• Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD

    • Vychovávateľky ŠKD:

     • vytvárajú deťom bezpečné prostredie;
     • pripravujú pestrý výchovný program;
     • pomáhajú deťom pri príprave na vyučovanie;
     • spolupracujú s triednymi učiteľkami a vyučujúcimi;
     • upevňujú hygienické návyky;
     • upevňujú u detí slušné správanie v ŠJ a vedú deti ku kultúrnemu, spoločenskému;
     • správaniu a hygiene stolovania;
     • dodržiavajú pobyt na čerstvom vzduchu a pitný režim;
     • udržujú kontakt s rodičmi;
     • podporujú dodržiavanie školského poriadku;
     • spolupracujú s CVČ - Lienka;
     • v júli pripravujú „Putovný tábor ŠKD.“

      

     V školskom klube pracuje 7 vychovávateliek:

     Mgr. Beata Böhmerová - vedúca ŠKD / Bc. Miroslava Homolová / Anna Lehotská / Beáta Forgáčová / Jela Belobradová / Alena Debnárová / Petra Vozáriková.