• Zostávame v ONLINE spojení s našimi žiakmi a rodičmi!

   • ONLINE VYUČOVANIE CEZ EDUPAGE

     • VŠETKY PREDMETY ONLINE
     • (vo vašom Edupage konte)
     • PRIAMO CEZ EDUPAGE A ZOOM
     • (cez počítač, notebook, tablet alebo mobil)
     • REDUKOVANÝ ROZVRH
     • (pre 2. stupeň)
   • Pre žiakov a rodičov

    ZÁLEŽÍ NÁM NA NAŠICH ŽIAKOCH A V RÁMCI MOŽNOSTÍ IM VYTVÁRAME ČO MOŽNO NAJLEPŠIE PODMIENKY PRE EDUKÁCIU!
      • STIAHNITE SI PROGRAM ZOOM (Client for Meetings)
      • Zobraziť
      • PRIHLÁSTE SA DO SVOJHO EDUPAGE KONTA A ETK
      • Zobraziť
    • Otázky a odpovede spojené s dištančným vzdelávaním:

    • Ako bude vyzerať rozvrh hodín od 26.10.2020 na 2. stupni počas dištančného vzdelávania?

     Pre žiakov 1. aj 2. stupňa je zostavený redukovaný - dištančný rozvrh, ktorý vychádza z metodických pokynov Ministerstva školstva. Žiaci 5. ročníka majú 12 hod./týždenne, žiaci 6. - 9. ročníka majú 15 hodín/týždenne.

     Ktoré predmety sa budú vyučovať?

     Budú sa vyučovať všetky predmety z hlavných vzdelávacích oblastí a to ONLINE cez EDUPAGE. Predmety, ktoré nie sú obsiahnuté v redukovanom rozvrhu hodín sú predmety s výchovným zameraním.

     Ako sa môže žiak prihlásiť na ONLINE vzdelávanie?

     Je to jednoduché! Najskôr si žiak stiahne program ZOOM (Zoom Client for Meetings) do svojho počítača alebo tabletu a následne sa už len podľa rozvrhu hodín prihlasuje do svojho Edupage konta na ONLINE hodiny. 

     STIAHNUŤ PROGRAM - ZOOM CLIENT FOR MEETINGS zo stránky: www.zooms.us/download

     POZRIEŤ NÁVOD - AKO SA ŽIAK PRIPOJÍ NA ONLINE HODINU

     Ako budú klasifikované predmety, resp. aktivity žiakov počas dištančného vzdelávania?

     Predmety, ktoré budú učitelia vyučovať ONLINE budú klasifikované známkou, pričom samozrejme sa počítajú aj známky, ktoré žiaci nadobudli v prezenčnej forme vzdelávania do 26.10.2020.

     Ako sa bude zaznamenávať dochádzka žiakov?

     Dochádzku žiakov budú zaznamenávať učitelia priamo počas svojej ONLINE hodiny na Edupage. Chýbajúci žiak bude mať absenciu.

     Čo ak sa z nejakého objektívneho dôvodu ŽIAK nebude môcť pripojiť na ONLINE hodinu?

     Ak bude mať žiak objektívne dôvody napr. technické problémy (pokazený notebook, výpadok internetu) alebo bude v tom čase chorý - je vždy dobré dať o tom vedieť triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu danému predmetu. Vyučujúci alebo triedny učiteľ zapíše žiakovi absenciu, ktorá sa musí ospravedlniť tak ako počas prezenčnej výučby v škole. Ak žiak nebude na ONLINE hodine, učiteľ mu dodatočne pošle materiály cez Edupage, ktoré jeho spolužiaci preberali (p-listy, prezentáciu alebo poznámky a pod). Predpokladá sa, že žiak v spolupráci s rodičmi sa bude snažiť prihlásiť na ďalšie ONLINE vzdelávanie.

     Čo ak sa z nejakého objektívneho dôvodu UČITEĽ nebude môcť pripojiť na ONLINE hodinu?

     Samozrejme môže nastať situácia, že ani učiteľ nebude môcť vašu hodinu odučiť ONLINE (napr. pre technický problém alebo lekárske vyšetrenie a pod.). V takom prípade sa učiteľ daného predmetu dohodne s konkrétnou triedou, že im výučbové materiály (p-listy, prezentáciu alebo poznámky) pošle cez Edupage, resp. sa so žiakmi dohodne na presune tejto hodiny na iný čas alebo na iný deň.

     Aké technické prostriedky môže žiak použiť na dištančné vzdelávanie?

     Stolný počítač, notebook, tablet alebo mobil. Pre žiakov je najvhodnejší počítač alebo notebook - odporúčame.

     Čo ak žiak nemá žiadny technický prostriedok potrebný na dištančné vzdelávanie alebo nemá internet?

     V takomto prípade odporúčame rodičom, aby kontaktovali triedneho učiteľa a nahlásili to. Určite nájdeme nejaké vyhovujúce riešenie, tak aby sme všetkých žiakov dokázali zapojiť do vyučovacieho procesu.


      

   • V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte v prvom rade svojho triedneho učiteľa, resp. vyučujúceho daného predmetu. Môžete tak urobiť priamo cez Edupage (cez správy / notifikácie) alebo telefonicky.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie