• Hodnotenie práce pedagóga

    • V zmysle § 52 Zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

     Hodnotiace kritéria zohľadňujú výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogického zamestnanca alebo výkonu odborného zamestnanca. Ďalej mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií.

     Hodnotenie vykonáva priamy nadriadený zamestnancom, štatutárny zástupca a riaditeľ školy jedenkrát ročne. O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam. Hodnotenie je aj podkladom k vypracovaniu plánu kontinuálneho vzdelávania.

    • Kritériá hodnotenia a autoevalvácia práce pedagogického zamestnanca