Multifunkčné ihrisko

    • TEXT

    • PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

     PRI ZŠ S MŠ Hradná 342

      

     1. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a  požiarnej ochrany.

     2. Majiteľ športového ihriska ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetka športová činnosť je na vlastnú zodpovednosť.

     3. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu športoviska.

     4. V areáli ihriska je zakázané: lezenie na konštrukcie športoviska, preliezanie plotov a brán.Taktiež je zakázané používať športovisko na iné účely ako je určené a iným ako  obvyklým spôsobom.

     5. Úmyselné poškodzovanie športoviska a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Majiteľ ihriska je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.

     6. V priestoroch ihriska je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje. Taktiež je zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

     7. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku ( neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovania areálu ) je správca alebo iná poverená osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa ihriska vykázať z priestorov ihriska.

     8. Na hraciu plochu je zakázané vstupovať v kopačkách, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi (ocelové štuple). O vhodnosti hracej obuvi rozhoduje správca alebo iná poverená osoba. Na ihrisko je taktiež zakázané vstupovať s bicyklom, vodiť psov, znečisťovať areál ihriska odpadkami.

     9. Spôsobilosť ihriska na používanie (prenájom) z titulu nepriaznivého počasia, resp. technického stavu ihriska posudzuje správca.

     10. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram športoviska.

     11. Časový harmonogram využitia ihriska zostavuje a riadi správca areálu. Aktuákna obsadenosť na www.sokolovna.sk/rezervácia   

      

     C E N N Í K

     Čas hrania

     Do 2 hod

     Nad 2 hod (vrátane)

     Cena za hodinu

     4 €/hod

     3,50 €/hod

      

     Online rezervácia

     http://www.sokolovna.sk/rezervacia

     alebo

     0907 234 391

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie