PLATBA ZA STRAVNÉ

 

Každý nový stravník si zakúpi čipovú kartu a prvú platbu uhradí v hotovosti. Každému stravníkovi je pridelený variabilný symbol, a prihlasovacie údaje po internete.

Ostatné platby prebiehajú bezhotovostným prevodom. Do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. Stravné na mesiac september treba uhradiť do 25 - dňa v mesiaci august, posledná platba bude do 25. dňa v mesiaci máj.

Číslo účtu 1650935005/5600, variabilný symbol pridelí každému stravníkovi vedúca ŠJ, pridelení variabilný symbol platí až do ukončenia školskej dochádzky.

Odhlásené obedy - preplatky prechádzajú na nasledujúci mesiac. V mesiaci jún - júl sa preplatky stravníkom 9 tried posielajú na účet, ostatným stravníkom na vyžiadanie. Posledný pracovný deň v mesiaci sú všetci stravníci prihlásený na obed na nasledujúci mesiac do výšky konta.

Pri neskorej platbe sa stravník prihlasuje na obedy individuálne!

 

 Stravníci:                     1. stup.        2. stup.    Hmot. núdza     Cudzí str.   Dospel. str. ZŠ

 Cena str. j.:                    1,05€          1,11€            0,20€              2,17€           0,78€

 

    IX/2017 18 dní            18,90€        19,98€          3,60€             39,06€          14,04€

     X/2017 20 dní            21,00€        22,20€          4,00€             43,40€          15,60€

    XI/2017 19 dní            21,00€        21,09€          3,80€             41,23€          14,82€

   XII/2017 16 dní            19,95€        17,76€          3,20€             34,72€          12,48€

Trvalý príkaz:                1,00€         22,20€          4,00€             43,40€         15,60€

VIII/2017-V/2018     

 

 

Odhlasovanie obedov do 7:55 hod.:                                                                                                              

                                                                                  telefonický - 044/5222217 - ŠJ

                                                                                  školský box - vstupná chodba ZŠ

                                                                                  www.strava.cz - internet

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hradná 342 Liptovský Hrádok
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

Fotoalbum