• MÁME DOMA PRVÁKA
     • MÁME DOMA PRVÁKA

     • Ako každý rok, i tento sa predškoláci tešili na svoj ďalší veľký krok vo svojom živote -  zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutočnil v dňoch 28. – 29. apríla 2020. Kvôli mimoriadnej situácii pre pandémiu koronavírusu sa zápis na našej škole uskutočnil bez prítomnosti dieťaťa.  Väčšina rodičov zapísala svoje dieťa  elektronickou formou. Tí, čo nemali k tomu podmienky, zákonný zástupca dieťaťa prišiel osobne v dňoch zápisu. Na školský rok 2020/2021 sme zapísali 48 detí (z toho 5 rodičov požiadalo o odklad školskej dochádzky o jeden školský rok  a 3 deti si budú plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí), ktoré budú rozdelené do 2 tried.

      Overenie údajov, poskytnutých zákonnými zástupcami, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. K overeniu údajov bude potrebné priniesť  občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. V prípade, ak bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak  riaditeľ školy nebude mať k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa  najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Ak zákonný zástupca požiadal o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, predloží spolu so žiadosťou o odklad  odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Ďakujeme za dôveru všetkým rodičom budúcich prvákov,  ktorú ste nám prejavili tým, že ste k nám zapísali to najcennejšie vo Vašom živote – Vaše dieťa.  Veľmi si Vašej dôvery vážime a  tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu. Veríme, že v plnej miere splníme očakávania Vás i Vašich detí. Už teraz sa tešíme sa na našich šikovných budúcich prvákov. (Kolektív ZŠ Hradná)

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zshrlh@gmail.com
    • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
    • 37910477
    • 2021873062
    • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
   • Prihlásenie