásne 8. miesto, za čo jej srdečne gratulujeme. Tešíme sa na jej ďalšie úspechy v ďalšom školskom roku. (Mgr. Ivana Juhová)

   • Deň otvorených dverí
    • Deň otvorených dverí

     Pre budúcich prváčikov a ich rodičov sme v dňoch 5.4. – 6.4.2022 v čase od 15:00 – 17:00 hod. pripravili „Deň otvorených dverí“ v našej škole. Pani učitelky a páni učitelia  budúcich školákov hravou a tvorivou formou vtiahli do atmosféry školy, do ktorej sa už o pár mesiacov sami zapoja. Na úvod malých predškolákov a ich rodičov privítal p. riaditeľ. Následne si pani učiteľky rozdelili deti do skupín a odviedli si ich na svoje vopred pripravené stanovištia. Deti mali možnosť vidieť prácu starších žiakov s robotmi, ktoré si sami na krúžku zhotovili a naprogramovali, zahrať sa s nimi, zacvičiť si v telocvični, hravou formou ukázať svoje vedomosti z ANJ a vlastnoručne si vyrobiť malý darček, ktorý si odniesli domov ako pamiatku na tento deň. Pripravená bola prezentácia školy, kde mali rodičia možnosť oboznámiť sa so zameraním, priestormi a vybavením školy, s činnosťou v ŠKD, so záujmovou činnosťou mimo vyučovacího procesu, vidieť ukážky a vypočuť si informácie o písme Comenia Script. Na záver čakalo na všetkých sladké prekvapenie, ktoré pre nás pripravili šikovné p. kuchárky.

     Ďakujeme všetkým  pedagógom a zamestnancom našej školy za ich ochotu a vynaloženú prácu pri organizovaní „Dňa otvorených dverí“.

     Zároveň ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa spolu so svojimi detičkami prišli pozrieť do našej školy, umožnili im prežiť príjemné chvíle plné hier, nových zážitkov a získať nové informácie o našej škole. (Mgr. A Klaučová a kolektív ZŠ)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň otvorených dverí.

   • Okresné kolo Pytagoriády
    • Okresné kolo Pytagoriády

     Okresné kolo Pytagoriády písali žiaci 3.- 7.ročníka dňa 29.3.2022 online v  škole. Boli to žiaci, ktorí postúpili   zo školského kola. Tretiaci a štvrtáci to mali o to ťažšie, že ešte nemajú skúsenosti so súťažami online, hlavne vtedy, keď je  hodnotený aj čas riešenia.

     Z tretieho ročníka sa zúčastnilo 10 žiakov, úspešný bol jeden, Matej Baláž - 16.m. /18 bodov/ z 3.A. Celkový počet riešiteľov bol 164.

     Štvrtáci boli úspešnejší, z 82 riešiteľov sa na 17.mieste umiestnila Ema Rajniaková - /18 bodov/, na 24.mieste Eliška Vargová - /17 bodov/, Martin Cibuľa - 38.m.- /14 bodov/  a Martin Janovčík - 11 bodov /43.m./ - všetci zo 4.B. Jeden žiak bol neúspešný riešiteľ.

     Piatakom sa darilo asi najviac, všetci traja boli úspešní. Oliver Čičvara - 5.miesto - /15 bodov/- 5.A, 8.m. Lea Perončíková - /13 bodov/ a 12.miesto  Damián Stupka /12 bodov/ - obaja 5.B. Spolu písalo 41 žiakov okresu.

     Šiestakov  sa zúčastnilo 6 z 55., siedmakov 6 z 63. Nikto však nebol úspešný. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. Žiakov pripravovali p.uč. matematiky.

    • Krajské kolo biologickej olympiády

     Aj v tomto školskom roku sa naše žiačky zapojili do projektovej časti biologickej olympiády kategórie C.

     Z 1. a 2. miesta v okresnom kole postúpila Lea Lipovská a Sabína Hreňová.  Dievčatá si vybrali ekologické témy. Sabína tému „Ekologická domácnosť“ a Lea „ Triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v domácnostiach mesta Liptovský Hrádok“.

     Dievčatá napísali 5 stranovú prácu k danej téme, vytvorili postery a nahrali slovný komentár. 20. marca sa cez zoom prihlásili k odbornej komisii, aby s ostatnými súťažiacimi obhájili svoje práce. Dievčatá skončili ako úspešné riešiteľky – Sabína Hreňová  obsadila 6. miesto a Lea Lipovská  8. miesto.

     Dievčatám blahoželáme k peknému umiestneniu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Mgr. Koropecká

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     Súťaž v recitácii slovenských povestí priniesla našim žiakom veľký úspech. V utorok, 22.marca, sa uskutočnilo okresné kolo v Liptovskom Mikuláši. Obaja naši žiaci - Lejka Perončíková z 5.B a Jerguš Chvála zo 6.B  - získali prvé miesta s postupom na krajské kolo. Obom srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa umeleckých úspechov. Pani učiteľke Mgr. Janke Stephany ďakujeme za jej odbornú prípravu. (PaedDr. J. Oravcová)

   • WORKSHOP „LANGUAGE DAY“
    • WORKSHOP „LANGUAGE DAY“

     Dňa 28. 3. 2022 sme v rámci predmetu anglický jazyk absolvovali workshop LANGUAGE DAY pre učiteľov angličtiny na Základnej evanjelickej škole v Liptovskom Mikuláši. Za našu školu sa tohto veľmi podnetného workshopu zúčastnila pani učiteľka Mgr. Janka Záhradníková.

     Hlavnou témou bolo ako motivovať žiakov k učeniu sa anglického jazyka a ako ich hodnotiť. Ďalšími zaujímavými témami bolo využívanie improvizačných techník na hodinách anglického jazyka, tiež zábavné čítanie a rôzne hry ako spôsob upevnenia gramatiky a slovnej zásoby. Tento workshop bol veľmi dobre pripravený a zorganizovaný a učitelia z viacerých škôl nášho regiónu mali konečne po dlhšej dobe možnosť stretnúť sa, porozprávať a vymeniť si skúsenosti z praxe.

     Ďakujeme Základnej evanjelickej škole za pozvanie na toto zaujímavé školenie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

   • Celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku
    • Celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku

     Dňa 24.3.2022 sa už po 32-krát konalo celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku. V online teste si víťazi krajských kôl preverili svoje jazykové zručnosti v gramatike, posluchu a čítaní s porozumením. Následne cez Zoom prebehla ústna časť pozostávajúca z rolovej hry a obrázkového príbehu.

     Našu školu v kategórii 1B úspešne reprezentovala Beatka Hanusová z 8.A triedy, ktorá získala výborné 5. miesto. Beatke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. (Mgr. Z. Lesáková)

   • Chemická olympiáda - okresné kolo
    • Chemická olympiáda - okresné kolo

     25. marca 2022 sa v našej škole po dvojročnej pandemickej prestávke opäť uskutočnila chemická olympiáda. Zúčastnilo sa jej 23 žiakov z 8 škôl okresu Liptovský Mikuláš. Súťaž mala praktickú a teoretickú časť. V teoretickej časti si žiaci overili svoje teoretické vedomosti, ktoré ďaleko presahovali učivo základnej školy. V praktickej časti preukázali svoje zručnosti, museli zvládnuť váženie, prípravu roztokov, filtráciu, zahrievanie, meranie objemu odmerným valcom a pipetou, určovanie pH, zrážacie reakcie a podobne. Našu školu reprezentovali: Lea Lipovská (9.A), Laura Bedeová (9.C) a Ema Lesáková (9.B). Všetky tri skončili ako úspešné riešiteľky. Srdečne blahoželáme. Kvôli chorobe sa nemohli súťaže zúčastniť Beata Herichová (9.B) a Samuel Kokavec (9.A), ktorí tiež úspešne absolvovali domáce a školské kolo. Všetkým piatim žiakom za ich prácu ďakujem a verím, že poznatky, ktoré počas súťaže nadobudli, určite zúročia na stredných školách. (Mgr. Vladimíra Sklenková)

    • Z rozprávky do rozprávky

     Kto by nemal rád rozprávky? Počúvame, čítame si ich odmalička, dokonca niektorí sa ich nevedia vzdať ani v dospelosti. Na hodinách literatúry sa stretávame s rozprávkami najmä v piatom ročníku. Všeličo sa o nich učíme - identifikovať znaky rozprávky, spoznávať ich formy, pôvod, druhy, rozprávame sa o posolstvách, ktoré nám prinášajú, prežívame estetický zážitok pri ich čítaní. Žiakom 5.A sa však podarila úžasná vec. Sami vytvárali, vymýšľali a niektorí aj ilustrovali vlastné rozprávky a vskutku môžu byť na svoje príbehy hrdí. Niektorí sa začali písaniu  textov venovať intenzívnejšie, v čom ich samozrejme budeme podporovať. (PaedDr. J. Oravcová)

    • Svetový deň vody

     Dnes, 22. marca, si pripomíname Svetový deň vody. Ako sa dá využiť táto téma na hodinách hudobnej výchovy? Nuž jednoducho. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci z 5.A, 6.A, 7.A, 8.B a 8.C. Na hodinách hudobnej výchovy sme si najprv porozprávali o význame a dôležitosti vody, potom sme v jednom zaujímavom didaktickom videu počúvali a identifikovali zvuky vody v jej rôznych podobách a formách. V 5.A sme si vyrobili aj dúhovú vodovú zvonkohru a deti si na nej skúšali zahrať známu pieseň. Boli šikovní, celkom sa im darilo, aktivita sa im veľmi páčila a atmosféra bola nasiaknutá detskými úsmevmi a žiarivými očkami. (PaedDr.J.Oravcová) 

   • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN NA 1. STUPNI
    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN NA 1. STUPNI

     Dňa 18. 3. 2022  na 1. stupni prebehla recitačná súťaž HK. Súťaže sa zúčastnilo 17 recitátorov z 2.- 4. ročníka v prednese poézie a prózy. Deti si pripravili pekné ukážky.

     Umiestnenie:

     POÉZIA: 1. Emka Žišková 3.b

                     2. Nelka Debnárová 4.a

                     3. Paulínka avozáriková, Marek Šenšel 2.a,  Nelka Lehotská, Peter Hovanec 2.b

     PRÓZA: 1. Martin Jankovič 3.c

                    2. Nikolka Papajová 4.a

     Víťazom gratulujeme a tešíme sa, že nás budú reprezentovať na obvodnom kole v Liptovskom Mikuláši.    Mgr. Marieta Čierna

      

      

   • Fašiangy, Turíce......
    • Fašiangy, Turíce......

     Poznáte túto obradovú pieseň? Isto áno, tak prečo sa nezabaviť pred Veľkou nocou v štýle.... ,,Máme v triede karneval". Masky od výmyslu sveta, pomoc rodičov, pani učiteliek, dobrá nálada, fašiangové pečivo, zábava- to všetko bolo v našej 1.B v posledný ,,Fašiang". Sme radi, že sme mohli kúsok tejto atmosféry preniesť aj na chodbu budovy školy a potešiť tak aj starších spolužiakov. ( Mgr. Iva Paukovčeková)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie