• Profil absolventa

    • Je tvorený prostredníctvom kľúčových kompetencií, ktoré predstavujú všeobecnú spôsobilosť založenú na komplexe poznatkov, zručností, hodnôt, postojov, dispozícií umožňujúcich jednotlivcovi konať, úspešne sa začleniť do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať - v podstate ide o schopnosť všestranného uplatnenia vzdelania v pracovnom, občianskom a osobnom živote.

     Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, majú nadpredmetový charakter a získavajú sa ako výsledok celkového procesu vzdelávania, t.j. celého vzdelávacieho obsahu, aktivít a činností, ktoré v škole prebiehajú.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie