• Hlavné kritériá hodnotenia základných škôl

    • Výsledky testovania piatakov T5
    • Slovenský jazyk a literatúra a matematika
    • Výsledky testovania deviatakov T9
    • Slovenský jazyk a literatúra a matematika
    • Mimoriadne výsledky žiakov
    • Úspechy v predmetových súťažiach a olympiádach
    • Štátna školská inšpekcia
    • Riadenie školy a výchovno-vzdelávací proces
    • Finančné zdroje školy
    • Celkový objem financií na žiakov
    • Využívanie IKT pri edukácii
    • Informačno-komunikačné technológie
    • Kvalifikovanosť pedagógov
    • Podiel kvalifikovaných učiteľov
    • Úspešnosť absolventov na SŠ
    • Úspešnosť deviatakov na prijímacích skúškach
    • Podiel žiakov a pedagógov
    • Počet pedagógov na 100 žiakov školy
   • Hlavným cieľom inštitútu INEKO je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl.

    Rebríček kvality škôl porovnáva jednotlivé typy škôl na celoslovenskej úrovni podľa 45 indikátorov (ukazovateľov), ktoré sú objektívne merateľné a pochádzajú od renomovaných štátnych inštitúcií: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), zo Štátnej školskej inšpekcie (ŠSI) a od spoločnosti EXAM.

  •