SME MODERNÁ A OTVORENÁ ŠKOLA

"Úspešný žiak, tvorivý učiteľ, spokojný rodič"

 

 

PROFILÁCIA NAŠEJ ŠKOLY

 

Primárne vzdelávanie / ISCED 1 / prvý stupeň

 

Našim cieľom je, aby každý žiak v škole zažil úspech, aby bol šťastný. Na primárnom stupni vzdelávania sa sústreďujeme na rozvíjanie komunikačných schopností žiakov:

 

> v slovenskom jazyku

 • v rámci Rámcového učebného plánu pre 1. stupeň sme posilnili vyučovanie SJL o 1 hodinu týždenne v 2., 3. a 4. ročníku,
 • zameriavame sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti,
 • pripravujeme žiakov na recitačné súťaže (Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Rázusova Vrbica).

 

> v cudzom jazyku

 • v rámci Rámcového učebného plánu pre 1. stupeň sme zaviedli vyučovanie ANJ už od 1. ročníka (1 hodina ANJ týždenne v 1. a 2. ročníku, 3 hodiny ANJ týždenne v 3. a 4. ročníku).

 

> v informačných a komunikačných technológiách

 • v rámci Rámcového učebného plánu pre 1. stupeň sme zaviedli vyučovanie Informatiky od 2. ročníka (1 hodina INF týždenne v 2. – 4. ročníku).

 

> v sociálnych vzťahoch

 • učiteľ vedie žiakov k tomu, aby si uvedomili význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním prispievali k dobrým medziľudským vzťahom.

 

V oblasti rozumovej výchovy rozvíjame u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

Snažíme sa dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby - skupinové, individuálne, tvorba a prezentácia projektov, vyučovanie v rôznom prostredí (v knižnici, v múzeu, v galérii, v planetáriu).

V národnom štandarde finančnej gramotnosti sme do jednotlivých predmetov zapracovali postupné získavanie postojov detí k peniazom a k ich správnemu vnímaniu. So žiakmi chceme viesť besedy, dialógy či prednášky o správnom postoji k peniazom a ich vplyve na spoločnosť. Veľmi vhodne chceme tieto otázky riešiť na matematike, vlastivede ako aj na výchovných predmetoch.

Organizujeme exkurzie, turistické vychádzky, športové aktivity, účelové kurzy (lyžiarsky – v 2. ročníku, plavecký – v 3. ročníku, kurz dopravnej výchovy v 1. - 4. ročníku), školu v prírode – v 4. ročníku.

 

Nižšie stredné vzdelávanie / ISCED 2 / druhý stupeň

 

> rozšírené vyučovanie cudzích jazykov (4 hodiny ANJ + 2 hodiny NEJ alebo RUJ)

 • v 5. a 6. ročníku majú všetci žiaci 4 hodiny / týždenne a v 7.- 9. ročníku 3 hodiny anglického jazyka,
 • od 7. ročníka si žiaci podľa záujmu vyberajú aj druhý cudzí jazyk (nemecký alebo ruský),
 • každoročne realizujeme predmetové vedomostné olympiády z anglického, nemeckého a ruského jazyka (naši žiaci sa umiestňujú na popredných miestach v rámci okresných a krajských kôl),
 • so žiakmi pravidelne pripravujeme projektové - otvorené hodiny.

 

> posilnenie matematiky a informatiky (5 hodín MAT v každom ročníku + 1 hodina informatiky)

 • žiaci 5.- 9. ročníka majú v každej triede 5 hodín matematiky / týždenne,
 • u žiakov rozvíjame matematickú a finančnú gramotnosť cez rôzne projekty a vzdelávacie aktivity,
 • v 5. a 9. ročníku realizujeme celoslovenské testovanie žiakov T5 a T9 (písomnou aj elektronickou formou),
 • sme zapojení do množstva matematických súťaží (Matematická olympiáda, Klokan, Expert Geniality Show, ...) a robotických súťaží s účasťou v celosvetových kolách (Robocup, Robot Battle, G-Robot + vedieme krúžok ROBOLAB).

 

 > orientácia na prírodovedné a spoločenskovedné predmety (2 hodiny odborných predmetov)

 • v rámci Rámcového učebného plánu pre 2. stupeň sme posilnili vyučovanie prírodovedných predmetov (biológia, fyzika, chémia),
 • zo spoločenskovedných predmetov sú posilnené predmety geografia a dejepis,
 • u žiakov podporujeme rozvoj kľúčových kompetencií aj cez rôzne edukačné aktivity, projekty cez interaktívnu tabulu, zážitkové učenie, exkurzie, besedy, rovesnícke a kooperatívne vyučovanie. V edukácii žiakov využívame aj odborné učebne (počítačové učebne, chemicko-fyzikálna učebňa, učebňa techniky, cvičná kuchynka a tabletová učebňa),
 • žiakov systematicky počas školského roka pripravujeme na predmetové olympiády a súťaže.

 

 

ODBORNÉ UČEBNE

chemicko-fyzikálna učebňa

počítačové učebne

učebne cudzích jazykov

 

tabletová učebňa

učebňa techniky

cvičná kuchynka

učebňa robolabu

INOVATÍVNE FORMY EDUKÁCIE

projektové vyučovanie

otvorené hodiny (dramatizácia)

vzdelávacie programy, odborné besedy

poznávacie zájazdy, exkurzie

rovesnícke a kooperatívne vzdelávanie

interaktívne tabule v triedach a učebniach

edukačný software a didaktické portály

(EDUpage, Samsung School, Tuul, ALF, FLOW-works, ActivInspire, Prezi, Zborovňa, Planéta vedomostí, Lepšia geografia a i.)

ŠKOLA ROKA

V okresnej súťaži ZŠ a 8-ročných gymnázií sme získali vynikajúce umiestnenia. Celkovo 26 škôl sa porovnáva na základe úspechov žiakov vo vedomostných a talentových olympiádach a súťažiach:

2016/17: 1. miesto

2015/16: 1. miesto

2014/15: 1. miesto

2013/14: 2. miesto

2012/13: 1. miesto

 

 

Rámcový učebný plán

 

 

 

 

Vzdelávací program ŠKD

Školský zákon č. 245/2008

MP-hodnotenie žiakov č. 22/2011

 

 

Vzdelávacie štandardy 1

Vzdelávacie štandardy 2

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum