UČEBNÉ OSNOVY / ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

primárne vzdelávanie / ISCED 1 / prvý stupeň

 

 

nižšie stredné vzdelávanie / ISCED 2 / druhý stupeň

 

PK - matematika a informatika

PK - slovenský jazyk a literatúra

PK - cudzie jazyky

 

 

Súčasť ŠkVP

Učebné osnovy sú súčasťou ŠkVP. Vychádzajú zo vzdelávacích štandardov, ktoré sú definované cez Štátny vzdelávací program, pričom škola v 5.- 7. ročníku uplatňuje inovovaný ŠVP a v 8.- 9. ročníku postupujeme podľa starého ŠVP.

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum