• Školské interné smernice

   Organizácia a riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu podľa školských interných smerníc
  • Interné smernice

    • Interná smernica o výchovných opatreniach
    • Vnútorný organizačný predpis č. 01/2015

     PDF

    • Interná smernica o tvorbe a čerpaní náhradného voľna, dovoleniek, lekárskych vyšetrení a povoľovaní pracovných ciest
    • Vnútorný organizačný predpis č. 02/2015

     PDF

    • Interná smernica / postup pre oznamovanie protispoločenskej činnosti
    • Vnútorný organizačný predpis č. 03/2015

     PDF

    • Interná smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek
    • Vnútorný organizačný prepis č. 03/2016

     PDF

    • Interná smernica o použití finančných prostriedkov z rozpočtu školy na reprezentačné a propagačné účely
    • Vnútorný organizačný predpis č. 04/2016

     PDF

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie