• Zo života školy

    • Svet je taký, akí sme my. A čo sme my, to vyžarujeme do okolia. Zrkadlíme sa cez vzťahy, prácu a my učitelia cez deti, ktorým odovzdávame kúsok seba. Učitelia musia neustále prichádzať, lebo ináč by sme stagnovali. Oni vždy boli a sú naši buditelia. Je to presne tak isto, ako keď sme smädní. Cez vyprahnutý jazyk si dokonale uvedomíme cenu vody. Cenu školy, do ktorej sme chodili, cenu učiteľa, ktorý nás ovplyvnil si uvedomujeme až neskôr.

     Základná škola s materskou školou Hradná má za sebou už poriadny kus histórie. 80 rokov práce s deťmi je nastaveným zrkadlom histórie, odrazom obrazu o školstve v Liptovskom Hrádku, je pamätníkom. A takto to všetko podľa kroník bolo: Štátna meštianska škola bola v Liptovskom Hrádku zriadená v r. 1937 ako samostatná škola v sídle historickej budovy Prvej lesníckej školy vedľa kostola, ktorá poskytovala od začiatku vzdelanie žiakom Horného Liptova.

     Celý chod školy bol na pleciach prvého riaditeľa Mateja Štepitu, jeho manželky a ôsmich učiteľov, ktorí v siedmich triedach vyučovali 324 žiakov. A hoci bez vlastnej budovy v privátnych miestnostiach nebolo vyučovanie jednoduché, môžeme sa popýšiť tým, že v rámci regiónu mala táto ŠMŠ prvý kinoaparát, ktorý slúžil aj širšej verejnosti.

     Neľahké vojnové roky priniesli zmenu riaditeľa školy, ktorým sa stal v r. 1940 Michal Dzurek. Aj napriek rôznym okolnostiam doby mala škola v týchto časoch 350 žiakov. V kronike sa dozvedáme o priamej vojnovej pomoci učiteľov, pričom v budove školy v r. 1944 sídlilo nemecké vojsko a škola sa tak na istú dobu stala nemeckými kasárňami.

     V r. 1945 riaditeľ školy Ján Ursíny povolil zriadiť v škole vojenskú nemocnicu a až v apríli 1945 po odchode vojska sa začalo vyučovať - bez pomôcok, kníh, zošitov, v zničených priestoroch - ale začalo! Nový duch oslobodenia doniesol aj zmenu názvu školy, a tak sa zo Štátnej meštianskej školy stala Stredná škola, ktorá v r. 1951 dostala novú budovu súčasného Gymnázia v L. Hrádku a p. riaditeľka Emília Skotnická mala zapísaných 507 žiakov školy.

     Zmeny a reformy v školstve boli aj v šk. roku 1953-54. Nový školský zákon ustanovil 11-ročnú strednú školu, pričom posledné tri ročníky boli považované za vyššie všeobecné vzdelanie. Celkovo sa takáto zmena považovala za novú etapu školských pomerov a to sa odrazilo aj v náraste počtu tried na 16 a možno aj viacnásobnou zmenou riaditeľov, ktorými boli Jozef Rešetár a Ján Vrabec. 50-te roky sa niesli v znamení budovania komunistickej spoločnosti, rozširovania vyučovacích hodín, školských osláv, brigád mládeže, povinnej krúžkovej činnosti, dokonca vyučovanie prebiehalo na dve smeny. Veď pri počte 830 žiakov a 22 triedach riaditeľ školy Jaroslav Šupala nemal inú možnosť.

     V r. 1961 bola uzákonená 9-ročná povinná školská dochádzka a v r. 1963 dosiahla škola v Liptovskom Hrádku rekordný počet žiakov, a to 1021 a 28 tried. Neuveriteľné! Celú situáciu vyriešilo postavenie novej školy v Liptovskom Hrádku - dnešná ZŠ J. D. Matejovie. Nový šk. rok 1962-63 sa niesol v znamení otvárania dvoch základných škôl. A tá naša ZŠ Leninova si pod ochranné krídla zobrala deti pridelených ulíc L. Hrádku a deti z obvodu Dovalovo, Vavrišovo a Jamník. Riaditeľom školy s 560 žiakmi a 16 triedami sa na dlhé obdobie stal Michal Mésároš a zostali sme vo svojej pôvodnej budove – terajšie gymnázium.

     A boli tu roky 60-te a s nimi I. skupinové volebné zhromaždenie, iskričky a pionieri, výchovný program sa niesol v znamení hesla: „Čo má vedieť a poznať pionier.“, pomáhalo sa pri zbere zemiakov a brigádovalo sa, v lete sa robil prázdninový kurz ruského jazyka, oslavovali sa výročia oslobodenia republiky a SNP, plnili sa úlohy vyplývajúce zo zjazdov ÚV KSČ a učitelia v tomto období mali v triede aj 44 žiakov a vyučovanie prebiehalo na smeny. A viete, že v r. 1973 sme sa v celoštátnom kole súťaže: „V krajine, kde zajtra znamená včera.“ umiestnili na 1. mieste? A samozrejme výchovný program plnil vytýčené ciele. Takéto a iné podobné zápisy ukrýva naša kronika. Taká bola doba a nie všetko bolo zlé!

     Jedno dlhé obdobie riaditeľovania vystriedalo to ďalšie a v r. 1975 sa riaditeľom školy stáva Ernest Karkošiak, ktorý za svojho pôsobenia postavil školu na piadestál medzi ostatnými, o čom svedčí aj prvenstvo v poradí najlepších škôl v obsadení deviatakov na stredné školy. V r. 1986 sa veľmi nerád sťahuje do síce novej budovy školy, ktorá si ale vyžadovala ešte 4600 hodín brigádnickej činnosti rodičov a učiteľov, ale ako riaditeľ si plne uvedomuje, že stráca telocvičňu a športový areál. Postupne sa v už terajšej našej škole č. 342 dokončievali odborné učebne, učebňa výpočtovej techniky, klubovne, organizovali sa zájazdy a exkurzie, žiaci stabilne dosahovali vynikajúce učebné výsledky, napredovala krúžková činnosť, zaviedli sa matematické triedy. 17. november priniesol zmeny, ktoré tiež ovplyvnili chod školy. A hoci je tento rok v kronike zapísaný iba na jednej strane, vieme, že nastala nová etapa zmien, reorganizácií, reforiem, ktoré prebiehajú dodnes.

     ZŠ Leninova mení svoj názov spolu so zmenou názvu ulice, na ktorej sa nachádza. ZŠ Hradná má v r. 1991 aj svoju novú riaditeľku, ktorou sa na 23 rokov stala Viera Jurišová. Bola prístupná novým zmenám, vedela sa nadchnúť aj pre maličkosti, ktoré školu posúvali vpred. Boli sme jednou z prvých škôl s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, neskôr mali žiaci možnosť výberu z cudzích jazykov a aj jazykový variant vyučovania v škole bol niečím, čo urobilo zo ZŠ Hradná najväčšiu školu Horného Liptova. Projektové vyučovanie v 1. - 2. ročníku bol zo začiatku experiment, ktorý má vo vyučovaní svoje opodstatnenie dodnes. Stabilný počet žiakov nad 650 doniesol so sebou aj priestorové problémy a vyučovanie prebiehalo aj v budove bývalej materskej školy Tesla, v Liptovskom Petre a v iných triedach rozmiestnených mimo kmeňovej školy. Požiadavka postaviť pavilón pre 1. - 4. ročník bola teda na mieste. V r. 2006 sa otvára 6 tried ako prístavba ZŠ s MŠ Hradná a ako vidíme v názve sa objavuje materská škola, ktorá sa stala v rámci reorganizácie školstva našou súčasťou od r. 2004. Škola poskytla priestory aj CVČ od r. 2012.

     Nové školské reformy prinášajú množstvo možností, ktoré škola naplno vždy využívala. Projekty prinášajú nové priestory, učebné pomôcky a moderné vybavenie, škola začala organizovať plesy, zájazdy do zahraničia, exkurzie, ponúka možnosť výberu učebných variantov, stáva sa modernou školou. V súčasnom období je v kronike zapísaný ako riaditeľ školy Marián Žiška, pokračovateľ všetkých spomínaných riaditeľov nesúci na svojich ramenách školu, ktorá má vybudované pevné základy kvalitného vyučovacieho procesu, vynikajúcich pedagógov a perspektívu prosperujúcej školy.

      

    • Ako ubiehali roky v našej škole podľa školskej kroniky

    •  

      

     Pozrite si fotografie zo školskej kroniky /tu/

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie