• Školské interné smernice

   Organizácia a riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu podľa školských interných smerníc
  • Interné smernice / MŠVVaŠ SR

    • Interná smernica o výchovných opatreniach
    • Vnútorný organizačný predpis č. 01/2015

     PDF

    • Interná smernica o tvorbe a čerpaní náhradného voľna, dovoleniek, lekárskych vyšetrení a povoľovaní pracovných ciest
    • Vnútorný organizačný predpis č. 02/2015

     PDF

    • Interná smernica o obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou v podmienkach ZŠ s MŠ
    • Vnútorný organizačný prepis č. 01/2022

      

     PDF

     Prílohy

    • Interná smernica pre obstarávanie potravín
    • Vnútorný organizačný prepis č. 02/2022

     PDF

    • Interná smernica o použití finančných prostriedkov z rozpočtu školy na reprezentačné a propagačné účely
    • Vnútorný organizačný predpis č. 01/2023

     PDF

    • Interná smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti
    •  

     PDF

      

    • Označenie zodpovednej osoby na oznamovanie protispoločenskej činnosti
    •  

     PDF

    • Interná smernica o zabezpečení stravovania
    • Vnútorný organizačný predpis č. 01/2021

     PDF

    • MŠVVaŠ SR: smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách
     a školských zariadeniach
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie