Andrea Pavlínyová

PaedDr. Marta Pelachová

Mgr. Jana Koropecká

Sekretariát školy je otvorený každý pracovný deň od 7.00 do 14.30 hod. Naša tajomníčka alebo ktokoľvek z vedenia školy Vám vždy ochotne zodpovie na Vaše otázky (plánované akcie a podujatia, ŠKD, preplácanie cestovného, prospech a školská dochádzka žiakov, rodičovské združenia a triedne pohovory, 2 % z daní, zber papiera a pod.).

V prípade otázok či pripomienok použite prosím naše kontaktné údaje:


Tel. kontakt: 044/5222 006

Email: zshrlh@gmail.com

[sekcia] Adresa školy

Špeciálny pedagóg vykonáva špeciálno-pedagogickú prácu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vytvorili sa tak podmieky pre lepšiu individuálnu integráciu detí s vývinovými poruchami učenia a správania (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia), zmyslovým a telesným postihnutím, poruchami pozornosti.

Pravidelné konzultácie sa uskutočňujú v prvý pondelok v mesiaci!


Konzultácie: 7.30 - 13.30 hod.

Tel. kontakt: 044/5222 006

Email: mpelachova@post.sk

[sekcia] Špeciálny pedagóg

Výchovný poradca sa zameriava na otázky profesijnej orientácie, sprostredkúva konzultačno-poradenskú činnosť pre žiakov i rodičov, rieši problémy, ktoré vznikajú pri výbere stredných škôl. Zabezpečuje informovanosť žiakov aj rodičov o obsahovom zameraní štúdia na jednotlivých školách. Spolupracuje so zástupcami stredných škôl.

Oboznamuje o aktuálnych zmenách v prijímacom pokračovaní.


Konzultácie: 7.30 - 13.30 hod.

Tel. kontakt: 044/5222 006

Email: j.koropecka@gmail.com

[sekcia] Výchovný poradca

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum