ALF - návody pre žiakov a rodičov

    • Interaktívny a zábavný ALF

    • Program ALF ponúka online prostredie s celoslovenskou databázou interaktívnych testov, praktických cvičení a zábavných hier, ktoré zo všetkých predmetov ponúkajú žiakom možnosť efektívnejšie si precvičiť už prebraté učivo. Systém je podobne ako Edupage intuitívny a ponúkne žiakom a učiteľom aj spätnú väzbu o silnejších a slabších stránkach v rámci edukácie.

     Cez domáce úlohy sa žiaci môžu stretnúť až s 12-timi typmi rôznych interaktívnych úloh. Jednotlivé učebné materiály sú samozrejme prispôsobené žiakom daného ročníka a vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu.

  • Návod pre žiakov a rodičov

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie