• Vitajte noví žiaci v našej škole :)

   Pre našich žiakov vytvárame pozitívnu atmosféru založenú na dôvere, porozumení, empatii, rovnocennej komunikácii, kreativite a podnecovaní žiakov k čo najlepším osobným výsledkom.
  • Pre rodičov nových žiakov

   Milí rodičia, sme radi, že ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa do našej školy. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, ktorá je pre nás záväzkom! Želáme Vám príjemné vyplnenie prihlášky. Pozrite si prosím aj prehľad toho, čo ponúka naša škola.
     • Elektronická prihláška do 1.- 9. ročníka
     • Zobraziť
     • Tlačená podoba prihlášky do 1. - 9. ročníka
     • Zobraziť
     • Prehľad - čo ponúka naša škola
     • Zobraziť
  • Všetko, čo potrebujete vedieť k zápisu

    • Prezentácia o našej škole

    • Milí rodičia budúcich prvákov,

     ak sa chcete dozvedieť viac o našej škole - o jej zameraní, o vzdelávacích programoch, ktoré ponúkame alebo o aktivitách, ktoré sa na škole konajú, pozrite si našu video prezentáciu.

     Naša škola sa cez učebný plán v školskom vzdelávacom programe zameriava predovšetkým na posilnenie anglického jazyka, matematiky a prírodovedných predmetov a informatiky.

    • Comenia Script

    • Názov Comenia Script je zložený z dvoch slov: Comenius ako Jan Amos Komenský a Script, čiže písmo na písanie. Písmo Comenia Script je vytvorené priamo pre potreby súčasných detí. Jeho hlavným znakom je, že je jednoduché a čitateľné. 

     Comenia Script je nespojité písané písmo. Má jednoduchú veľkú abecedu, ktorá je veľmi blízka deťom, ktoré prišli z predškolských zariadení a nemajú ešte dostatočne rozpísanú ruku. Mnohé písmená CS sú písané jedným ťahom. Je zachovaný princíp priraďovania, aby si písmo zachovalo čitateľnosť. Písmo Comenia Script má dva druhy tvarov: veľké i malé. Miesto štyroch znakov (veľké, malé, písané, tlačené) sa deti učia písať dva znaky jednotlivého písmenka. Aj v tomto smere ide o zjednodušenie písma.

   • Výhody a zameranie našej školy

   •  Výučba cudzích jazykov

    • anglický jazyk od 1. ročníka / v 1. a 2. ročníku: týždenne 1 hod. ANJ v rozvrhu + 1. hod. ANJ krúžok 
    • anglický jazyk od 3. ročníka / v 3. a 4. ročníku: týždenne 3 hod. ANJ v rozvrhu. V jazykovom variante bude zvýšená náročnosť, rozšírená slovná zásoba a pridané bonusové úlohy (do variantu budú žiaci zaradení na základe výsledkov psychologických a vedomostných testov)
    • anglický jazyk od 5. ročníka / v 5. a 6. ročníku: týždenne 4 hod. ANJ v rozvrhu. Vytvorenie jazykových variantov v triedach. Od 7. ročníka výber nemeckého alebo ruského jazyka
    • spolupracujeme s Akadémiou vzdelávania - možnosť prihlásiť dieťa na anglický jazykový kurz/krúžok WOW - prehľad TU


     Možnosť výberu typu písma pre celú triedu

    • písané spojité – klasické písané písmo
    • písané nespojité – Comenia Script (výhody: jednoduchosť, úhľadnosť, čitateľnosť, menší výskyt chýb)


     Posilnené vyučovanie

    • materinského jazyka - zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti 
    • rozšírené vyučovanie informatiky (od 2. ročníka) a matematiky
    • rozšírené prírodovedných predmetov


     Moderná výučba a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

    do výchovno-vzdelávacieho procesu implementujeme prvky moderných alternatívnych metód a foriem práce s využitím interaktívnej techniky vo všetkých triedach:

    • projektové a zážitkové vyučovanie,
    • kritické myslenie,
    • kooperatívne a prosociálne vyučovanie,
    • prácu v tíme a rozvoj sociálnych zručností, spolupráce a tolerancie
    • exkurzie, besedy a tvorivé dielne,
    • zavádzanie informačno-komunikačných technológií,
    • využívanie výučbových programov.


      Výučba v odborných učebniach - prehľad TU

    • jazyková, počítačová, tabletová, chemicko-fyzikálna, učebne techniky-dielne, cvičná kuchynka, športová hala s ľadovou plochou


      Vedomostné, talentové a športové súťaže - prehľad TU

    • pripravujeme a zúčastňujeme sa mnohých predmetových súťaží


     Exkurzie a vzdelávacie programy - prehľad TU

    • predmetové exkurzie a vzdelávacie programy považujeme za dôležitú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Pri ich realizácii v rámci učebného plánu je obľúbenou metódou v našej škole zážitkové učenie, ako efektívna forma učenia, ktorá sa snaží vtiahnuť žiakov do témy a cieľa vyučovacej hodiny pomocou zážitku.


     Organizácia kurzov a školy v prírode

    • plavecký výcvik v 3. ročníku,
    • lyžiarsky kurz v 2. a 7. ročníku,
    • škola v prírode v 4. ročníku,
    • korčuliarske kurzy v športovej hale s ľadovou plochou.


     Komunikácia so špeciálnym pedagógom + pomoc asistentov učiteľa


     Školský klub detí - prehľad TU

    • otvorený od 6:30 hod. do 16:30 hod.
    • rekreačná činnosť pobytom vonku
    • záujmová činnosť, príprava na vyučovanie
    • odprevádzanie žiakov na autobusové spoje
    • množstvo akcií a podujatí - imatrikulácia prvákov, šarkaniáda, ...
    • letný tábor ŠKD


     Záujmová - krúžková činnosť

    • ponuka bohatej rôznorodej krúžkovej činnosti
     
  • Výsledky a umiestnenie našej školy

   Pozrite si výsledky - ako sa naša škola umiestnila v celoslovenskom rebríčku kvality škôl INEKO, v okresnej súťaži škôl "ŠKOLA ROKA" a ako obstáli naši piataci a deviataci v testovaní T5 a T9.
  • Naša koncepcia edukácie

    • Školský vzdelávací program
    • Učebný plán našej školy
    • Profil absolventa
  •  

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zshrlh@gmail.com
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • 37910477
   • 2021873062
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301
  • Prihlásenie