• Platby za stravné

    • Každý nový stravník si zakúpi čipovú kartu a prvú platbu uhradí v hotovosti. Každému stravníkovi je pridelený variabilný symbol, a prihlasovacie údaje po internete.

     Ostatné platby prebiehajú bezhotovostným prevodom. Do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Stravné na mesiac september treba uhradiť do 25 - dňa v mesiaci august, posledná platba bude do 25. dňa v mesiaci máj.

     Číslo účtu SK83 5600 0000 0016 50935005, variabilný symbol pridelí každému stravníkovi vedúca ŠJ, pridelený variabilný symbol platí až do ukončenia školskej dochádzky.

     Odhlásené obedy - preplatky prechádzajú na nasledujúci mesiac. V mesiacoch jún - júl sa preplatky stravníkom 9. ročníka posielajú na účet, ostatným stravníkom na vyžiadanie. Posledný pracovný deň v mesiaci sú všetci stravníci prihlásený na obed na nasledujúci mesiac do výšky konta.

     Pri neskorej platbe sa stravník prihlasuje na obedy individuálne!

  • Mesiac / 2018Počet dní1. stupeň2. stupeňHmotná núdzaCudzí stravníci ŠJDospelí stravníci ZŠ
   September1921,0922,613,8044,4616,15
   Október2224,4226,184,4051,4818,70
   November2022,2023,804,0046,8017,00
   December1516,6517,853,0035,1012,75
   Trvalý príkaz 8/2018 - 5/201922,2023,804,0046,8017,00
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • Sekretariát: 044/5222 006 Email: zshrlh@gmail.com Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 IČO: 37910477, DIČ: 2021873062 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby : BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie