• Mgr. Jana Koropecká

    •  

     e-mail:

     j.koropecka@zoznam.sk

  • Výchovné poradenstvo

   Náplň práce výchovného poradcu

    

   Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov.

   Poskytuje konzultácie žiakom aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.

   Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

   • s vedením školy
   • s triednymi učiteľmi
   • so žiakmi
   • s rodičmi
   • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
   • so školským výpočtovým stredisko
   • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia

    

   Aktuálne informácie pre žiakov 9. ročníka

    

   PREHĽAD TERMÍNOV PRIJÍMACIEHO KONANIA

   1. Zverejnenie kritérií prijatia na jednotlivé odbory stredných škôl

    

   • do 1. februára 2019 na odbory s talentovými skúškami
   • do 31. marca 2019 na ostatné odbory stredných škôl

    

    

   2. Odovzdanie vyplnených prihlášok žiakov výchovnej poradkyni

    

   • do 20. februára 2019 na odbory s talentovými skúškami
   • do 10. apríla 2019 na ostatné odbory stredných škôl

    

              3. Prijímacie skúšky

   • talentové skúšky- v termíne od 25. marca do 15. apríla 2019
   • 1.kolo (vrátane osemročných gymnázií)

   1. termín  -  13. máj 2019

   2. termín  -  16. máj 2019

   • 2.kolo   18. jún 2019

    

   Celoplošné testovanie žiakov 9.ročníka – TESTOVANIE 9 (T9) sa uskutoční

   03. apríla 2019

   Náhradný termín testovania žiakov 9. ročníka – 20. apríla 2019 v Žiline

    

   VSTUPNÝ DOKLAD – PRIHLÁŠKA

   Vypisuje ju výchovný poradca. Prihláška obsahuje:

   • osobné údaje
   • koncoročné známky zo 6.,7.,8. a polročné známky z 9.ročníka
   • presná  adresa, kontaktné údaje zákonného zástupcu
   • stredná škola a odbor

   Každú zmenu je potrebné včas nahlásiť výchovnej poradkyni.

   Záväznú prihlášku na SŠ s talentovou skúškou – (bilingválne, umelecké, športové školy, konzervatória) žiak dostane začiatkom februára.

   Záväznú prihlášku na SŠ (okrem talentových)   -  žiak dostane koncom marca

    

   Žiaci 9. ročníka môžu podať 2 prihlášky na školy s talentovou skúškou a 2 prihlášky na všeobecné odbory.

   Do originálu prihlášky zákonný zástupca doplní:

   • podpisy zákonného zástupcu
   • podpis žiaka

    Prihlášku treba potvrdiť u lekára

    

   Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku spolu s prefotenými diplomami treba odovzdať najneskôr dňa 20. februára 2019 (prihlášky na odbory s talentovými skúškami vrátane bilingválnych osemročných gymnázií) a do 10. apríla 2019 prihlášky na ostatné študijné a učebné odbory vrátane osemročných gymnázií k rukám výchovnej poradkyne.

   Po doručení rozhodnutia o prijatí bude zákonnému zástupcovi vydaný zápisný lístok, s ktorým sa pôjde v deň zápisu spolu so žiakom zapísať na vybratú strednú školu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie