• Šaliansky Maťko OK

     Napriek nepriaznivej situácii a všade okolo zúriacej chrípke sa v uplynulých dňoch v Liptovskom Mikuláši konalo okresné kolo v recitácii povestí, kde nás vo svojej kategórii úspešne reprezentoval Martin Jankovič zo 4.C. Svojim prvým miestom sa prebojoval na krajské kolo, ktoré sa uskutoční vo februári 2023 v Žiline. Martinovi srdečne blahoželáme a prajeme mu ešte veľa recitačných úspechov!

                                                                                                                                                          (Mgr. Remeňová)

   • Dejepisná olympiáda - školské kolo
    • Dejepisná olympiáda - školské kolo

     Dňa 5.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Chrípkové obdobie sa bohužiaľ podpísalo aj na účasti žiakov na olympiáde. Do súťaže sa zapojilo 37 žiakov. Vo výsledkovej listine uvádzame prvé tri miesta z každého ročníka. Do okresného kola dejepisnej olympiády postupujú prví dvaja súťažiaci (1. a 2. miesto). Všetkým srdečne blahoželáme! Žiakov pripravovali Mgr. I. Juhová a Mgr. K. Rácz.

      

     Kategória F (6. ročník)

     1. miesto: Anna Ludmila Kubicová (6.B)

     2. miesto: Tomáš Somora (6.A)

     3. miesto: Emma Libuše Kubicová (6.B)

      

     Kategória E (7. ročník)

     1. miesto: Nela Buzáková (7.A)

     2. miesto: Sophia Matejčeková (7.A)

     3. miesto: Miriam Jankovičová (7.A)

      

     Kategória D (8. ročník)

     1. miesto: Soňa Lišuchová (8.A)

     2. miesto: Sofia Antolová (8.A)

     3. miesto: Adela Vlkolinská (8.A)

      

     Kategória C (9. ročník)

     1. miesto: Olívia Lehotská (9.B)

     2. miesto: Timotej Macík (9.A)

     3. miesto: Sofia Šafaříková (9.C)

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Dejepisná olympiáda - školské kolo

   • Geografická olympiáda - školské kolo
    • Geografická olympiáda - školské kolo

     Dňa 23.11. 2022 si naši žiaci preverili svoje vedomostí z geografie. 87 žiakov 5.- 9. ročníka sa zapojilo do geografickej olympiády, ktorá prebiehala online. Úspešnosť žiakov bola 96,6 %. Žiaci si preverili nielen teoretické , ale aj praktické zručnosti. Súťažili v troch kategóriách - 5.ročník, 6.-7. a 8.-9. ročník. Do okresného kola postupujú traja najlepší z každej kategórie.

     Najlepšie výsledky dosiahli: 5. ročník:          Adam Ondra, Martin Janovčík , Martin Cibuľa

                                                       6. – 7. ročník : Lea Perončíková, Vivien Vaváková, Nela Buzáková

                                                       8. – 9. ročník : Olívia Lehotská, Timea Tureková, Soňa Lišuchová

     Všetkým úspešným žiakom srdečne blahoželáme a tým najúspešnejším držíme palce v okresnom kole. / Mgr. Peter Dedina, Mgr. Ľubica Jurčová /

   • EXPERT geniality show
    • EXPERT geniality show

     V posledný novembrový deň sa na celom Slovensku uskutočnila súťaž EXPERT geniality show. Ani my sme neboli výnimkou a do súťaže sa zapojilo 21 našich žiakov z 5. až 8. ročníka. Ide o vedomostnú súťaž, ktorá je určená pre žiakov základných a stredných škôl. Jej hlavným poslaním je vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, motivovať ich k vzdelávaniu a tiež umožniť im súťažnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Súťaž spočívala vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém. Výsledky sa dozvieme v januári 2023. /Mgr. Vladimíra Sklenková, koordinátor súťaže/

   • DOD na bilingválnom nemeckom gymnáziu v Poprade
    • DOD na bilingválnom nemeckom gymnáziu v Poprade

     Do fotogalérie bol pridaný nový album DOD na bilingválnom nemeckom gymnáziu v Poprade.

     Dňa 30.11.2022 sa vybraní žiaci tried 8. a 9. ročníka zúčastnili na DOD na bilingválnom nemeckom gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade. Táto príležitosť nám umožnila nahliadnuť do vyučovacieho procesu na tomto gymnáziu hneď na niekoľkých predmetoch. Po úvodnom privítaní a objasnení, na čo je gymnázium zamerané a aký dôraz kladie na svojich študentov, sme navštívili hodinu nemeckého jazyka žiakov 1. ročníka. Mali sme možnosť vidieť zaujímavé vyučovacie metódy, ale aj počuť žiakov, ktorí už v prvom ročníku pri časovej dotácií 20 hodín nemeckého jazyka týždenne, dokážu pekne a plynule rozprávať po nemecky. Ďalej nám žiaci gymnázia ukázali zaujímavé fyzikálne pokusy, ktoré si mohli vyskúšať aj naši žiaci. Navštívili sme aj hodinu matematiky štvrtákov. Tá prebiehala výlučne v nemeckom jazyku, keďže ju vyučoval nemecky hovoriaci učiteľ. Na zaujímavom matematickom príklade sme fascinovane pozorovali, ako žiaci bez problémov dokážu po nemecky komunikovať o matematických riešeniach. Poslednú zastávku sme mali v priestoroch bazéna, ktorý má škola k dispozícií na vyučovanie telesnej výchovy. Nahliadli sme, ako sa žiačky učili zvládnuť plavecký spôsob kraul. Myslím, že vstúpiť aspoň na pár momentov do vyučovania na takejto škole bolo pre našich žiakov veľkým zážitkom, a niektorí si možno aj ujasnili, kde chcú stráviť najbližšie roky štúdia. Budeme radi, ak táto príležitosť motivuje našich žiakov zlepšovať sa aj naďalej v nemeckom jazyku. /Mgr. M. Majzlíková, Mgr. A. Mičuchová/

   • Technická olympiáda - okresné kolo
    • Technická olympiáda - okresné kolo

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Technická olympiáda - okresné kolo.

     Dňa 24.11.2022 sa traja žiaci postupujúci zo školského kola Ela Balážová 7.A, Vsevolod Turlak 8.B a Marek Mezovský 9.A za asistencie pána učiteľa Mgr. Michala Dudu zúčastnili okresného kola Technickej olympiády v Ružomberku. Žiaci si preverili ako teoretické, tak aj praktické zručnosti z Techniky. Marek a Vsevolod sa neumiestnili, ale Ela Balážová to dotiahla na krásne 3. miesto s výrobkom - stojan na mobil, za ktoré jej patrí veľká gratulácia. Samozrejme ďakujeme aj chlapcom za reprezentáciu školy. V neposlednom rade ďakujem za prípravu žiakov PaedDr. Gabike Sklenárovej a Mgr. Michalovi Dudovi. /Mgr. Zuzana Mikšovská/

    • Ľudová pieseň - projekty a otvorená hodina

     Na hodinách literatúry v piatom ročníku sa žiaci každoročne učia o žánroch ľudovej slovesnosti, medzi ktoré patria aj ľudové piesne. Aj teraz sme sa zoznamovali s nimi na vyučovaní, učili sme sa rozoznávať jednotlivé druhy, vyhľadávali sme jazykové prostriedky, učili sme sa ich zapisovať pomocou zjednodušenej fonetickej transkripcie. Navštívili sme národopisné múzeum, kde sme sa okrem iného dozvedeli, ako sa ľudové piesne v minulosti zbierali a zapisovali. Tohtoroční piataci oslovili svojich rodičov, starých rodičov, blízkych, aby im zaspievali nejaké ľudové piesne, ktoré potom spracovali do projektov. Na hodine literatúry v oboch piatackych triedach predstavili pred spolužiakmi rôznorodé piesne z viacerých regiónov Slovenska. V 5.B sme vybrali tie najzaujímavejšie a pripravili sme otvorenú hodinu pre štvrtákov. Tí mali možnosť spoznať žartovné, ľubostné, valašské, zbijnícke, vojenské piesne, uspávanky, trávnice, niektoré dievčatá sa obliekli do krojov a aj zaspievali pieseň z konkrétneho regiónu - Myjava, Liptov - z Liptovskej Kokavy, Orava - zo Zuberca či Šariša. Spoločne sme sa naučili a  zaspievali žartovnú pieseň Červený kacheľ. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým piatačikom, ktorí túto hodinu pripravili a tiež štvrtáčikom, ktorí dychtivo počúvali a aj sa aktívne zapájali. Verím, že takýmto spôsobom sme u mnohých vzbudili záujem o ľudové kultúrne bohatstvo našej krajiny. (PaedDr. J. Oravcová)

   • Tradičná ľudová kultúra - otvorenie šk. výtvarnej súťaže
    • Tradičná ľudová kultúra - otvorenie šk. výtvarnej súťaže

     Pri príležitosti otvorenia celoškolskej výtvarnej súťaže inšpirovanej tradičnou ľudovou kultúrou a ľudovými vzormi sme pre našich prvákov a predškolákov z okolitých MŠ pripravili špeciálne tvorivé maľovanie (22. - 23. 11. 2022).

     Naše pozvanie prijali MŠ Belka, MŠ Liptovský Peter, MŠ Hradná, MŠ Dovalovo, Cirkevná MŠ Koráb, žiaci 1.A a 1.B triedy z našej školy.

     Deti sa so slovenskou tradičnou kultúrou zoznámili aj cez krátku divadelnú scénku, ktorú si pre nich pripravili žiaci 8.A, ktorí majú bohaté skúsenosti s ľudovými zvykmi, piesňami a tancom z FS Cindruška. Po skončení divadielka sa deti presunuli do viacúčelovej miestnosti, kde ich už čakali p. učiteľky a p. asistentky. V príjemnej tvorivej atmosfére mohlo približne 150 detí ukázať svoju šikovnosť, zručnosť a plne využiť detskú fantáziu pri tvorení skupinových projektov na danú tému.

     Všetky práce budú vystavené v budove našej školy na dolnej chodbe pri šk. jedálni, kde si ich v termíne 1.12.2022 - 16.12.2022 v čase 13:30 - 16:30 hod. môžu rodičia žiakov a predškolákov z MŠ pozrieť a zároveň sa zapojiť do hlasovania o najzaujímavejšie výtvarné dielo.

     Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tejto školskej akcie, ako aj p. učiteľkám z MŠ a ich šikovným detičkám.

   • Olympiáda z anglického jazyka
    • Olympiáda z anglického jazyka

     Dňa 21. a 22. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci súťažili v troch kategóriách, v kategórii 1A súťažilo 26 žiakov, v kategórii 1B súťažilo 23 žiakov a v kategórii 1C súťažili šiesti žiaci. Súťažiaci si otestovali svoje jazykové vedomosti a zručnosti. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením. Ústna časť pozostávala z opisu obrázka a rolovej hry, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, slovnú zásobu, gramatiku a tiež interakciu v danej situácii. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce v okresnom a krajskom kole. /Mgr. Lesáková, Mgr. Záhradníková, Mgr. Lazárová/

     Víťazi v  kategórii 1A:

      1. miesto  Tomáš Bede /6.A/

      2. miesto  Jakub Ondra /7.B/

      3. miesto Sophia Matejčeková /7.A/

     Víťazi v kategórii 1B:

      1. miesto Sebastián Korpaš /9.B/

      2. miesto  Diana Tomková /8.A/

      3. miesto  Zuzana Eštočinová /8.B/

      Víťazi v kategórii 1C:  

     1. miesto Freya Ingunn Brown /9.B/

     2. miesto Rebeka Vdovcová /8.A/

     3. miesto Sofia Balková /7.A/

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie