• Deviataci piatakom
     • Deviataci piatakom

     • V utorok 15. januára 2019 žiaci 9.A triedy privítali svojich mladších spolužiakov na otvorenej hodine anglického jazyka, ktorú sme nazvali „Deviataci piatakom“. Cieľom tejto hodiny bolo priblížiť im formu, akou spracovávajú svoje projekty. Zároveň ich chceme motivovať a povzbudiť k učeniu sa cudzích jazykov, ktoré otvárajú brány do sveta. Po ukončení každej lekcie si žiaci pripravujú vlastné projekty súvisiace s témou, ktorú sme preberali. Do projektov sa snažia zahrnúť predovšetkým novú slovnú zásobu, frazeologické spojenia a gramatiku, ktorú sme sa v danej lekcii naučili. Zadanie posledného projektu znelo: My Favourite Performer, čiže Môj obľúbený umelec. Žiaci si vybrali umelcov, ktorí sú im blízki a ktorých obdivujú. Svoje prezentácie obohatili o krátke videá, rozhovory, kvízy, či tanec. Našim milým deviatakom ďakujem za čas, ochotu aj energiu, ktorú vložili do prípravy otvorenej hodiny a prajem im, aby svoje vedomosti a zručnosti zúročili na stredných školách. (Mgr. I. Čupková)

    • Vianočný čas v 4.C
     • Vianočný čas v 4.C

     • Ten vianočný čas prišiel aj medzi nás...

      Prišiel k nám december a s ním aj najkrajšie sviatky v roku. Vianočnú atmosféru adventu žiaci 4.C triedy zažili najprv 6. decembra v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku v programe „O Vianociach v každom z nás“, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o uchovávaní vianočných tradícií a zvykoch a v závere programu si pochutnali na výborných voňavých oplátkach. Potom v ten istý deň privítali s ostatnými spolužiakmi školy Mikuláša s čertom a anjelmi. Blížiacu sa atmosféru Vianoc sme si pripomenuli básničkami, pesničkami, novoročnými vinšami 17. decembra so štvrtákmi na Vianočnej besiedke pre rodičov. A nakoniec predvianočné chvíle sme si spoločne užili v triede na vianočných tvorivých dielňach, kde sme si vyrobili rôzne krásne ozdoby a posedeli sme si pri sladkých koláčikoch a dobrotách. Takto sviatočne naladení s prianím krásnych sviatkov sme sa rozišli na vytúžené vianočné prázdniny. /Mgr. D. Tkáčová/

    • Výroba svietnikov a vianočných stromčekov
     • Výroba svietnikov a vianočných stromčekov

     • Posledný deň v škole patril tvorivým dielňam vo viacerých triedach. Aj v 7.A triede žiaci tvorili a vyrábali vianočné ozdoby. Z práce ich rúk vznikali nádherné svietniky s vianočnou tematikou, biele vianočné stromčeky. Predvianočnú kreatívnu prácu im spríjemňovala vianočná hudba a vysvietený vianočný stromček v triede. Prajeme si krásne prežitie vianočných prázdnin. / Mgr. T. Dedinová /

    • Návšteva múzea
     • Návšteva múzea

     • Posledný deň pred prázdninami (21.12.2018) žiaci piatych ročníkov strávili v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku, kde mali možnosť vidieť expozíciu Modrotlač v Liptove spojenú so zaujímavým výkladom pracovníčky múzea. Na spiatočnej ceste do školy žiaci spoločne so svojimi triednymi učiteľkami obdivovali vianočný strom a vianočnú výzdobu na námestí nášho mesta. Všetkým žiakom prajeme šťastné, veselé a láskyplné Vianoce. (Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková, Mgr. Lazárová)

    • Advent v 2.C
     • Advent v 2.C

     • V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy. My, druháci, sme si predvianočný čas spestrili návštevou múzea, kde sme si zhotovili vianočné ozdoby, ikebany a zoznámili sme sa s modrotlačou.  Potom sme piekli medovníčky, ktorými sme pohostili našich najbližších na besiedke. Občerstvili sme sa aj vianočným punčom. Nakoniec sme sa rozlúčili tvorivými dielňami a domov sme odchádzali natešení s malými darčekmi (viac vo fotoalbume 2.C).   

      Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši.

       Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.

      Lásku, šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky.


       

    • Vianočná hodina ANJ v 6.A
     • Vianočná hodina ANJ v 6.A

     • Vianoce sú už tu! Je to čas, kedy sa rodiny spoločne stretávajú a trávia spolu viac času. Aj my v 6.A sme sa rozhodli pre netradičnú hodinu anglického jazyka, keď sme spoločne - celá trieda súťažili formou kvízov, ktoré preverili naše znalosti o vianočných tradíciach vo Veľkej Británii. Pozreli sme si krátke video a zároveň sme sa naučili novú slovnú zásobu. Záver hodiny patril vtipnej hre o Santovi a škriatkoch. Veríme, že sme sa vianočne naladili a podobnú spoločnú hodinu si ešte niekedy zopokujeme. (Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková)

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Dňa 13.12.2018 sa  na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Do súťaže sa zapojilo 89 žiakov  5. -  8. ročníka. Súťažili tí, ktorí majú radi matematiku a dobre im to „páli“. Niektorým sa darilo viac, iným menej. Tí najlepší, úspešní, postupujú do okresného kola.

      5. ročník – A. Slosiar, S.Šafaříková, M. Radičová a J. Blaščík

      6. ročník – L. Bedeová, S. Hreňová, A. Kuboš, L. Brtáň, R. Žiak, L. Antolová, S. Šingliarová

      7. ročník – A. Dúbravec, M. Fašanok

      8. ročník – P.Olexa, E. Šubová

      Všetkým úspešným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri riešení OK Pytagoriády. / Mgr. T. Dedinová, Mgr. Sklenková, PaedDr. G. Sklenárová /

    • Dejepisná olympiáda, šk. kolo
     • Dejepisná olympiáda, šk. kolo

     • Dňa 14. 12. 2018 si žiaci 6. až 9. ročníka preverili svoje znalosti zo slovenských a svetových dejín v školskom kole dejepisnej olympiády. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 51 žiakov, pričom do okresného kola (14.2.2018) postupujú prví dvaja žiaci z každého ročníka. Olympiádu organizovali Mgr. I. Juhová, Mgr. K. Rácz. Sumárne výsledky:

      6. ročník / kategória F:

      1. miesto - Sabína Hreňova (6.A),

      2. miesto - Martin Pivko (6.A),

      3. miesto - Andrej Fedurco (6.A).

      7. ročník / kategória E:

      1. miesto - Aurel Dúbravec (7.A),

      2. miesto - Petra Karabínová (7.A),

      3. miesto - Matej Fašanok (7.B).

      8. ročník / kategória D:

      1. miesto - Bea Budinská (8.A),

      2. miesto - Peter Šiška (8.A),

      3. miesto - Ester Šubová (8.A).

      9. ročník / kategória C:

      1. miesto - Radana Ivanová (9.A),

      2. miesto - Barbora Brezinová (9.B),

      3. miesto - Kristína Krčuľová (9.A).

    • Okresná súťaž Šaliansky Maťko
     • Okresná súťaž Šaliansky Maťko

     • V Liptovskom Mikuláši, ako už býva  každoročným zvykom, sa dňa 12.12.2018  konalo  okresné  kolo  v recitácii povestí, kde našu školu  úspešne reprezentovala Terka Strapoňová zo 6.B. a svojím prvým miestom postúpila na krajské kolo. Vo veľkej konkurencii mladších recitátorov nás krásne zastúpila Dianka Ondrejková  zo 4.A, ktorá aj napriek nepostúpeniu na kraj opäť dokázala, že máme  byť  na  koho  hrdí!                                                       Mgr. Remeňová

    • Bronzový diplom v celoslovenskej súťaži
     • Bronzový diplom v celoslovenskej súťaži

     • "Hovorme o jedle" - v tejto celoslovenskej súťaži o zdravom životnom štýle, ktorého súčasťou je rozhodne aj správne stravovanie sa žiakov, získala naša škola 3. miesto. Naše súťažné príspevky tvorili projekty z biológie, eseje z literatúry a výtvarné práce na zvolenú tému. Súťaž realizovali: Mgr. J. Koropecká, Mgr. D. Puškárová a Mgr. H. Hertseh.

    • Vianočné tvorivé dielne s rodičmi
     • Vianočné tvorivé dielne s rodičmi

     • Pečenie oblátok, zdobenie medovníčkov, výborný punč, nádherné výrobky detí, rodičov či starých rodičov, predvianočná nálada a príjemná atmosféra. V školskej jedálni sa dňa 12. decembra konali Vianočné tvorivé dielne pre žiakov a rodičov 5. a 6. ročníka. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a prispeli akokoľvek k tomu, že sme spoločne na pôde našej školy strávili veľmi príjemné popoludnie. Poďakovanie patrí aj všetkým učiteľom, ktorí pripravili pre žiakov zaujímavé tvorivé aktivity. (ZRŠ)

    • ZÍSKALI SME GRANT OD NADÁCIE ORANGE
     • ZÍSKALI SME GRANT OD NADÁCIE ORANGE

     • Naša škola získala finančný grant vo výške 1000 € od Nadácie Orange cez vzdelávací projekt „e-Školy pre budúcnosť.“

      Na hodinách informatiky sa snažíme využívať inovatívne metódy a formy edukácie. Systematicky u žiakov zvyšujeme ich digitálne kompetencie - cez rôzne vzdelávacie aktivity a projekty. Dlhodobo sa v našej škole venujeme cez záujmovú činnosť robotike (krúžok ROBOLAB). Práve tu vznikla myšlienka, aby sa robotika a programovanie dostali aj do učebných osnov.

      Aktuálnym trendom u žiakov je používanie tabletov, smartfónov a rôznych aplikácií. Samotní žiaci veľmi radi programujú, v kooperácii hľadajú riešenia a nové zistenia prezentujú pred svojimi spolužiakmi. A práve takéto rovesnícke vzdelávanie prepojené s praxou je u žiakov veľmi obľúbené. V našej škole sa snažíme poskytnúť každému žiakovi maximálny priestor na jeho sebarealizáciu a aj preto začíname s programovaním OZOBOTOV - miniatúrnych interaktívnych robotov, ktoré podporujú kreativitu a logické myslenie žiakov. Priemer Ozobota je 1 palec (2,54 cm). Zároveň je to skvelá didaktická pomôcka - pri ktorej sa žiaci hravou (zábavnou) formou učia programovaniu a robotike. Na programovanie sa využíva intuitívny program OzoBlockly a prácu s ním zvládnu hravo aj piataci.

      Cieľom projektu je naučiť žiakov základy robotiky, zvýšiť ich digitálne kompetencie cez kooperatívne a rovesnícke vzdelávanie. Výstupom bude robotické divadelné predstavenie OZOBOTOV - rozprávka Perníková chalúpka a súťaž v prekonávaní prekážok (Bludisko) pred žiakmi školy - koncom šk. roka.

      Autorom grantového projektu je ZRŠ, Mgr. K. Rácz. Realizovať na vyučovaní ho budú vyučujúci informatiky v 5. ročníku.

    • Otvorená hodina anglického jazyka v 9.B triede
     • Otvorená hodina anglického jazyka v 9.B triede

     • Dňa 12. decembra 2018 žiaci 9. B triedy prezentovali počas otvorenej hodiny anglického jazyka
      mladším spolužiakom vlastné práce - projekty, v ktorých voľne spracovali témy, ktoré ich zaujímajú a
      sú im obsahom blízke. Pri tvorbe projektov využívali rôzne zdroje informácií, rozmanitú slovnú zásobu
      ako aj pestré štylistické konštrukcie. Súčasťou prezentácie bol tvorivý dialóg medzi prezentujúcimi a
      ostatnými spolužiakmi, čím vytvárali priestor na trénovanie živej komunikácie. / Mgr. T. Lazárová/

    • Návšteva NRSR
     • Návšteva NRSR

     • 10.12 sme s deviatakmi v rámci učiva občianskej náuky a etiky  navštívili Národnú radu SR. Vážnosť tohto objektu sme pocítili hneď pri vstupe, keď sme prešli prísnou, takmer letiskovou, kontrolou. Odborný výklad o poslaní a kompetenciách NR sme sa dozvedeli od sprievodkyne, ktorá nás postupne previedla jednotlivými sprístupnenými miestami. A tak sme sa ocitli pred štátnymi symbolmi, videli sme, kde pracujú poslanci, sedeli sme na miestach novinárov. Prehliadka nádvoria Bratislavského hradu nasledovala hneď potom, ako sme opustili Parlament. Uličkami Starého mesta Bratislavy sme sa dostali na vianočné trhy, čo umocnilo v nás atmosféru prichádzajúcich Vianoc. Z takmer slnečnej Bratislavy sme sa večer pri návrate ocitli doma na zasneženom Liptove. ( Mgr. D Puškárová, Mgr. M. Majzlíková)

    • Návšteva predškolákov
     • Návšteva predškolákov

     • V pondelok 10.12. nás navštívili predškoláci z MŠ Hradná. Privítali ich pani učiteľky budúcich prvákov, rozdelili si ich na 2 skupiny a zobrali deti do tried, kde už „vládla“ vianočná atmosféra. Zazvonilo a išlo sa na to. „Hodina začala.“ Všetci si mohli vyskúšať, ako to bude vyzerať, keď začnú chodiť do školy. Po úvodnej zimnej rozprávočke si deti posadali do školských lavíc a predviedli nám, aké sú už zručné a šikovné. Pri vyrábaní malých darčekov bolo veselo, zaspievali si pesničky o zime a vianočné koledy. Na záver ich čakala sladká odmena a medaila, ktorú si pre nich pripravili budúce p. učiteľky. Verím, že sa deťom u nás páčilo a že sa opäť čoskoro stretneme. (Mgr. A. Klaučová)

    • 3.A na hodine ANJ u deviatakov
     • 3.A na hodine ANJ u deviatakov

     • Dňa 5. 12. 2018 žiaci 3.A triedy mali možnosť zúčastniť sa na prezentácii projektov, ktorých autormi boli žiaci 9.B triedy. Cieľom bolo ukázať mladším spolužiakom, ako sa môžu v anglickom jazyku postupne zdokonaľovať. Tretiakom prajeme veľa trpezlivosti a úspechov v ich napredovaní. (Mgr. T. Lazárová, Mgr. J. Miklošková)

    • Technická olympiáda - regionálne kolo
     • Technická olympiáda - regionálne kolo

     • Ako sú naši žiaci technicky zdatní, to sme sa presvedčili 29.11. v regionálnom kole Technickej olympiády v Ružomberku. V kategórii 5.-7.roč. sa umestnila naša žiačka Lea Lipovská zo 6.A triedy na 4 mieste. Len o pár bodov jej ušlo pódiové umiestnenie. V kategórii 8.-9.roč. súťažili dvojice, naši deviataci Matúš Rigg a Andrej Knapčok skončili na 9.mieste. Spolu súťažilo 36 žiakov z teórie a zhotovenia výrobku. Sme radi, že úspešne reprezentovali našu školu./Mgr. Michal Duda, PaedDr. Gabriela Sklenárová/

    • Mikulášku, dobrý strýčku,...
     • Mikulášku, dobrý strýčku,...

     • Každý rok je mesiac december výnimočným pre každé dieťa. Nielen, že je adventný čas, ale prichádza Mikuláš, ktorý ani tento rok nezabudol na našu školu. Ku nám zavítal vo štvrtok 6. decembra spolu so svojimi anjelmi. Žiaci 1. – 4. ročníka ho privítali krásne pripraveným programom, za čo ich Mikuláš odmenil sladkým prekvapením. Nechýbal ani „neposlušný čertisko“, ktorý nahnal niektorým deťom poriadny strach. Nakoniec však z našej školy musel odísť naprázdno. (Mgr. A. Klaučová)

       

    • "O Vianociach v každom z nás" 3.A
     • "O Vianociach v každom z nás" 3.A

     • Vianoce sú za dverami, preto sme si chceli atmosféru vianočných sviatkov priblížiť a navštívili sme podujatie v Národopisnom múzeu. Rozprávali sme sa o uchovávaní vianočných tradícií a zvykov nielen nás, ale aj našich predkov. Z múzea sme odchádzali so sladkou vianočnou oblátkou. Mgr. J. Miklošková

    • Deviataci piatakom
     • Deviataci piatakom

      V utorok 15. januára 2019 žiaci 9.A triedy privítali svojich mladších spolužiakov na otvorenej hodine anglického jazyka, ktorú sme nazvali „Deviataci piatakom“. Cieľom tejto hodiny bolo priblížiť im formu, akou spracovávajú svoje projekty. Zároveň ich chceme motivovať a povzbudiť k učeniu sa cudzích jazykov, ktoré otvárajú brány do sveta. Po ukončení každej lekcie si žiaci pripravujú vlastné projekty súvisiace s témou, ktorú sme preberali. Do projektov sa snažia zahrnúť predovšetkým novú slovnú zásobu, frazeologické spojenia a gramatiku, ktorú sme sa v danej lekcii naučili. Zadanie posledného projektu znelo: My Favourite Performer, čiže Môj obľúbený umelec. Žiaci si vybrali umelcov, ktorí sú im blízki a ktorých obdivujú. Svoje prezentácie obohatili o krátke videá, rozhovory, kvízy, či tanec. Našim milým deviatakom ďakujem za čas, ochotu aj energiu, ktorú vložili do prípravy otvorenej hodiny a prajem im, aby svoje vedomosti a zručnosti zúročili na stredných školách. (Mgr. I. Čupková)

    • Vianočný čas v 4.C
     • Vianočný čas v 4.C

      Ten vianočný čas prišiel aj medzi nás...

      Prišiel k nám december a s ním aj najkrajšie sviatky v roku. Vianočnú atmosféru adventu žiaci 4.C triedy zažili najprv 6. decembra v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku v programe „O Vianociach v každom z nás“, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o uchovávaní vianočných tradícií a zvykoch a v závere programu si pochutnali na výborných voňavých oplátkach. Potom v ten istý deň privítali s ostatnými spolužiakmi školy Mikuláša s čertom a anjelmi. Blížiacu sa atmosféru Vianoc sme si pripomenuli básničkami, pesničkami, novoročnými vinšami 17. decembra so štvrtákmi na Vianočnej besiedke pre rodičov. A nakoniec predvianočné chvíle sme si spoločne užili v triede na vianočných tvorivých dielňach, kde sme si vyrobili rôzne krásne ozdoby a posedeli sme si pri sladkých koláčikoch a dobrotách. Takto sviatočne naladení s prianím krásnych sviatkov sme sa rozišli na vytúžené vianočné prázdniny. /Mgr. D. Tkáčová/

    • Výroba svietnikov a vianočných stromčekov
     • Výroba svietnikov a vianočných stromčekov

      Posledný deň v škole patril tvorivým dielňam vo viacerých triedach. Aj v 7.A triede žiaci tvorili a vyrábali vianočné ozdoby. Z práce ich rúk vznikali nádherné svietniky s vianočnou tematikou, biele vianočné stromčeky. Predvianočnú kreatívnu prácu im spríjemňovala vianočná hudba a vysvietený vianočný stromček v triede. Prajeme si krásne prežitie vianočných prázdnin. / Mgr. T. Dedinová /

    • Návšteva múzea
     • Návšteva múzea

      Posledný deň pred prázdninami (21.12.2018) žiaci piatych ročníkov strávili v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku, kde mali možnosť vidieť expozíciu Modrotlač v Liptove spojenú so zaujímavým výkladom pracovníčky múzea. Na spiatočnej ceste do školy žiaci spoločne so svojimi triednymi učiteľkami obdivovali vianočný strom a vianočnú výzdobu na námestí nášho mesta. Všetkým žiakom prajeme šťastné, veselé a láskyplné Vianoce. (Mgr. Lesáková, Mgr. Čupková, Mgr. Lazárová)

    • Advent v 2.C
     • Advent v 2.C

      V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy. My, druháci, sme si predvianočný čas spestrili návštevou múzea, kde sme si zhotovili vianočné ozdoby, ikebany a zoznámili sme sa s modrotlačou.  Potom sme piekli medovníčky, ktorými sme pohostili našich najbližších na besiedke. Občerstvili sme sa aj vianočným punčom. Nakoniec sme sa rozlúčili tvorivými dielňami a domov sme odchádzali natešení s malými darčekmi (viac vo fotoalbume 2.C).   

      Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši.

       Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.

      Lásku, šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky.


       

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie