PLATBA ZA STRAVNÉ

 

Každý nový stravník si zakúpi čipovú kartu a prvú platbu uhradí v hotovosti. Každému stravníkovi je pridelený variabilný symbol, a prihlasovacie údaje po internete.

Ostatné platby prebiehajú bezhotovostným prevodom. Do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Stravné na mesiac september treba uhradiť do 25 - dňa v mesiaci august, posledná platba bude do 25. dňa v mesiaci máj.

Číslo účtu 1650935005/5600, variabilný symbol pridelí každému stravníkovi vedúca ŠJ - pridelený variabilný symbol platí až do ukončenia školskej dochádzky.

Odhlásené obedy - preplatky prechádzajú na nasledujúci mesiac. V mesiaci jún - júl sa preplatky stravníkom 9 tried posielajú na účet, ostatným stravníkom na vyžiadanie. Posledný pracovný deň v mesiaci sú všetci stravníci prihlásený na obed na nasledujúci mesiac do výšky konta.

Pri neskorej platbe sa stravník prihlasuje na obedy individuálne!

 

 

 

 

 

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum