Vedenie našej školy

PaedDr. Marián Žiška

Riaditeľ školy

Mgr. Adriana Klaučová

Zástupkyňa pre 1. stupeň

Mgr. Karol Rácz

Zástupca pre 2. stupeň

Odborné a výchovné poradenstvo

PaedDr. M. Pelachová

Špeciálny pedagóg

(učiteľka - 1. stupeň)

Mgr. J. Koropecká

Výchovný poradca

(BIO - SEE)

Predsedovia predmetových komisií a metodického združenia

PaedDr. J. Oravcová

Slov. jazyk a literatúra

(SJL - HUV)

PaedDr. G. Sklenárová

Matematika

(MAT - THD)

Mgr. Z. Lesáková

Cudzie jazyky

(ANJ)

Mgr. V. Sklenková

Prírodné vedy

(CHE - MAT)

Mgr. T. Dedinová

Spoločenské vedy

(MAT - GEG)

Mgr. M. Čierna

Metodické združenie

(1. - 4. ročník)

Učitelia pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň)

Mgr. D. Puškárová

(SJL - ETV)

Mgr. J. Stephany

(SJL - HUV)

Mgr. K. Bielená