• Hodnotenie žiakov

        • Systém hodnotenia a klasifikácie žiakov vo vzdelávacích programoch ISCED 1 a ISCED 2 vydáva riaditeľ školy v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy č.2011-3121/12824:4-921 platného od 1. mája 2011, zákonom č.245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

          Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež motivácia do ďalšej práce, usmernenie, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.