Vyhlásenie o poukázaní do sumy 2% (3%) zo zaplatenej dane za 2017

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za 2017

Tlačivá pre daňové priznanie fyzických a právnických osôb

 

Poukázanie 2% (3%) z dane v prospech

Rodičovského združenia pri ZŠ

 

Vážení rodičia a priatelia našej školy,

Aj v tomto školskom roku si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o darovanie 2% z dane. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov máte možnosť rozhodnúť sa, kam pôjde zákonom stanovený % podiel z Vašich daní za rok 2017.

Všetky získané finančné prostriedky boli po minulé roky investované do skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu a na nákup učebných pomôcok, ktoré prispeli k tomu, aby vyučovacie hodiny boli zaujímavejšie, efektívnejšie a aby vedomosti žiakov mali trvalý charakter využiteľný v praktickom živote.

Svojim príspevkom pomôžete rozvíjať šikovnosť, snahu a talent našich (vašich) žiakov, o čom svedčia rôzne triedne podujatia a divadelné predstavenia, projektové hodiny, úspechy v športe, ako aj reprezentácia školy v kolách vedomostných a talentových súťaží.

Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú Rodičovského zduženiu pri ZŠ poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu.


S úctou a vďakou, PaedDr. M. Žiška (riaditeľ školy)

 

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,

ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nášho RZ poukázať
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Vyplňte všetky potrebné údaje do Vyhlásenia 2% z dane.
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 5. Ak poukážete 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech nášho RZ.

 

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane.
 • Do kolónky ROK sa píše 2017
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

 

Postup krokov pre fyzické osoby,

ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018

 

Doplňujúce informácie oproti vyššie uvedeným:

 1. Pri poukázaní 2 alebo 3 % (min. 3 €) v prospech nášho RZ pri ZŠ je potrebné uviesť údaje o našom RZ (príjimateľovi 2-3%) aj do daňového priznania pre fyzické osoby.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby

v roku 2018

 

 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2018 - naše RZ pri ZŠ. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum