• PaedDr. Marta Pelachová

   • Činnosť školského špeciálneho pedagóga

    Školský špeciálny pedagóg PaedDr. M. Pelachová vykonáva špeciálno-pedagogickú prácu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vytvorili sa tak podmieky pre lepšiu individuálnu integráciu detí s vývinovými poruchami učenia a správania (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia), zmyslovým a telesným postihnutím, poruchami pozornosti.
    Pravidelné konzultácie sa uskutočňujú v prvý pondelok v mesiaci!

    Kontakt:

    PaedDr. Marta Pelachová
    Špeciálny pedagóg
    ZŠ s MŠ Hradná 342 /nová prístavba na poschodí/
    Konzultácie 7:30 – 13:30 hod., tel. kontakt: 044/5222006, e-mail: mpelachova@gmail.com

    Činnosť špeciálneho pedagóga v škole je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti.

    Práca s deťmi

    • individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu  vývinových
    • porúch učenia, na rozvoj integrovaného žiaka vo výchovnom a vyučovacom procese
    • diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní sa
    • špeciálno - pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa  a rodičov
    • zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu integrovaným žiakom

    Spolupráca s učiteľmi

    • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi o vhodnom prístupe k integrovanému žiakovi a pri
    • tvorbe  jeho individuálneho vzdelávacieho plánu
    • priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese
    • spolupráca so školským psychológom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na integrovaného žiaka
    • poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim integrovaného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj
    • odborné konzultácie

    Spolupráca s rodičmi

    • v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom integrovaného dieťaťa
    • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov
    • spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu

    Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

    Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým so špeciálno-pedagogickou poradňou, pedagogicko-psychologickou poradňou, detským integračným centrom, školským psychológom a výchovným poradcom.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie