Rada školy

    • Poradný orgán školy

    • Poradný orgán školy

      

     Rada školy je iniciatívny samostatný a poradný orgán. Presadzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy.
     Je ustanovená podľa §7 zákona SNR č.542/90 Zb.Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zasadnutia RŠ sa riadia plánom práce a podľa potreby, najmenej 4-krát za rok.

     Funkciou RŠ je vyjadrovať sa ku všetkým závažným skutočnostiam týkajúcim sa práce školy.


     Prijíma, rieši, kontroluje a navrhuje

     Na základe výberového konania kandidáta na riaditeľa školy sa vyjadruje:

     - k návrhu na odvolanie RŠ
     - počtom žiakov vzhľadom k výchovno vyučovaciemu procesu
     - úprave učebných plánov, ku skladbe vyučovaných voliteľných predmetov
     - informáciám o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školy
     - správe o výchovno vzdelávacích výsledkoch školy
     - návrhu rozpočtu, vykonávaniu hospodárskej činnosti školy
     - prijíma, rieši podnety rodičov a pedagog.pracovníkov školy

     Volebné obdobie RŠ sú 4 roky. Má 11 členov. Sú to volení zástupcovia rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, zástupcov mestského zastupiteľstva, OZ PšaV, organizácie podieľajúcej sa na vzdelávaní a výchove.

      

     Predseda Rady školy: PaedDr. J. Oravcová

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie