PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

PRI ZŠ S MŠ Hradná 342

 

1. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a  požiarnej ochrany.

2. Majiteľ športového ihriska ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetka športová činnosť je na vlastnú zodpovednosť.

3. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu športoviska.

4. V areáli ihriska je zakázané: lezenie na konštrukcie športoviska, preliezanie plotov a brán.Taktiež je zakázané používať športovisko na iné účely ako je určené a iným ako  obvyklým spôsobom.

5. Úmyselné poškodzovanie športoviska a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Majiteľ ihriska je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.

6. V priestoroch ihriska je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje. Taktiež je zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

7. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku ( neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovania areálu ) je správca alebo iná poverená osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa ihriska vykázať z priestorov ihriska.

8. Na hraciu plochu je zakázané vstupovať v kopačkách, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi (ocelové štuple). O vhodnosti hracej obuvi rozhoduje správca alebo iná poverená osoba. Na ihrisko je taktiež zakázané vstupovať s bicyklom, vodiť psov, znečisťovať areál ihriska odpadkami.

9. Spôsobilosť ihriska na používanie (prenájom) z titulu nepriaznivého počasia, resp. technického stavu ihriska posudzuje správca.

10. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram športoviska.

11. Časový harmonogram využitia ihriska zostavuje a riadi správca areálu. Aktuákna obsadenosť na www.sokolovna.sk/rezervácia   

 

C E N N Í K

Čas hrania

Do 2 hod

Nad 2 hod (vrátane)

Cena za hodinu

4 €/hod

3,50 €/hod

 

Online rezervácia

http://www.sokolovna.sk/rezervacia

alebo

0907 234 391

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum