• Platby za stravné

    • Každý nový stravník si zakúpi čipovú kartu a prvú platbu uhradí v hotovosti. Každému stravníkovi je pridelený variabilný symbol, a prihlasovacie údaje po internete.

     Ostatné platby prebiehajú bezhotovostným prevodom. Do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Stravné na mesiac september treba uhradiť do 25 - dňa v mesiaci august, posledná platba bude do 25. dňa v mesiaci máj.

     Číslo účtu SK83 5600 0000 0016 50935005, variabilný symbol pridelí každému stravníkovi vedúca ŠJ, pridelený variabilný symbol platí až do ukončenia školskej dochádzky.

     Odhlásené obedy - preplatky prechádzajú na nasledujúci mesiac. V mesiacoch jún - júl sa preplatky stravníkom 9. ročníka posielajú na účet, ostatným stravníkom na vyžiadanie. Posledný pracovný deň v mesiaci sú všetci stravníci prihlásený na obed na nasledujúci mesiac do výšky konta.

     Pri neskorej platbe sa stravník prihlasuje na obedy individuálne!

  • Mesiac / 2019Počet dní1. stupeň2. stupeňCudzí stravníci ŠJDospelí stravníci ZŠ
   Január1819,9821,42 42,1215,30
   Február1921,0922,6144,4616,15
   Marec1617,7619,0437,4413,60
   Apríl1819,9821,4242,1215,30
   Máj2123,3124,9949,1417,85
   Jún2022,2023,8046,8017,00
   Trvalý príkaz VIII/2018 - V/201922,2023,8046,8017,00
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie