• Pravidlá a režim fungovania ZŠ v šk. roku 2021/22

    • Oznamy riaditeľa základnej školy

    •  

     1. Rodičia do školy nevstupujú, môžu počkať v areáli školy.
     2. Každý návšetvník školy musí pred vstupom vyplniť Vyhlásenie o bezpríznakovosti.
     3. Pri prvom nástupe do školy zákonní zástupcovia žiakov prekladajú Vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, vrátane víkendov a sviatkov. Tlačivo môžete odovzdať cez EduPage v elektronickej podobe v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Tlačivo bude k dispozícii aj pred vstupom do budovy (na podpis si prineste vlastné pero).
     4. Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín sa začne od 6. septembra.
     5. Pravidlá pobytu v škole sa menia len mierne. Nikto sa nemusí povinne testovať. Nosenie rúška (!!!! nie štít !!!!) je aj naďalej povinné všade v interiéri školy. Žiak a zamestnanec školy musí mať počas celého vyučovania prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálnej platnej vyhlášky ÚVZ SR. Výnimku majú len žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým postihnutím alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a žiaci pri telesnej a športovej výchove. Povinnosťou zákonného zástupcu je  zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň.
     6. Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne dôsledky.
     7. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.
     8. Zákonný zástupca je povinný škole oboznámiť kontakt žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo ak bude žiakovi nariadená karanténa všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu. 
     9. Všetky podrobné informácie k nástupu do školy nájdete na odkaze: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
     10. Prevádzka školskej jedálne a  ŠKD bude od 3. septembra. Prevádzka ŠKD bude v tomto školskom roku len pre ročníky 1. stupňa. Obedovanie bude prebiehať podľa stanoveného rozpisu. Režim ŠKD: ráno od 6:30 - 7:30 hod., popoludní po skončení vyučovania do 16:30 hod. Deti zo školského klubu odchádzajú v sprievode rodiča, resp. splnomocnenca (Zápisný lístok a Žiadosť o prijatie do ŠKD). V prípade samostatného odchodu z ŠKD žiadame rodičov o písomný súhlas s presne určeným dňom a dátumom odchodu (uvádzané na Zápisnom lístku alebo Žiadosti do ŠKD, príp. v slovníčku, žiackej knižke), s presne určeným dňom a dátumom odchodu. Deti uvoľňujeme aj na základe telef. dohovoru rodiča s dieťaťom alebo s p. vychovávateľkou (Žiadosť o uvoľňovanie dieťaťa z ŠKD).

      

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
    • 37910477
    • 2021873062
   • Prihlásenie