• Platby za stravné

    • Každý nový stravník si zakúpi čipovú kartu a prvú platbu uhradí v hotovosti. Každému stravníkovi je pridelený variabilný symbol, a prihlasovacie údaje po internete. Ostatné platby prebiehajú bezhotovostným prevodom. Do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Stravné na mesiac september treba uhradiť do 25 - dňa v mesiaci august, posledná platba bude do 25. dňa v mesiaci máj.

     Číslo účtu SK83 5600 0000 0016 50935005, variabilný symbol pridelí každému stravníkovi vedúca ŠJ, pridelený variabilný symbol platí až do ukončenia školskej dochádzky. Odhlásené obedy - preplatky prechádzajú na nasledujúci mesiac. V mesiacoch jún - júl sa preplatky stravníkom 9. ročníka posielajú na účet, ostatným stravníkom na vyžiadanie.

     Posledný pracovný deň v mesiaci sú všetci stravníci prihlásení na obed od prvého dňa na nasledujúci mesiac, preto neprítomní stravníci sa musia odhlásiť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci do 7:30 hod.

     Dotácia na stravu sa poskytuje len vtedy, keď sa žiak zúčastnil vyučovania a odoberie obed. V prípade neprítomnosti sa musí odhlásiť z obedu. Ak sa tak nestane bude musieť zaplatiť plnú sumu obedu (1. stupeň 2,40 € a 2. stupeň 2,60 €). Na tento účel je platba finančnej zábezpeky vo výške 20 € v termíne do 15. dňa v mesiaci. Finančnú zábezpeku je potrebné po vyčerpaní uhradiť do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.                 

      

  • Školský rok: 2022/231. stupeň2. stupeňCudzí stravníci ŠJDospelí stravníci ZŠ
   SEP/2023 - MÁJ/2024 (trvalý príkaz)14,70 €14,70 €91,60 €33,20 €
   Finančné pásmo 31,70 €1,90 €2,40 €2,40 €
   Réžia0,70 €0,70 €2,18 €2,18 €
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie