• Hodnotenie práce pedagóga

    • V zmysle § 52 Zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

     Hodnotiace kritéria zohľadňujú výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogického zamestnanca alebo výkonu odborného zamestnanca. Ďalej mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií.

     Hodnotenie vykonáva priamy nadriadený zamestnancom, štatutárny zástupca a riaditeľ školy jedenkrát ročne. O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam. Hodnotenie je aj podkladom k vypracovaniu plánu kontinuálneho vzdelávania.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie