Špeciálny pedagóg

PaedDr. Marta Pelachová

Činnosť školského špeciálneho pedagóga

Školský špeciálny pedagóg PaedDr. M. Pelachová vykonáva špeciálno-pedagogickú prácu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vytvorili sa tak podmieky pre lepšiu individuálnu integráciu detí s vývinovými poruchami učenia a správania (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia), zmyslovým a telesným postihnutím, poruchami pozornosti.
Pravidelné konzultácie sa uskutočňujú v prvý pondelok v mesiaci!

Kontakt:

PaedDr. Marta Pelachová
Špeciálny pedagóg
ZŠ s MŠ Hradná 342 /nová prístavba na poschodí/
Konzultácie 7:30 – 13:30 hod., tel. kontakt: 044/5222006, e-mail: mpelachova@post.sk

Činnosť špeciálneho pedagóga v škole je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti.

Práca s deťmi

• individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu  vývinových
• porúch učenia, na rozvoj integrovaného žiaka vo výchovnom a vyučovacom procese
• diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní sa
• špeciálno - pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa  a rodičov
• zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu integrovaným žiakom

Spolupráca s učiteľmi

• spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi o vhodnom prístupe k integrovanému žiakovi a pri
• tvorbe  jeho individuálneho vzdelávacieho plánu
• priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese
• spolupráca so školským psychológom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na integrovaného žiaka
• poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim integrovaného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj
• odborné konzultácie

Spolupráca s rodičmi

• v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom integrovaného dieťaťa
• individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov
• spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým so špeciálno-pedagogickou poradňou, pedagogicko-psychologickou poradňou, detským integračným centrom, školským psychológom a výchovným poradcom.

Posledné Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
 • Sekretariát: 044/5222 006
  Email: zshrlh@gmail.com

  Bankové spojenie:

  PRIMA Banka Slovensko a.s.
  Pobočka Liptovský Hrádok
  IBAN: SK7056000000001650930001
  IČO: 37910477, DIČ: 2021873062

  GDPR
  V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby :
  BROS Computing, s.r.o.
  Zádubnie 169, 010 03 Žilina
  p. Miroslav Bros

Fotoalbum