• Naša škola

    • Škola je plne-organizovaná s ročníkmi 1. - 9. Tvoria ju dve budovy. Pavilón A je prevažne určený pre primárne vzdelávanie a pavilón B pre nižšie stredné vzdelávanie. Súčasťou školy sú aj dve materské školy - na Hradnej ulici a v prímestskej časti Dovalovo. Okolie školy je vysadené zeleňou, ktorá je pravidelne revitalizovaná. V priestoroch areálu sa nachádzajú aj dve ihriská, multifunkčné a workoutové, ktoré sú určené pre aktívny oddych našich žiakov a zároveň slúžia aj širokej verejnosti. Škola sa nachádza v tichom a peknom prostredí horného Liptova a patrí medzi najväčšie školské zariadenia v rámci regiónu.

     Naši pedagógovia sú kvalifikovaní a neustále si podľa potrieb a záujmu zvyšujú svoju odbornosť ďalšími vzdelávaniami. Kontinuálne vzdelávanie našich zamestnancov je systematicky plánované a koordinované. Každý pedagóg spĺňa podmienky vyhlášky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie príslušných predmetov, preto má škola zabezpečenú odbornosť vyučovania všetkých predmetov. Prevažná časť pedagogického zboru už absolvovala prvú, resp. druhú kvalifikačnú skúšku.

     Zástupkyňou pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) je Mgr. Adriana Klaučová, zástupcom pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň) je Mgr. Karol Rácz. Funkciu vedúcej Školského klubu detí vykonáva Mgr. Beáta Böhmerová. Odborný špeciálno-pedagogický servis poskytuje rodičom, žiakom aj pedagógom školská špeciálna pedagogička, PaedDr. Marta Pelachová. Výchovná poradkyňa, Mgr. Jana Koropecká, odborne usmerňuje profesijnú orientáciu žiakov. Pri vzdelávaní žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami spolupracujeme so špeciálnymi pedagógmi z CPPPaP L. Mikuláš a SCŠPP pri ZŠI Jamník.

     Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú Pedagogická rada, Predmetové komisie a Metodické združenie.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 044/5222 006 Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. Pobočka Liptovský Hrádok IBAN: SK7056000000001650930001 GDPR V zmysle čl. 37 GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. § 44 Zákona č. 18/2018 Z.z. zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina p. Miroslav Bros
   • Hradná 342 Liptovský Hrádok 03301 Slovakia
   • 37910477
   • 2021873062
  • Prihlásenie