• Mgr. Jana Koropecká

    •  

     e-mail:

     j.koropecka@gmail.com

  • Výchovné poradenstvo

   Náplň práce výchovného poradcu

    

   Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov.

   Poskytuje konzultácie žiakom aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.

   Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

   • s vedením školy
   • s triednymi učiteľmi
   • so žiakmi
   • s rodičmi
   • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
   • so školským výpočtovým stredisko
   • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia

    

   Aktuálne informácie pre žiakov 9. ročníka

    

    PREHĽAD TERMÍNOV PRIJÍMACIEHO KONANIA

    

   1. Zverejnenie kritérií prijatia na jednotlivé odbory stredných škôl

   do 1. februára 2021 na odbory s talentovými skúškami

   do 31. marca 2021 na ostatné odbory stredných škôl

    

   2. Odovzdanie vyplnených prihlášok žiakov výchovnej poradkyni

   do 20. februára 2021 na odbory s talentovými skúškami

   do 10. apríla 2021 na ostatné odbory stredných škôl

    

   3. Prijímacie skúšky

   talentové skúšky- v termíne od 15.3. - 30.4.2021

   1.kolo (vrátane osemročných gymnázií)

   1. termín     10.5.2021

   2. termín  -  13.5.2021

   2.kolo        22.6.2021

    

   Celoplošné testovanie žiakov 9.ročníka – TESTOVANIE 9 (T9) sa uskutoční

   24.3.2021

   Náhradný termín testovania žiakov 9. ročníka –v Žiline 14.4.2021

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie