Ponuka krúžkov

    • Záujmová činnosť

    • Vážení rodičia,

     V tomto školskom roku dostanú žiaci základných škôl od riaditeľky školy vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie na školský rok. Každý žiak môže vzdelávací poukaz do stanoveného termínu (15. 9.) odovzdať základnej škole, školskému klubu detí, centru voľného času alebo inému školskému zariadeniu, ktoré mu bude v tomto školskom roku záujmové vzdelávanie poskytovať. Vzdelávacím poukazom sú takto preferovaní poskytovatelia záujmového vzdelávania, ktorí získajú navyše finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít, ktoré žiakom poskytujú. Tento príspevok však nenahrádza poplatok, ktorý školskému zariadeniu uhrádza žiak (rodič alebo osoba, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť) podľa platných predpisov.

     Poplatok za jeden krúžok je 2€ / mesiac. Poplatok je potrebné uhradiť vedúcemu krúžku jednorázovo do 15. 10. alebo na dve splátky. 

     Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách tak ako doteraz. Poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole v danom školskom roku podľa vlastného výberu.

     Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované našou školou formou rôznych krúžkov v škole a záujmovými aktivitami pre Vaše dcéry a synov v školskom roku budú vítanou formou naplnenia ich voľného času. Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujomovú, rekreačnú, televýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch a ich použití Vám ochotne poskytneme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie