• DOD na bilingválnom nemeckom gymnáziu v Poprade
    • DOD na bilingválnom nemeckom gymnáziu v Poprade

     Do fotogalérie bol pridaný nový album DOD na bilingválnom nemeckom gymnáziu v Poprade.

     Dňa 30.11.2022 sa vybraní žiaci tried 8. a 9. ročníka zúčastnili na DOD na bilingválnom nemeckom gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade. Táto príležitosť nám umožnila nahliadnuť do vyučovacieho procesu na tomto gymnáziu hneď na niekoľkých predmetoch. Po úvodnom privítaní a objasnení, na čo je gymnázium zamerané a aký dôraz kladie na svojich študentov, sme navštívili hodinu nemeckého jazyka žiakov 1. ročníka. Mali sme možnosť vidieť zaujímavé vyučovacie metódy, ale aj počuť žiakov, ktorí už v prvom ročníku pri časovej dotácií 20 hodín nemeckého jazyka týždenne, dokážu pekne a plynule rozprávať po nemecky. Ďalej nám žiaci gymnázia ukázali zaujímavé fyzikálne pokusy, ktoré si mohli vyskúšať aj naši žiaci. Navštívili sme aj hodinu matematiky štvrtákov. Tá prebiehala výlučne v nemeckom jazyku, keďže ju vyučoval nemecky hovoriaci učiteľ. Na zaujímavom matematickom príklade sme fascinovane pozorovali, ako žiaci bez problémov dokážu po nemecky komunikovať o matematických riešeniach. Poslednú zastávku sme mali v priestoroch bazéna, ktorý má škola k dispozícií na vyučovanie telesnej výchovy. Nahliadli sme, ako sa žiačky učili zvládnuť plavecký spôsob kraul. Myslím, že vstúpiť aspoň na pár momentov do vyučovania na takejto škole bolo pre našich žiakov veľkým zážitkom, a niektorí si možno aj ujasnili, kde chcú stráviť najbližšie roky štúdia. Budeme radi, ak táto príležitosť motivuje našich žiakov zlepšovať sa aj naďalej v nemeckom jazyku. /Mgr. M. Majzlíková, Mgr. A. Mičuchová/

   • Technická olympiáda - okresné kolo
    • Technická olympiáda - okresné kolo

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Technická olympiáda - okresné kolo.

     Dňa 24.11.2022 sa traja žiaci postupujúci zo školského kola Ela Balážová 7.A, Vsevolod Turlak 8.B a Marek Mezovský 9.A za asistencie pána učiteľa Mgr. Michala Dudu zúčastnili okresného kola Technickej olympiády v Ružomberku. Žiaci si preverili ako teoretické, tak aj praktické zručnosti z Techniky. Marek a Vsevolod sa neumiestnili, ale Ela Balážová to dotiahla na krásne 3. miesto s výrobkom - stojan na mobil, za ktoré jej patrí veľká gratulácia. Samozrejme ďakujeme aj chlapcom za reprezentáciu školy. V neposlednom rade ďakujem za prípravu žiakov PaedDr. Gabike Sklenárovej a Mgr. Michalovi Dudovi. /Mgr. Zuzana Mikšovská/

    • Ľudová pieseň - projekty a otvorená hodina

     Na hodinách literatúry v piatom ročníku sa žiaci každoročne učia o žánroch ľudovej slovesnosti, medzi ktoré patria aj ľudové piesne. Aj teraz sme sa zoznamovali s nimi na vyučovaní, učili sme sa rozoznávať jednotlivé druhy, vyhľadávali sme jazykové prostriedky, učili sme sa ich zapisovať pomocou zjednodušenej fonetickej transkripcie. Navštívili sme národopisné múzeum, kde sme sa okrem iného dozvedeli, ako sa ľudové piesne v minulosti zbierali a zapisovali. Tohtoroční piataci oslovili svojich rodičov, starých rodičov, blízkych, aby im zaspievali nejaké ľudové piesne, ktoré potom spracovali do projektov. Na hodine literatúry v oboch piatackych triedach predstavili pred spolužiakmi rôznorodé piesne z viacerých regiónov Slovenska. V 5.B sme vybrali tie najzaujímavejšie a pripravili sme otvorenú hodinu pre štvrtákov. Tí mali možnosť spoznať žartovné, ľubostné, valašské, zbijnícke, vojenské piesne, uspávanky, trávnice, niektoré dievčatá sa obliekli do krojov a aj zaspievali pieseň z konkrétneho regiónu - Myjava, Liptov - z Liptovskej Kokavy, Orava - zo Zuberca či Šariša. Spoločne sme sa naučili a  zaspievali žartovnú pieseň Červený kacheľ. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým piatačikom, ktorí túto hodinu pripravili a tiež štvrtáčikom, ktorí dychtivo počúvali a aj sa aktívne zapájali. Verím, že takýmto spôsobom sme u mnohých vzbudili záujem o ľudové kultúrne bohatstvo našej krajiny. (PaedDr. J. Oravcová)

   • Tradičná ľudová kultúra - otvorenie šk. výtvarnej súťaže
    • Tradičná ľudová kultúra - otvorenie šk. výtvarnej súťaže

     Pri príležitosti otvorenia celoškolskej výtvarnej súťaže inšpirovanej tradičnou ľudovou kultúrou a ľudovými vzormi sme pre našich prvákov a predškolákov z okolitých MŠ pripravili špeciálne tvorivé maľovanie (22. - 23. 11. 2022).

     Naše pozvanie prijali MŠ Belka, MŠ Liptovský Peter, MŠ Hradná, MŠ Dovalovo, Cirkevná MŠ Koráb, žiaci 1.A a 1.B triedy z našej školy.

     Deti sa so slovenskou tradičnou kultúrou zoznámili aj cez krátku divadelnú scénku, ktorú si pre nich pripravili žiaci 8.A, ktorí majú bohaté skúsenosti s ľudovými zvykmi, piesňami a tancom z FS Cindruška. Po skončení divadielka sa deti presunuli do viacúčelovej miestnosti, kde ich už čakali p. učiteľky a p. asistentky. V príjemnej tvorivej atmosfére mohlo približne 150 detí ukázať svoju šikovnosť, zručnosť a plne využiť detskú fantáziu pri tvorení skupinových projektov na danú tému.

     Všetky práce budú vystavené v budove našej školy na dolnej chodbe pri šk. jedálni, kde si ich v termíne 1.12.2022 - 16.12.2022 v čase 13:30 - 16:30 hod. môžu rodičia žiakov a predškolákov z MŠ pozrieť a zároveň sa zapojiť do hlasovania o najzaujímavejšie výtvarné dielo.

     Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tejto školskej akcie, ako aj p. učiteľkám z MŠ a ich šikovným detičkám.

   • Olympiáda z anglického jazyka
    • Olympiáda z anglického jazyka

     Dňa 21. a 22. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci súťažili v troch kategóriách, v kategórii 1A súťažilo 26 žiakov, v kategórii 1B súťažilo 23 žiakov a v kategórii 1C súťažili šiesti žiaci. Súťažiaci si otestovali svoje jazykové vedomosti a zručnosti. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením. Ústna časť pozostávala z opisu obrázka a rolovej hry, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, slovnú zásobu, gramatiku a tiež interakciu v danej situácii. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce v okresnom a krajskom kole. /Mgr. Lesáková, Mgr. Záhradníková, Mgr. Lazárová/

     Víťazi v  kategórii 1A:

      1. miesto  Tomáš Bede /6.A/

      2. miesto  Jakub Ondra /7.B/

      3. miesto Sophia Matejčeková /7.A/

     Víťazi v kategórii 1B:

      1. miesto Sebastián Korpaš /9.B/

      2. miesto  Diana Tomková /8.A/

      3. miesto  Zuzana Eštočinová /8.B/

      Víťazi v kategórii 1C:  

     1. miesto Freya Ingunn Brown /9.B/

     2. miesto Rebeka Vdovcová /8.A/

     3. miesto Sofia Balková /7.A/

    • Olympiáda z nemeckého jazyka - školské kolo

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympiáda z nemeckého jazyka - školské kolo.

     „Englisch Muss- Deutsch Plus“ - určite aj toto heslo inšpirovalo našich žiakov zapojiť sa do tohtoročnej olympiády v nemeckom jazyku. Tá preverila ich schopnosti komunikovať v nemčine tak ústnou, ako aj písomnou formou. Riešením úloh v rámci rôznych disciplín mali možnosť dokázať si, že úplne v pohode zvládajú na veľmi slušnej úrovni aj druhý cudzí jazyk– „nemčinu“. Spomedzi súťažiacich žiakov z 9-tych a 8-mych ročníkov preukázali najlepšie vedomosti: Vaneska Vrlíková (9.B), ktorá skončila na peknom 3. mieste, 2. miesto obsadila Nelly Hutková (9.B) a najlepší bol žiak Jarko Blaščík (9.C), ktorý sa umiestnil na skvelom 1. mieste. Prví dvaja umiestnení postupujú do okresnej súťaže. Ďakujeme nielen výhercom/ výherkyniam, no aj všetkým zúčastneným žiakom za prejavený záujem zasúťažiť si aj v tomto, hoci nie ľahkom, no krásnom jazyku. Jarkovi Blaščíkovi a Nelly Hutkovej gratulujeme a držíme palce v okresnom kole súťaže! (Mgr. M. Majzlíková, Mgr. A. Mičuchová)

   • ŠPORTOVÝ DEŇ NA HRADNEJ (1. DEŇ)
    • ŠPORTOVÝ DEŇ NA HRADNEJ (1. DEŇ)

     Prvý deň športového dňa na Hradnej bol venovaný žiakom druhého a tretieho ročníka a pozvánku prijali aj predškoláci z materskej škôlky z Liptovského Petra a z materskej škôlky Koráb v Liptovskom Hrádku. Prekážková trať na kolobežke, florbal, hádzanie na kôš, rôzne iné prekážkové dráhy, cvičenie na hudbu alebo športové hry v ľadovej hale - to boli aktivity, ktoré žiaci a predškoláci počas športového dňa absolvovali. Na záver si všetci pochutnali na výbornom ovocnom čaji a predškoláci získali aj diplom za účasť. Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim, ktorí pripravovali jednotlivé stanovištia, ako aj žiakom 9.B triedy, ktorí počas športového dňa pomáhali.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠPORTOVÝ DEŇ NA HRADNEJ (1. DEŇ)

   • Jesenné e-testovanie
    • Jesenné e-testovanie

     Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)  našej škole opätovne ponúkol možnosť realizovať jesenné školské testovania v systéme e-Test. Využili sme túto možnosť a žiaci 5. a 9. ročníka písali testy z matematiky,  šiestaci a siedmaci z matematiky (súmernosť). Ďalej šiestaci z čitateľskej gramotnosti a ôsmaci zo slovenského jazyka a literatúry. Bez prípravy, len na overenie svojich  vedomostí sa ihneď po absolvovaní testu dozvedeli výsledok, čiže svoju úspešnosť v percentách. Celkové výsledky:  matematika: 5. roč. - 58%, 6. roč. - 41%, 7. roč. - 43%, 9. roč. - 41%,  čitateľská gramotnosť 6. roč. - 42%, slovenský jazyk a literatúra 8. roč.  - 49%. Žiaci si vyskúšali  testy modernou elektronickou formou. Ďakujem všetkým učiteľom, ktorí administrovali testovanie. (PaedDr. Sklenárová - koordinátor testovania)

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     Dňa 10. novembra 2022 privítali brány Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši víťazov školských kôl Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala Olívia Lehotská z 9.B. Žiaci súťažili v troch kolách. V testovej časti, pozostávajúcej z 25 otázok, si preverili svoje teoretické znalosti z jazyka. Druhou disciplínou bola transformácia textu - z básne mali vytvoriť rozprávku. Tretia, ústna časť preverila ich rečnícke schopnosti. Úlohou bolo pripraviť si a predniesť slávnostný príhovor pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po vyhodnotení všetkých súťažných kôl vyhodnotila odborná porota v zložení štyroch členov úspešných riešiteľov. Kritérium úspešnosti bolo získať minimálne 40 bodov z celkového počtu 55. Naša Olívia prešla úspešne všetkými kolami a vo veľkej konkurencii  obsadila krásne 4. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme jej ešte veľa ďalších úspechov! Pripravovala ju pani učiteľka Mgr. Drahoslava Puškárová. (PaedDr. J. Oravcová)

   • iBobor - informatická súťaž
    • iBobor - informatická súťaž


     V dňoch 7. – 11. novembra sa žiaci našej školy opäť zapojili do online informatickej súťaže iBobor, s cieľom podporiť ich záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). 

     Do súťaže sa zapojilo 134 žiakov 2. – 9. ročníka, z toho sa úspešnými riešiteľmi stalo 34 žiakov. 

     V kategórii Drobec (2.-3. ročník): Marek Šenšel 3.A (99,01), Martin Surovček 3.B (98,08), Rebeka Fáziková 3.B (92,73), Ján Buzák 2.C (87,65).  

     V kategórii Bobrík (4.-5. ročník): Šimon Koreň 5.B (95,65), Oliver Šrank (5.A) (95,65), Marek Šenšel 3.A (95.65), Jakub Stupka 4.C (91,37), Mia Stredanská 5.A (87,6), Matúš Urban 5.A (87,6), Kamila Lehotská 5.B (87,17), Nela Tarageľová 5.B (84,02), Martin Cibuľa 5.B (84,02), Jaroslav Brna 5.A (79,03). 

     V kategórii Benjamín (6.-7. ročník): Ela Balážová 7.A (96,79), Jakub Ondra 7.B (92,04), Nela Buzáková 7.A (89,61), Matej Strapoň 6.B (88,38), Liliana Sekanová 6.A (84,85), Sofia Gueddouda 7.A (84,85). 

     V kategórii Kadet (8.-9. ročník): Zuzana Eštočinová 8.B (91,65), Daniela Pivková 9.A (87,03), Sofia Šafaříková 9.C (86,99), Matej Karol Kubík 8.A (84,69), Soňa Lišuchová 8.A (82,58), Martin Mikolaj  9.B (80,4), Matúš Capko 8.B (79,4), Sebastián Gueddouda 8.A (72,86), Sebastián Janovčík 8.B (72,86), Jaroslav Blaščík 9.C (67,8), Tobias Korbáš 8.B (65,79), Diana Tomková 8.A (64,87), Lukáš Poruban 8.A (62,11), Marek Mezovský 9.A (62,11). 

     V zátvorke uvedený percentil znamená, koľko percent žiakov malo menej alebo rovnako veľa bodov ako súťažiaci. 

     Všetkým zúčastneným žiakom a úspešným riešiteľom gratulujeme. 

      

     Mgr. Marek Kacian, Mgr. Peter Dedina 

   • KOMPARO 8. a 9. ročník
    • KOMPARO 8. a 9. ročník

     Dňa 10. novembra 2022 sa v našej škole uskutočnilo KOMPARO - nácvičné testovanie žiakov 8. a 9. ročníka.  Žiaci ôsmeho ročníka sa testovali z matematiky, zo slovenského jazyka, z dejepisu, z fyziky a zo všeobecno-študijných predpokladov. Deviataci si otestovali svoje vedomosti  zo slovenského jazyka a z matematiky. Účasť na testovaní bola dobrovoľná. Z 8.A sa zapojili 4 žiaci, z 8.B tiež 4 žiaci, z 8.C 2 žiaci, z 9.A 18 žiakov, z 9.B 11 žiakov a z 9.C 17 žiakov. Organizátorom KOMPARA je spoločnosť EXAM testingDo testovania KOMPARO sa ako škola pravidelne zapájame z dôvodu objektívneho posúdenia kvality nášho vzdelávacieho procesu. Administrátormi tohto testovania boli Mgr. Z. Hrnčiarová, PaedDr. G. Sklenárová, Mgr. T. Dedinová a Mgr. V. Sklenková. Svoje výsledky si žiaci nájdu 8. decembra 2022 na www.komparo.sk. Dňa 16. januára 2023 obdrží naša škola od spoločnosti EXAM testing zásielku s podrobnými výsledkami a s rozborom jednotlivých testov žiakov, no dozvieme sa aj to, kde sa nachádzame v porovnaní s inými školami. Deviataci, 22. marca 2023 vám držíme palce v Testovaní 9! (Mgr. Z. Hrnčiarová, koordinátor)

   • Oceanárium a fotenie tried
    • Oceanárium a fotenie tried

     Školská viacúčelová miestnosť sa stala 10. novembra 2022 miestom premietania edukačného filmu pomocou prenosného OCEANÁRIA. Bola to kupola, v ktorej mohli žiaci prvého stupňa vidieť trojrozmerný film o živote v oceáne. Deti pozorovali film s obrovským záujmom, pretože bol premietaný na celej ploche kupoly. Mohli tak spoznať život rôznych morských živočíchov. Mali pocit akoby boli pod hladinou mora. Veľmi nezvyčajná novodobá forma edukácie všetkých zaujala. S premietaním filmu bolo spojené aj fotenie jednotlivých žiakov na 1. stupni. (Mgr. A. Klaučová)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Oceanárium a fotenie tried

    • Exkurzia 8.C v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

     Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši privítalo v pondelok, 7.novembra 2022, žiakov 8.C z Hradnej. Po vstupe do mučiarne a pri výklade o všelijakých praktikách a mučiacich nástrojoch v jánošíkovských dobách sme mali zmiešané pocity. Na ďalšej expozícii sme mali možnosť spoznať v krátkosti históriu mesta, dozvedeli sme sa niečo o významných Liptákoch, Aurelovi Stodolovi a Jankovi Kráľovi. Na chvíľu sme si mohli vyskúšať dobové kostýmy sudcov, sadrovú masku Eduarda Penkalu, vynálezcu pera, či na vlastnej koži pocítiť nepohodlie dereša. Na starej Hodžovej fare, v expozícii Tatrínu, sme mohli sedieť na miestach našich významných dejateľov a plnými dúškami nasávať výklad o niektorých štúrovcoch, významnom dokumente -  Žiadosti slovenského národa a aj sa aktívne zapájať svojimi vedomosťami v tejto oblasti. Týmto spôsobom sme si nielen utvrdili učivo z hodín literatúry atraktívnejším spôsobom, ale získali sme aj nové poznatky z tohto významného obdobia. Našim sprievodcom sme poďakovali za pútavý výklad. (PaedDr. J.Oravcová)

   • Zo života včiel
    • Zo života včiel

     Stará múdrosť hovorí, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť, preto sme 3. novembra pozvali do našej školy pána Hančinu, ktorý sa venuje včelárstvu. Šiestaci sa učia o včelách na hodinách biológie, ale úžasná skúsenosť pre nich bola vidieť naživo úľ, jeho časti a poobzerať si medzistienky s včelími plástmi. Vyskúšali si včelársky oblek, ktorý chráni pred bolestivými žihadlami. Zahrali sa na včelára, ktorý sa chystá stáčať med a „pozreli“ sa na svet včelími očami. Žiaci sa dozvedeli množstvo nových informácií o živote včiel z filmu dlhoročného včelára pána Mačičku. Na záver zasypali nášho hosťa množstvom otázok, na ktoré ochotne odpovedal. Ďakujeme za zážitkovú hodinu biológie. (Mgr. I. Čupková, Mgr. Z. Hrnčiarová) 

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Zo života včiel.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie