• Mgr. Jana Koropecká

   • j.koropecka@gmail.com

  • Aktuálne termíny prijímacieho konania 2021

   Pozrite si prehľadnú tabuľku termínov prijímacieho konania na stredné školy pre žiakov 9. ročníka.
  • Náplň práce výchovného poradcu

   Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov. Poskytuje konzultácie žiakom aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

   • s vedením školy;
   • s triednymi učiteľmi;
   • so žiakmi;
   • s rodičmi;
   • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie;
   • so školským výpočtovým stredisko;
   • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia).
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie