Rada školy

Poradný orgán školy

 

Rada školy je iniciatívny samostatný a poradný orgán. Presadzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy.
Je ustanovená podľa §7 zákona SNR č.542/90 Zb.Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zasadnutia RŠ sa riadia plánom práce a podľa potreby, najmenej 4-krát za rok.

Funkciou RŠ je vyjadrovať sa ku všetkým závažným skutočnostiam týkajúcim sa práce školy.


Prijíma, rieši, kontroluje a navrhuje

Na základe výberového konania kandidáta na riaditeľa školy sa vyjadruje:

- k návrhu na odvolanie RŠ
- počtom žiakov vzhľadom k výchovno vyučovaciemu procesu
- úprave učebných plánov, ku skladbe vyučovaných voliteľných predmetov
- informáciám o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školy
- správe o výchovno vzdelávacích výsledkoch školy
- návrhu rozpočtu, vykonávaniu hospodárskej činnosti školy
- prijíma, rieši podnety rodičov a pedagog.pracovníkov školy

Volebné obdobie RŠ sú 4 roky. Má 11 členov. Sú to volení zástupcovia rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, zástupcov mestského zastupiteľstva, OZ PšaV, organizácie podieľajúcej sa na vzdelávaní a výchove.

 

Predseda Rady školy: PaedDr. J. Oravcová

 

 

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum